1. Des d’avui estan disponibles al Portal Jurídic els resums de 44 normes del dret català elaborats amb intel·ligència artificial
  2. A finals d’any s’hauran publicat de forma automatitzada les síntesis de les més de 14.000 disposicions normatives vigents adaptades a la comunicació clara
  3. Amb aquest projecte, el Govern promou un canvi d’escenari en la difusió i accés al dret vigent en termes de comprensió, proximitat i transparència

Molt sovint, el llenguatge jurídic és una barrera que impedeix a la ciutadania entendre fàcilment els textos legals. Per eliminar aquest obstacle, el Govern posa a disposició dels usuaris del Portal Jurídic de Catalunya i de la població en general els resums de normes de dret català en llenguatge planer obtinguts a partir de la intel·ligència artificial generativa.

En una primera fase, aquest dimecres s’han publicat 44 adaptacions en català i 44 en castellà. L’objectiu és que, a finals d’any, estiguin disponibles els resums de les més de 14.000 disposicions normatives vigents adaptats a la comunicació clara. Els resums estaran editats en català i en castellà, amb la perspectiva d’oferir-ne també en el futur la versió en aranès. Alguns dels que ja es poden consultar des d’avui són els de les normes següents:

  1. Llei de la renda garantida de ciutadania
  2. Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
  3. Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista
  4. Decret llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables
  5. Llei de facilitació de l’activitat econòmica
  6. Llei de protecció i ordenació del litoral
  7. Estatut d’autonomia de Catalunya

Aquesta primera fita forma part d’un projecte ambiciós d’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial en el Portal Jurídic de Catalunya que vol facilitar la consulta i la cerca d’informació del conjunt de la normativa vigent, tant a professionals del camp del dret com a la ciutadania en general. Es tracta d’una iniciativa de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), en col·laboració amb la Direcció de Consultoria i d’Innovació Digital del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Els models algorítmics han estat entrenats per un equip multidisciplinari de tecnòlegs, juristes, lingüistes i comunicadors, amb la participació del Gabinet Jurídic i de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.

El disseny i execució d’aquest projecte suposa un nou paradigma pel que fa a la difusió de l’abast i continguts de les normes jurídiques aplicables a Catalunya, ja que facilita que tothom les conegui i les entengui, independentment del nivell de formació jurídica. És, doncs, una mesura d’aprofundiment democràtic que dota de major transparència el marc normatiu vigent, en garantia de l’exercici efectiu per als ciutadans dels seus drets i el compliment dels seus deures.