1. El procés participatiu conclou que han de ser òrgans de participació i debat efectius i deixar enrere el caràcter només informatiu
  2. El Departament d’Educació va encarregar aquest debat al Consell d’Educació de Catalunya
  3. Els territoris manifesten la voluntat de reflexionar i debatre sobre temes d’actualitat que preocupen la comunitat educativa i poder elevar-ne les conclusions al CEC i al Departament d’Educació
  4. Consellera Simó: “Poden ser instruments molt valuosos de connexió entre les administracions educatives i de participació per millorar l’educació”
Consell d'Educació de Catalunya{"name":"2024/07/03/18/35/81cd4a9d-26e8-415a-b225-40435e118ff8.jpg","author":"Educació","type":"0","location":"0","weight":178269}


El Consell d’Educació de Catalunya (CEC) ha presentat els resultats d’un procés participatiu que ha dut a terme al llarg del curs 2023-2024 per fer propostes al Departament d’Educació per a una nova reglamentació per als Consells Escolars Territorials (CET). Aquest procés parteix del fet que des del 2009, any d’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), no s’havia implementat aquesta regulació. Tanmateix, amb els canvis que suposarà la nova Llei de Composició del CEC, s’ha valorat la necessitat d’emprendre-la.


La principal conclusió del procés participatiu és que els CET han d’esdevenir òrgans de participació i debat efectius en el territori i deixar enrere el caràcter únicament informatiu. El seu nom també hauria d’evolucionar a Consells d’Educació Territorials, en consonància amb la recent modificació de la denominació del CEC.


La consellera d’Educació, Anna Simó Castelló, ha manifestat que “els Consells Escolars Territorials, on hi ha representats dels diferents sectors de la comunitat educativa a escala territorial, poden ser instruments molt valuosos de connexió entre les administracions educatives, de participació per millorar l’educació i per autorepensar el paper de cadascú” en una jornada a Barcelona per presentar aquest informe. Simó també ha volgut “valorar la feinada que ha fet el CEC en els últims anys, fomentant la participació per tal de donar veu a la comunitat educativa i impulsant l’aprovació de la nova llei de composició del CEC per recollir els canvis que s’han anat produint a nivell social i en la comunitat educativa”.


Composició i marc d’actuació


En quant a la composició dels CET, els participants al procés han arribat a dues posicions majoritàries: seguir la proporcionalitat de l’actual CEC, o que els membres de la comunitat educativa de centre representin el 70 % (s’hi inclouen els representants de l’administració) i els altres sectors de la comunitat educativa en sumin el 30 %. Es proposa una forquilla d’entre 25 i 45 membres, amb un mandat d’entre tres i quatre anys; dos en el cas dels alumnes. Pel que fa, específicament, a la representació del món municipal, es consideren dues opcions: que les entitats municipalistes designin els seus representants o que els municipis siguin escollits pels Consells Comarcals i es garanteixi com a mínim un representant per comarca que formi part de la demarcació educativa.


El procés participatiu també ha conclòs que el reglament marc que reguli els consells territorials defineixi el seu marc d’actuació però deixi marge d’adaptació en funció de les diferents realitats del territori.


Funcions


Respecte a les funcions, es proposen dues opcions que podrien ser complementàries: assumir les que la LEC atribueix al CEC, que són de participació i consulta, però amb caràcter territorial; o desenvolupar funcions consultives i assessores. En tots dos casos, suposaria una passa endavant respecte les atribucions actuals, que són principalment informatives. A banda, els territoris han manifestat la voluntat que els CET han de poder tractar reflexions sobre temes d’actualitat o que preocupen la comunitat educativa, d’interès per al territori o sobre qüestions generals relacionades amb la qualitat de l’ensenyament, i han de poder elevar les conclusions d’aquests debats al CEC i al Departament d’Educació.


Pel que fa a l’organització, els CET poden emmirallar-se en el CEC en un context territorial i tenir la capacitat de crear comissions de treball que elevin qüestions al ple, tot seguint un pla de treball anual. S’ha registrat un consens unànime en promoure una relació formal i bidireccional entre els CET, el CEC i els consells escolars municipals (a través de figures de coordinació en aquest últim cas), i buscar vincles amb els Consells Comarcals per garantir la participació de tots els municipis.Participació de l’alumnat


Per últim, el procés participatiu ha derivat en una proposta de promoció de la participació de l’alumnat en els CET, buscant mecanismes que en facilitin la participació i col·laboració: creació d’una plataforma informàtica per millorar la comunicació amb els representants dels Consells Escolars de Centre, promoció de xarxes d’alumnes, d’activitats i trobades, recerca de fórmules de treball més atractives per a l’alumnat...
3 de juliol de 2024