Avui, dijous 4 de juliol, ha entrat al Registre d’Estudis d’Opinió (REO) del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) l’Enquesta Sociopolítica 2024-1 amb el número de REO 1098, d’acord amb els terminis que estableix la llei del CEO.

El CEO ha impulsat l’enquesta amb la voluntat de conèixer l’opinió dels catalans i catalanes respecte a qüestions relacionades amb la immigració, com són les relacions entre la població autòctona i la immigrada, els efectes del fenomen migratori, les lleis i polítiques d’immigració i l’educació, i amb l’educació amb preguntes sobre la confiança en el sistema i professorat, el model pedagògic, la segregació escolar i els recursos i les millores en el sistema educatiu.

Aquesta enquesta s’ha realitzat amb la metodologia d’enquesta autoadministrada (push-to-web+paper) a una mostra probabilística i nominal de la població de 16 i més anys resident a Catalunya. La mostra final per a aquest estudi és de 6.767 persones, 5.250 de les quals van respondre en línia (un 77,6%)i les 1.517 restants, en paper (un 22.4%). Amb aquesta estratègia de mostreig, el marge d’error mostral de l’enquesta, per a un nivell de confiança del 95% i sota la hipòtesi de màxima variança (p=q=0,5), el podem aproximar al + 1,19.

El treball de camp de l’enquesta es va realitzar entre el 12 de març i el 19 de maig de 2024. 

L’Enquesta sociopolítica no inclou preguntes sobre intenció de vot ni valoració de líders polítics.

Podeu consultar l'enquesta, les microdades així com tots els documents relacionats al web del CEO.

1  

Fitxers adjunts

Enquesta Sociopolítica. 2024-1

Enquesta Sociopolítica. 2024-1
PDF | 1701009