1. Catalunya va reduir un 0,2% les emissions de CO2 respecte de l’any 2021, mentre que el creixement del PIB va ser del 6,7%
  2. En el conjunt de l’Estat espanyol, les emissions es van enfilar un 2% interanual

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat les dades d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya corresponents a l’any 2022, segons l’inventari que elabora el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons l’informe, les emissions de GEH van ser de 40,40 milions de tones (Mt) de CO2 eq. Respecte de l’any anterior, la dada suposa un decreixement del 0,2% que correspon a 88 milers de tones de CO2 eq. En el conjunt de l’Estat espanyol, contràriament, les emissions de GEH es van enfilar un 2% interanual.

Evolució emissions 1990-2022.{"name":"2024/07/04/12/24/d17a16fe-f5cc-47e9-a177-e35643fd14a4.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":47512}

Aquests resultats s’han de contextualitzar en un any 2022 en què l’economia catalana va créixer de manera intensa (6,7%) després de la contracció històrica de l’any 2020 per la pandèmia (-12,3%) i d’un increment de l’economia l’any 2021 (6,9%) que sí va estar lligat a un increment de les emissions, a diferència de 2022. Aquesta forta expansió econòmica s’explica, en part, per la continuació de la reactivació econòmica després de la crisi sanitària de la COVID-19.

Menys emissions del sector industrial

La reducció de les emissions de GEH l’any 2022 respecte de l’any 2021, mentre que el Producte Interior Brut (PIB) de l’any 2022 s’incrementa notablement respecte de l’any anterior, posa de manifest un desacoblament entre les emissions i el creixement econòmic que ja es va fer notar l’any 2021.

Mentre que el sector energètic, que engloba la producció d’electricitat i el refinatge de petroli, va incrementar considerablement les emissions l’any 2022, un 24,4%, equivalent a un augment d’1,04 Mt CO2 eq, i el sector del transport també les va incrementar, tot i que en menor mesura (0,65 milions, un 5,2% de pujada anual), la resta de sectors van reduir-les, amb un descens global de 88 milers de tones de CO2 eq.

Entre les reduccions d’emissions, cal destacar les del sector industrial. Aquest sector, que engloba tant les emissions per la combustió de combustibles fòssils com les emissions pròpies dels processos (no energètiques), va baixar dràsticament les seves emissions un 10,2%, cosa que equival a 1,26 milions de tones de CO2 eq menys. La reducció d’emissions en la resta de sectors: Residencial, Serveis, Agricultura i ramaderia i Residus equival a 0,51 milions de tones de CO2 eq.

Emissions per sectors.{"name":"2024/07/04/12/26/74b27030-f717-4f29-8d49-a2f64825c3b5.jpg","author":"DCAC","type":"0","location":"0","weight":74156}

Baixen també a les instal·lacions regulades

Les emissions de les instal·lacions regulades per la Directiva europea de comerç de drets d’emissió han reduït les seves emissions un 0,13%, amb 12,82 milions de tones de CO2 eq, seguint la tendència de reducció des de l’any 2020, l’any en què va experimentar-se la major reducció interanual (13,5%) de tot el període 2013-2020 com a conseqüència de la disminució de l’activitat econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. Entre les instal·lacions regulades per la Directiva, tant les industrials com les de combustió han reduït les emissions respecte de l’any anterior, mentre que en les instal·lacions de generació d’electricitat s’han incrementat molt notablement.

Emissions directiva.{"name":"2024/07/04/12/28/bca55629-676d-4e75-9e13-1123eb4ce467.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":57072}

Tots els sectors afectats per la Directiva han reduït emissions respecte de 2021, tret del sector del vidre que les ha incrementades lleugerament en 5 milers de tones de CO2 eq (+3%), i el sector de la producció elèctrica, amb un fort increment d’1,1 milions de tones de CO2 eq (+53%). Entre les principals reduccions d’emissions, cal destacar les de les instal·lacions de cogeneració i altres instal·lacions de combustió, amb una disminució de gairebé 0,6 milions de tones de CO2 eq (-30%), fonamentalment a conseqüència dels elevats preus del gas natural i la manca de concreció per part de l’òrgan competent de la retribució a l’energia generada i introduïda a la xarxa, i també la refineria de petroli, amb un descens de les emissions de 0,3 milions (-12%).

Menys aportació renovable, més emissions de l’electricitat

El fort increment de les emissions associades a la generació d’energia elèctrica de més d’un milió de tones de CO2 eq, que és l’augment més significatiu des que es reporten les dades en el Règim del comerç de drets d’emissió, s’explica per una disminució de l’aportació de fonts renovables al mix elèctric a causa d’un any amb predomini de l’estabilitat atmosfèrica, amb manca de vent i precipitacions, i la disminució de la cogeneració. La sequera ha impactat directament en la producció hidroelèctrica i l’ha reduïda un 21% respecte de l’any 2021, any que ja va ser hidrològicament dolent, i s’ha situat en els mínims de la darrera dècada. A més, l’any 2022 ha estat un any amb poca qualitat de vent, cosa que ha fet reduir la producció eòlica en un 7% en relació amb l’any anterior. Aquesta menor aportació al mix elèctric de les energies renovables ha estat suplert en bona part per un increment del funcionament dels cicles combinats que ha augmentat les seves emissions en més d’un milió de tones de CO2.

El balanç de la reducció d’emissions general del sector industrial i la reducció de la cogeneració s’ha vist compensat pràcticament en la seva totalitat per l’increment dels cicles combinats. Això constata la clara dependència, en termes d’emissions de GEH, de l’actual sistema elèctric peninsular dels patrons meteorològics, que es van modificant com a conseqüència dels impactes del canvi climàtic, i la necessitat d’avançar en la descarbonització del model de generació elèctrica.

Les difuses, en nivells prepandèmia

Les emissions dels sectors no regulats per la Directiva de comerç de drets d’emissió (coneguts com a sectors difusos) també s’han reduït en global respecte de l’any 2021. En concret, han baixat un 0,7%, cosa que equival a gairebé 0,2 milions de tones de CO2 eq menys.

El sector residencial i el comercial i institucional van reduir les emissions un 5,4% (-0,22 milions de t CO2 eq), en especial la combustió en l’àmbit residencial (-0,18 milions de t CO2 eq). L’any 2022 va ser un any extremadament càlid en tot el territori català i gairebé en tots els mesos, cosa que va provocar una reducció dels graus-dies de calefacció de mitjana a Catalunya en reduir-se les necessitats de calefacció (i les emissions conseqüents).

En el sector agrari i ramader (considerant les activitats agràries i ramaderes i la combustió en el sector), la reducció ha estat del 2,5% (-0,12 milions de t CO2 eq), en especial les emissions en la fermentació entèrica (-0,17 milions de t CO2 eq). El sector del tractament i l’eliminació dels residus ha reduït notablement les emissions un 7,4% (-0,17 milions de t CO2 eq), seguint la seva tendència, conseqüència de la disminució de la deposició de residus sòlids urbans en abocadors (-0,06 milions de t CO2 eq) i de la millora del tractament d’aigües residuals domèstiques (-0,1 milions de t CO2 eq).

Finalment, el sector del transport és l’únic dels difusos que ha incrementat les emissions. Ho ha fet un 4,4% (0,54 milions de t CO2 eq), en especial el transport per carretera. La venda de carburants, dada íntimament lligada a les emissions de GEH, va créixer un 9% en relació amb l’any 2021. Cal destacar que les dades de venda de carburants durant l’any 2022 ja han estat similars a les de l’any 2019.


2017

2018

2019

2020

2021

2022

Emissions Directiva

(milers tones CO2 eq)

14.930

14.507

15.120

13.074

12.840

12.824

Emissions Aviació civil

(milers tones CO2 eq)

459

484

477

212

305

413

Emissions Difuses

(milers tones CO2 eq)

28.422

28.605

27.893

26.311

27.342

27.161

Emissions Totals sense LULUCF

(milers tones CO2 eq)

43.811

43.596

43.490

39.597

40.487

40.399

Més esforços per assolir els objectius per a l’any 2030

El grau d’ambició de les polítiques de canvi climàtic s’ha accelerat molt en els darrers anys com a conseqüència del que observem en el nostre dia a dia, de l’alerta de la comunitat científica, de l’Acord de París de 2015 i de la seva traducció a la política europea, i també perquè els objectius per a l’any 2030 de reducció del 55% de les emissions respecte de l’any 1990 són molt més exigents que els de l’any 2020. Per abordar-los, cal implementar polítiques transformadores que aconsegueixin reduccions efectives d’emissions de GEH.

En aquest context, l’evolució de les emissions de l’any 2022, tot i la reducció d’emissions respecte de l’any anterior, no s’alinea amb la reducció anual necessària per assolir els objectius per a l’any 2030, en especial pel que fa als sectors difusos, que es troben 1,65 Mt CO2 eq per sobre de l’objectiu màxim per arribar a la reducció d’emissions fixada per a l’any 2030.