Agència Catalana de l'Aigua

Projecte de Decret d'assignació a Aigües Ter Llobregat de l'ús i explotació de les instal·lacions d'abastament d'aigua de titularitat metropolitana que integren la xarxa del sistema Ter-Llobregat i dels mitjans personals i materials corresponents per a la gestió del servei públic d'abastament d'aigua en alta a poblacions

query_builder   6 març 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Projecte de Decret d'assignació a Aigües Ter Llobregat de l'ús i explotació de les instal·lacions d'abastament d'aigua de titularitat metropolitana que integren la xarxa del sistema Ter-Llobregat i dels mitjans personals i materials corresponents per a la gestió del servei públic d'abastament d'aigua en alta a poblacions

Mitjançant aquest Decret s’estableixen les condicions tècniques, administratives i econòmiques de l’assumpció per Aigües Ter Llobregat, com a entitat gestora, de la prestació del servei públic a través de les instal·lacions de titularitat de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus amb l’adscripció correlativa dels elements materials i personals que hi són vinculats i afectes, llevat dels béns immobles, que en aquest moment, es cedeixen exclusivament en ús i explotació.La Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua encomana a l’Ens d’Abastament d’Aigua, Aigües del Ter i del Llobregat (ATLL), la gestió conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en alta de poblacions incloses en l’àmbit territorial definit per aquesta Llei, essent també l’Ens el responsable de la construcció, la conservació, la gestió i l’explotació de la xarxa Ter-Llobregat.Aquesta Llei també preveu que les instal·lacions que integren les xarxes bàsiques d’abastament de titularitat pública o privada puguin ser objecte de transferència o cessió a la Generalitat.Dintre de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat hi ha xarxes bàsiques que són de titularitat de l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, que eren explotades mitjançant la Societat Metropolitana d’Abastament d’Aigües, SA (SOGEMASA).L’objecte del present decret és regular la transferència a la Generalitat de Catalunya de la cessió d’ús i explotació de la xarxa bàsica d’abastament d’aigua (no la titularitat) de titularitat de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Aquest ús i explotació de la xarxa esmentada s’assignen a ATLL com a responsable de la gestió conjunta i coordinada de les xarxes d’abastament en alta del Ter-Llobregat.D’acord amb el que s’ha assenyalat, s’aproven la relació de mitjans materials, béns i drets que s’assignen a ATLL i el llistat de personal de la Societat de Gestió Metropolitana d’Abastament d’Aigües SA (SOGEMASA) que s’integrarà en ATLL per portar a terme l’ús i explotació de les instal·lacions.Aquest decret forma part d’un conjunt d’actuacions que tenen com a última finalitat simplificar el rebut de l’aigua, ja que l’assumpció de les esmentades instal·lacions per la Generalitat (ATLL) ha de permetre que l’Entitat Metropolitana pugui suprimir la seva tarifa complementària, interioritzant-se els costos corresponents en la tarifa de servei d’ATLL.