Justícia

Projecte de Decret d'aprovació del Reglament del joc de la plena o bingo

query_builder   11 abril 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Projecte de Decret d'aprovació del Reglament del joc de la plena o bingo

Aquest Reglament té per objecte la regulació, en l’àmbit territorial de Catalunya, del joc de la plena o bingo, com també de les activitats econòmiques, les persones, les empreses i els establiments que hi tinguin relació.Així mateix es compleix la Resolució 531/V, de 26 de març del Parlament de Catalunya que insta al Govern a elaborar i aprovar el reglament de bingo, atès que encara és vigent el reglament estatal aprovat abans del 1980.El Reglament aprovat per aquest Decret determina els seus objectes i àmbit d’aplicació, assenyala els requisits que han de complir les entitats o societats per tal de ser titulars de les autoritzacions administratives i de les inscripcions necessàries per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’explotació del joc de la plena o bingo o d’altres que es puguin autoritzar, determina el règim de les autoritzacions de sales de bingo i d’empreses de serveis, regula el règim de garanties necessàries, els elements materials utilitzats per la pràctica del joc de la plena o bingo, les condicions dels establiments, els requisits i les funcions del personal, el control d’accés a les sales i la mecànica i regles del joc. Finalment, pel que fa al règim sancionador, remet a la vigent Llei 1/1991.En aquesta norma es recullen modificacions concretes respecte a la normativa anterior. Molts d’aquests canvis responen a una adequació de la norma a la realitat, la qual cosa implicarà també una major seguretat jurídica als ciutadans.Es mantenen en canvi diferents especificacions de la normativa anterior com són, entre d’altres, la classificació de les sales en categories i el límit màxim d’aforament a 600 places, suprimint la categoria de sales especials però respectant les autoritzacions existents.D’altra banda es modifica la planificació del joc a Catalunya, ajustant la limitació del nombre de sales a la realitat actual (es passa de 130 llicències a 75) i establint un règim de distàncies mínimes entre sales que afecta a les noves instal·lacions o al trasllat de les existents.