Territori

PROGRAMA D'ACTUACIONS URGENTS A LES ZONES LITORALS DEL DELTA DE L'EBRE AFECTADES PELS TEMPORALS DE LLEVANT

query_builder   19 abril 2004 17:56

event_note Nota de premsa

PROGRAMA D'ACTUACIONS URGENTS A LES ZONES LITORALS DEL DELTA DE L'EBRE AFECTADES PELS TEMPORALS DE LLEVANT

1. Necessitat del programa. La problemàtica del Delta

La plataforma deltaica actual és el resultat de tot un procés geològic que n’ha determinat la formació. El seu origen es remunta a finals de l’últim període de la glaciació de Würn (ara fa uns 20.000 anys). En el segle XII, els terrenys deltaics penetraven alguns km mar endins, però és a partir del segle XVI que les aportacions al·luvials van augmentar de manera considerable i es va produir la ràpida evolució que situava, a començaments del segle XX, el moment màxim del seu creixement. La construcció de pantans i dics al llarg de tota la conca de l’Ebre i, especialment, durant els anys 50 i 60 del segle passat, amb la construcció dels grans embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix, ha causat un fort impacte en la dinàmica geològica del Delta. Més del 90% de sediments que en condiciones naturals haurien arribat a la desembocadura queden retinguts en els pantans.

Aquesta reducció del transport de sediments ha ocasionat que el Delta hagi deixat de créixer en extensió i que la seva forma sigui remodelada, cada cop més, per l’acció de l’onatge, bàsicament per l’acció dels temporals marins de llevant, els més importants que afecten les costes catalanes, amb component del NE.

Cada cop més, la línia de costa del Delta es mostra més fràgil. Determinades zones són molt afectades, sobretot el tram comprès entre la platja de la Marquesa i la platja de Riumar, el frontal deltaic de la zona de l’illa de Buda, la barra del Trabucador i la zona de la punta de la Banya.

Davant del continu retrocés de la línia de costa durant els últims 15 anys, incrementada de manera molt notable en els últims 4 anys, cal establir amb urgència mesures eficaces per minimitzar els problemes que ocasionen els temporals a les zones naturals i en les activitats econòmiques com ara la producció d’arròs, de sal i de marisc, entre d’altres.

El detonant del programa han estat els últims temporals del mes de març i abril de 2004, que han fet arribar a una situació de màxim risc d’inundació de zones productives davant de futurs temporals.

L’establiment del programa implica un canvi molt significatiu respecte de les actuacions anteriors, en ser puntuals i amb resultats esporàdics o fins i tot perjudicials.

En aquest sentit, es plantegen un conjunt d’actuacions a les zones costaneres del Delta amb l’objectiu de recuperar les zones de platja perdudes, naturalitzar els espais i compensar o evitar danys majors a l’activitat econòmica. Aquest conjunt d’actuacions no resol el problema de fons, a causa de la falta d’aportacions de sediments i de la subsidència deltaica agreujada per efectes climàtics, si bé permet afrontar els futurs temporals durant un període acceptable mentre no s’executi un Pla de recuperació integral del delta de l’Ebre.

 

2. Taula resum de cronologia dels temporals (Document adjunt)

Consideracions

A la vista de la taula resum dels temporals, cal constatar-ne l’increment en el període 2001-2004, amb la qual cosa els efectes acumulats al llarg del període analitzat (1990-2004) impliquen un retrocés continuat de la línia de costa, un seguit de ruptures de les barres naturals o artificials amb els conseqüents danys a les activitats econòmiques i la pèrdua de zones naturals de gran valor ecològic.

3. Objectius i actuacions

Les actuacions realitzades fins al moment per pal·liar els efectes dels temporals han estat de caràcter puntual i, en alguns casos, han comportat resultats negatius.

Per això, es planteja un conjunt d’actuacions que tinguin efectes més duradors i acordats amb els valors a conservar, i que permetin compensar o evitar pèrdues majors en les activitats econòmiques vinculades a les zones afectades.

Els objectius plantejats són:

 Restaurar i/o naturalitzar les zones adjacents a la línia de costa per garantir l’existència d’una franja de platja prou ampla que permeti pal·liar els efectes dels temporals, mitjançant la compra dels terrenys i posterior eliminació de les estructures artificials (línies elèctriques, restes de construccions, esculleres, etc.).

 En els casos necessaris, construir infraestructures, cordons, per evitar la inundació de les zones productives i permetre dissipar l’energia de les aigües.

 Preveure correccions puntuals amb aportació de sorres en punts concrets.

 Garantir la compatibilització de l’activitat salinera amb la conservació i millora de les àrees naturals de la punta de la Banya.

Aquestes actuacions no garanteixen la resolució dels efectes dels temporals a llarg termini. El problema de fons rau en la regressió del delta i la subsidència de la zona, incrementada per les variacions climàtiques dels últims decennis, i és totalment imprescindible abordar-la en un Pla de recuperació integral del Delta.

Les actuacions s’agrupen en 5 fitxes, cada una de les quals descriu la zona, la necessitat de l’actuació i les accions a emprendre.

Aquestes accions impliquen diferents processos que van des de l’elaboració dels corresponents estudis i projectes, i la seva corresponent tramitació i adjudicació, fins a la seva execució. La fitxa només inclou els terminis d’execució de les actuacions.

Per elaborar els projectes esmentats, l’equip tècnic del Parc Natural i de la Direcció General del Medi Natural ofereixen la seva col·laboració i participació.

Els projectes esmentats hauran de disposar de l’informe preceptiu favorable corresponent de l’òrgan gestor del Parc Natural.

 4.  Resum de les actuacions (Document adjunt)

12  

Fitxers adjunts

Annex fotogràfic

Annex fotogràfic
PDF | 1651

Compra de finques

Compra de finques
PDF | 492

Delimitació d'actuacions

Delimitació d'actuacions
PDF | 278

Figures de protecció

Figures de protecció
PDF | 314

Límits Xarxa Natura 2000

Límits Xarxa Natura 2000
PDF | 412

Actuacions a la Punta de la Banya

Actuacions a la Punta de la Banya
PDF | 339

Mapa d'hàbitats

Mapa d'hàbitats
PDF | 640

Resum temporals

Resum temporals
DOC | 60

Resum actuacions

Resum actuacions
DOC | 57

Actuacions a Marquesa

Actuacions a Marquesa
PDF | 385

Actuacions a Riu Vell

Actuacions a Riu Vell
PDF | 224

Localització

Localització
PDF | 358