Innovació, Universitats i Empresa

Consolidada la penetració de les TIC a les llars catalanes

query_builder   21 maig 2003 12:49

event_note Nota de premsa

Consolidada la penetració de les TIC a les llars catalanes

Per primer cop el nombre de llars amb ordinador supera el milió: el 48,3% en tenen.S’incrementa l’ús interactiu i intensiu d’Internet

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) presenta l’informe amb els resultats de l’Enquesta a les llars sobre equipament i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya corresponent a desembre de 2002. Aquestes dades han estat elaborades per l’Observatori de la Societat de la Informació de la STSI i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).  Aquesta enquesta es realitza cada 6 mesos de manera que sigui possible, d’una banda, obtenir una imatge clara de l’evolució de les dades mesurades, i de l’altra, poder comparar aquestes dades amb les enquestes realitzades per la Comissió Europea dins la iniciativa e-Europe.

A l’enquesta de desembre de 2002 es va utilitzar una mostra de 3.300 llars distribuïdes segons la dimensió del municipi i la demarcació territorial a la que pertanyen. La recollida de dades es va realitzar per via telefònica utilitzant un sistema CATI. Dins de cada una de les llars enquestades es va seleccionar aleatòriament una persona de 15 anys o més per avaluar l’ús que fa de les noves tecnologies. L’error d’estimació dels resultats globals de l’enquesta és de ±1,7%.

El sondeig s’ha estructurat en dos grans blocs de resultats, aquells que responen a l’equipament TIC a les llars i aquells que expliquen l’ús que en fan els individus. Dins de cada un d’ells es presenten dades tant del conjunt de llars i individus com dades creuades per diverses variables socials, demogràfiques i territorials: nombre de membres de la llar, ingressos, edat, sexe, dimensió del municipi, etc.

Pel que fa a l’equipament TIC de les llars (ordinadors, portàtils, agendes electròniques, connexió a Internet, DVD, etc.), la tònica general a Europa ha estat un increment durant l’any 2002 poc significatiu. No obstant això, per primer cop s’ha superat el milió de llars amb ordinador a Catalunya (1.014.000), arribant al 48,3% de totes les llars a finals de 2002. L’increment durant aquest any ha estat del 4%. El 31,6% de les llars catalanes tenien accés a Internet a finals de 2002, un 12,9% més que un any abans. Actualment pràcticament dues terceres parts de les llars amb ordinador estan connectades a Internet (65,3%). Seguint la tendència dels darrers anys, la presència de mòbils a les llars està augmentant de forma progressiva, tant pel que fa al nombre de llars que disposen d’aquest aparell (73,1%), com al nombre d’aparells a cada llar (més de la meitat en tenen més d’un). Pel que fa a l’equipament audiovisual, la principal variació ha estat l’increment significatiu de reproductors de DVD: durant l’any 2002 s’ha passat de 9,4% a 19,6% de llars amb DVD, el que representa un increment superior al 100%.

L’equipament TIC segons el perfil de la llar indica que, quants més membres té la llar, la presència d’equipament TIC és major, segurament a causa de la presència de gent jove que són habitualment grans usuaris d’aquestes tecnologies. Les llars de 4 membres o més (que majoritàriament són famílies amb dos fills) tenen casi totes mòbil, la meitat tenen connexió a Internet i el 80% tenen ordinador (les llars de 3 membres tenen valors molt similars). Pel que fa a la distribució en el territori, la demarcació territorial de la llar o la dimensió del municipi tenen una repercussió molt escassa en la disponibilitat d’aquests equips.

Quant a l’ús que es fa de les TIC, es pot afirmar, en primer lloc, que l’ordinador s’ha convertit en una eina d’ús comú per a una gran part de la població de Catalunya. A finals de 2002, sis de cada 10 persones de 15 o més anys havia utilitzat alguna vegada l’ordinador (59,6%). A més, la gran majoria d’aquests l’utilitza de forma regular: un 58,5% de forma diària i un 21,3% setmanalment. És a dir que el 79,8% dels usuaris d’ordinador el fan servir setmanalment o més sovint el que representa gairebé la meitat de la població de Catalunya (47,6%). Tot i això cal recordar encara hi ha un sector de la població que no utilitza ni ha utilitzat mai l’ordinador: majoritàriament la gent gran i les persones amb pocs ingressos i un nivell d’estudis baix.

El 34,7% de la població de 15 anys o més a Catalunya utilitzava Internet un o més cops per setmana a finals de 2002, i un 46,6% havia accedit a la Xarxa en alguna ocasió. Tot i que l’increment del nombre d’usuaris total ha estat poc significatiu el darrer any, sí que es detecta un cert augment del nombre de persones que utilitzen Internet habitualment: el 20,3% dels individus de 15 o més anys accedeixen diàriament i el 14,4% setmanalment. Aquest ús intensiu apareix acompanyat d’un increment de l’ús interactiu: el 74,2% dels internautes fan servir el correu electrònic, el 29,6% utilitzen la banca electrònica, el 19,2 % ha comprat alguna vegada per Internet i un 29,8% ha visitat webs de l’administració els darrers 30 dies (desembre 2002).

L’augment de l’ús intensiu és una tònica general a Europa. La situació de Catalunya respecte la resta d’Europa pel que fa a la freqüència d’accés a Internet s’ha avaluat utilitzant els resultats presentats per la Comissió Europea a l’estudi Flash Eurobarometer 125 Internet and the Public at Large, de maig-juny de 2002. La mitjana europea d’internautes que accedeixen diàriament a la Xarxa és d’un 42% i a Catalunya s’ha arribat al 45,3% (cal destacar que, per comparar les dades en un mateix marc temporal, la dada emprada per a Catalunya és de maig de 2002, i no de desembre de 2002, com és el cas de la resta de l’estadística).

Finalment, si valorem l’ús de les TIC segons el perfil de l’individu, podem constatar que l’ús de l’ordinador, l’Internet i el mòbil depèn en gran mesura de característiques sociodemogràfiques (sexe, edat, nivell d’estudis, activitat professional, ingressos). Destaquem a continuació alguns trets remarcables, com el fet que els homes utilitzen més les TIC que les dones (15 punts per sobre en l’ús de l’ordinador i de l’Internet, i 8 punts en l’ús del mòbil); o que més del 90% de la gent jove ha utilitzat les TIC algun cop, és a dir, que aquest col·lectiu fa servir les TIC molt més que la gent gran (els joves de 15 a 24 anys i els adults de 25 a 39 són els més actius i estan entre 40 i 50 punts per sobre de les persones de 55 o més anys). Es pot constatar que aquestes diferències d’ús segons el sexe o l’edat disminueixen lentament els darrers anys.

Pel que fa als diferents usos d’Internet es pot afirmar que les dones internautes accedeixen més freqüentment que els homes a webs de l’administració i que aquests utilitzen més la banca electrònica o fan compres per Internet. Les franges de persones de 25-54 anys són les que fan un ús més intensiu d’aquests serveis. És important tenir en compte que el nivell d’estudis i d’ingressos influeix de forma directa en l’ús de les TIC. Per exemple, persones de llars amb ingressos inferiors a 750€ mensuals estan aproximadament 30 punts per sota de persones de llars de la següent franja d’ingressos. La demarcació territorial, en canvi, no influeix de forma decisiva: per bé que a Barcelona l’ús és lleugerament més elevat i els municipis de menys de 10.000 habitants solen tenir menys usuaris, cal destacar que les connexions a Internet de les llars de municipis petits i mitjans estan sols a 1 i 6 punts percentuals, respectivament, per sota de Barcelona ciutat. Les diferències es redueixen quan es tracta de l’ús de la telefonia mòbil.

Les dades detallades i les gràfiques corresponents les podeu trobar al document adjunt o visitant l’adreça:

http://dursi.gencat.net/ca/si/observatori/estadistiques.htm

Per a més informació:

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Tel.: 93 363 84 94

Correu electrònic: eroure@gencat.net; iginer@gencat.net

1  

Fitxers adjunts

Enquesta a les llars (desembre 2002)

Enquesta a les llars (desembre 2002)
PDF | 100