Treball, Afers Socials i Famílies

El Govern aprova el Decret dels estrangers i la seva integració social a Catalunya

query_builder   26 juny 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret dels estrangers i la seva integració social a Catalunya

L’objecte d’aquest Decret és el de fer efectius, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, els drets que es preveuen en la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000.S’ha estimat imprescindible, per la seva transcendència, dur a terme la concreció de les funcions i serveis que caldrà prestar en l’àmbit competencial de la Generalitat (salut, ensenyament, benestar social, infància, formació ocupacional i treball, etc), per tal de contribuir a la consolidació de la nova legislació orgànica, i per tal d’afavorir activament i positivament la integració dels immigrants estrangers establerts a Catalunya.L’aplicació efectiva dels drets i llibertats de les persones immigrades regulats afecta a competències sectorials dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat. Així doncs, queden contemplats els següents aspectes:- Dret de participació en els afers municipals: les corporacions locals de Catalunya han de garantir als estrangers residents, empadronats en un municipi de Catalunya l’exercici de tots els drets reconeguts als ciutadans empadronats en un municipi com ara el dret a utilitzar els serveis públics municipals i en especial, el dret a ser escoltats en totes aquelles qüestions que els afecten.- Dret d’assistència jurídica gratuïta: El Departament de Justícia ha de tenir cura que sigui efectiu aquest dret en els procediments administratius o judicials que puguin comportar la denegació de la seva entrada, la seva sortida obligatòria o la seva expulsió del territori espanyol i en els procediments en matèria d’asil així com tindran dret a ser assistits per intèrprets en els procediments judicials. També aquest dret serà efectiu pels estrangers residents en la resta de procediments.- Dret a l’educació: les administracions educatives adoptaran les mesures necessàries per facilitar l’accés dels estrangers empadronats a l’ensenyament no obligatori i als centres de formació d’adults. També es garantirà l’accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que la resta de ciutadans.Pel que fa als menors estrangers, el Departament d’Ensenyament els hi garantirà l’accés a l’ensenyament bàsic, gratuït i obligatori, el dret a l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l’accés al sistema públic de beques i ajuts.Així també els infants estrangers que es trobin en el territori de Catalunya tenen dret a l’educació infantil, la qual té caràcter voluntari.S’adoptaran les mesures necessàries per tal d’escolaritzar els menors estrangers amb necessitats educatives especials derivades de situacions socials o culturals desfavorides, en els centres sostinguts amb fons públics, i així afavorir-ne la integració escolar i social.- Drets en l’àmbit laboral: El Departament de Treball garantirà el dret a exercir una activitat remunerada per compte propi o aliena. Per això, els ha de garantir l’accés al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i als programes de formació professional ocupacional, orientació laboral i altres accions de foment de l’ocupació.- Dret d’accés de l’estranger resident a les Administracions Públiques de Catalunya com a personal laboral mitjançant les convocatòries públiques d’ocupació que convoquin.- Dret a l’assistència sanitària pública garantit pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, per als estrangers inscrits en el padró.Aquest dret no quedarà condicionat al requisit de la inscripció al padró en el cas dels estrangers menors de 18 anys, de les estrangeres embarassades durant l’embaràs, el part i el postpart i en casos d’urgència davant la contracció de malalties greus o accidents fins a la situació d’alta mèdica.- Dret a ajudes en matèria d’habitatges promogudes per qualsevol Administració Pública de Catalunya pels estrangers residents.- Drets als serveis socials: Els estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa, tenen dret a accedir, en les mateixes condicions que la resta de ciutadans, als serveis bàsics d’atenció social primària, als Serveis d’atenció domiciliària, als serveis de menjador, als Serveis residencials d’estada limitada, als serveis de centres oberts per a infants i adolescents i a les ajudes d’urgència social atorgades per les Administracions Públiques de Catalunya.Pel que fa als treballadors temporers amb permís de treball, es vetllarà perquè siguin allotjats en condicions d’higiene i dignitat adequades i es garantirà la seva assistència social durant la campanya.- Foment de la integració i la participació: les Administracions Públiques Catalanes han de promoure la integració directa dels estrangers immigrants en les entitats, associacions i institucions que actuen a Catalunya, per tal de facilitar la seva participació en la vida política, social, econòmica i cultural de Catalunya. Es fomentarà la participació en el moviment associatiu, en les organitzacions no governamentals i en els sindicats a fi d’afavorir-ne la integració social.- Exercici dels drets i llibertats dels estrangers: el compliment dels drets i llibertats es durà a terme amb l’estricte compliment de la Constitució, els tractats i acords internacionals sobre drets i llibertats fonamentals, de manera que ningú pugui al·legar la professió de creences religioses o conviccions ideològiques o culturals que justifiquin la realització d’actes o conductes contraris a la normativa esmentada.Amb aquest Decret, davant el nou context jurídic, el Govern de la Generalitat vol consolidar els processos d’integració iniciats i dur a terme una política que faciliti la plena integració dels immigrants estrangers en la societat catalana.