Drets Socials

El Govern modifica la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família

query_builder   20 juliol 2004 19:30

event_note Nota de premsa

El Govern modifica la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família

El govern de la Generalitat ha aprovat avui la modificació de la Comissió Interdeparmental de Suport a la Família i de l’Observatori Català de la família amb l’objectiu de millorar la coordinació i participació de les diverses actuacions que s’efectuen i les que s’han de desenvolupar en l’àmbit de suport a les famílies. La Comissió Interdepartamental de Suport a la Família passa a denominar-se ara Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies i de l’Observatori Català de la Família, per tal d’incorporar millor la diversitat familiar.
Així, i mitjançant aquesta modificació, es fa constar de forma específica que s’han de tenir en compte a les famílies en situació d’especial vulnerabilitat, així com el dret primordial de defensa dels infants i s’incorpora la perspectiva de gènere en les seves actuacions. De la mateixa manera, es permet convidar a persones expertes, segons la matèria a tractar, perquè puguin aportar el seu coneixement.

 Les famílies són una peça clau en la societat catalana com a canal de transmissió de valors i atenció i socialització dels infants. Per tal de coordinar les diverses actuacions a efectuar en l’àmbit de suport a les famílies, l’any 1993 es va crear la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família. Així mateix, l’any 1998 es va crear el Consell Assessor del Pla Integral de les Famílies com a òrgan assessor de participació externa que representés les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos, i amb funcions d’informe i assessorament a la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família. Posteriorment, aquest Consell Assessor va passar a denominar-se Observatori Català de la Família, tot mantenint la seva composició i funcions.

Actualment, les transformacions socials, que fan que les famílies tendeixin a ser un model on els seus membres intenten harmonitzar la vida familiar amb les seves aspiracions professionals i individuals, fan necessari un canvi d’enfocament de les polítiques familiars que els poders públics han de promoure, i protegir.

Les noves demandes socials, l’aparició en els darrers anys de nous models de família, així com l’ampliació de l’àmbit d’actuació de la Secretaria de la Família, exigeixen donar més agilitat i eficàcia a l’activitat de la Comissió i de l’Observatori.

 D’altra banda, la Llei de Suport a les Famílies, aprovada l’any 2003, estableix que el Govern ha de disposar d’un òrgan col·legiat encarregat d’assegurar una adequada coordinació de les actuacions dels diferents departaments amb competències en matèria de suport a la família, així com garantir la participació de les organitzacions representatives de les entitats locals i d’altres entitats públiques i privades en la definició i desenvolupament de les polítiques de suport a la família, a través de l’Observatori Català de la Família.

La Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies, adscrita a la Secretaria de la Família, podrà funcionar en ple i en comissions de treball, i té les funcions següents:

 - Formular propostes al Govern i recomanacions als departaments de la Generalitat.

 - Proposar actuacions per al suport i protecció de les famílies als diferents departaments.

 - Elaborar informes, recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les famílies a Catalunya.

- Informar del grau de compliment de les disposicions vigents en matèria de suport a les famílies.

- Intercanviar informació en matèria de família entre els diferents departaments.

 - Elaborar les línies mestres per a un projecte de desenvolupament de la legislació vigent en matèria de suport a les famílies.

Una de les novetats de la Comissió és la de desenvolupar la legislació vigent en matèria de suport a les famílies

El Ple de la Comissió està format per: - Presidència: Hble. Sra. Anna Simó i Castelló, consellera de Benestar i Família. - Vicepresidència: Sra. Montserrat Tur i Racero, secretària de la Família. - Les vocalies les exerciran persones amb rang de director general en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat. També hi haurà una vocalia en representació de l’Institut Català de la Dona.

D’altra banda, i pel que fa a l’Observatori Català de la Família, adscrit també a la Secretaria de la Família, i on es dóna cabuda a tots els sectors implicats en l’àmbit de les famílies i, per tant, es respecta la diversitat familiar, aquest tindrà les funcions següents:

- Elaborar informes sobre les demandes, la situació i la qualitat de vida de les famílies catalanes.

- Formular propostes de programes en l’àmbit del suport a les famílies.

- Analitzar periòdicament la situació social, econòmica i demogràfica de les famílies i les repercussions de la seva realitat a la societat catalana.

- Donar suport als departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats locals que ho requereixen en relació amb les actuacions dirigides a la planificació de les polítiques públiques en relació amb les famílies.

 - Informar sobre l’adequació de l’ordenament jurídic a les necessitats de les famílies i proposar-los l’adopció de mesures adequades de protecció a la família.

- Altres que la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies o la presidència li encomanin.

L’Observatori Català de la Família tindrà la composició següent: - Presidència: Hble. Sra. Anna Simó i Castelló, consellera de Benestar i Família. - Vicepresidència: Sra. Montserrat Tur i Racero, secretària de la Família. - Una persona en representació de cadascuna de les entitats o organismes següents: Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, Federació d’Associacions de Veïns, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Consell Nacional de les Dones de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya. - Dues persones en representació de les següents entitats: les associacions de mares i pares d’alumnes més representatives a Catalunya, les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya, i les associacions empresarials més representatives a Catalunya. - Dues persones d’entre els membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies. - Fins a quinze persones, fins a l’actualitat era un màxim de 8, en representació d’entitats privades, l’actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l’àmbit de les famílies, designades per la Comissió Interdepartamental. - Fins a un màxim de deu persones expertes en l’àmbit de les famílies.