Educació

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.

query_builder   5 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.

La Llei que regula el dret a l’educació, de l’any 1985, estableix, pel que fa a l’admissió dels alumnes, que una programació adequada dels llocs escolars gratuïts, en els àmbits territorials corresponents, garantirà tant l’efectivitat del dret a l’educació com la possibilitat de triar centre docent dins l’oferta de places escolars gratuïtes, i el dret d’escollir centre docent diferent dels creats pels poders públics.En aquest sentit, un Decret aprovat pel Govern l’any passat va modificar substancialment la normativa fins aleshores vigent, aconseguint una notable millora en aspectes com la major participació de la comunitat educativa, el reforç del dret a l’educació, l’ampliació de les possibilitats d’informació o la garantia d’integració dels alumnes.El Decret aprovat avui, i que deroga l’anterior, té per objecte la regulació dels processos d’admissió d’alumnes en els ensenyaments de règim general d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional, així com els de règim especial dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, de conservatoris de música i dansa i d’idiomes en les escoles oficials, o d’altres de règim especial, que estigui sufragats amb fons públics.Un aspecte a destacar és que es fixa per als centres docents l’obligació d’informar de manera efectiva, pública i completa del projecte educatiu del centre, de les activitats que duu a terme i els serveis que presta, degudament aprovats pel Consell Escolar i, si s’escau, del caràcter propi i del finançament que reben dels poders públics. I per a facilitar-ne el ple coneixement per la comunitat educativa, així com per tal d’aconseguir la màxima transparència en el procediment d’admissió d’alumnes, el Decret disposa que els centres hauran de donar a conèixer la seva oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics, i els criteris complementaris que emprin en l’admissió, així com les àrees territorials d’influència, als efectes d’establir la prioritat d’admissió. Amb anterioritat a l’inici del procés d’admissió d’alumnes, el Departament d’Ensenyament farà pública l’oferta d’ensenyaments reglats als quals es refereix aquest Decret en la seva pàgina Web i podrà ser consultada a les oficines dels ajuntaments.Cal tenir en compte que en aquests darrers anys s’ha intensificat l’arribada de ciutadans d’altres països, als quals cal acollir de forma adequada i facilitar l’accés dels seus fills a l’educació en condicions d’equitat, de tal manera que s’afavoreixin la seva integració efectiva i la cohesió social de la societat catalana. El Govern, conscient d’aquesta realitat, ha cregut necessari establir àrees d’escolarització singular, allí on el nombre d’alumnes de nacionalitat estrangera és força significatiu.Finalment, resta destacar la reserva de places per a alumnes que acreditin necessitats educatives especials. A aquests efectes, s’estableix una reserva de dos llocs escolars per grup al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària i a la secundària obligatòria.