Economia i Hisenda

La Generalitat consensua amb sindicats i patronal les bases de "L'acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana"

query_builder   17 febrer 2004 18:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat consensua amb sindicats i patronal les bases de "L'acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana"

Els consellers d’Economia i Finances, Antoni Castells, de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, i de Comerç, Turisme i Consum, Pere Esteve, s’han reunit amb Joan Rosell, president de Foment de Treball; Josep González, president de Pimec-Sefes; Alfons Vilà, membre del comitè executiu de Fepime; i Joan Coscubiela i Josep Maria Álvarez, secretaris generals a Catalunya dels sindicats CC.OO i UGT. La trobada ha servit per consensuar les bases de “L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana”. Es tracta d’una iniciativa que, amb mesures específiques i reformes de fons, pretén transformar de manera progressiva el model econòmic català i orientar-lo cap a les noves realitats i exigències pròpies d’una economia cada cop més globalitzada.

El text que s’ha consensuat per perfilar i iniciar aquest acord s’adjunta de forma íntegra a continuació.

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana

Catalunya, com a economia avançada que és, està immersa en la profunda adaptació i transformació del model de competitivitat que s’està produint en els darrers anys a tota Europa Occidental.

En el futur, la competitivitat de la nostra economia i de les nostres empreses s’haurà de basar en les millores de productivitat i l’orientació cap a produccions d’elevat valor afegit i fort contingut tecnològic i de coneixement, objectius que requereixen una aposta ferma per la qualitat de l’ocupació i de la formació. Els nostres avantatges comparatius es poden fonamentar cada cop menys en el diferencial de costos laborals.

Pels propers anys, la societat catalana té al seu davant el repte d’adaptar la seva estructura productiva a una major exigència en termes de competitivitat i qualitat, renovant i ampliant substancialment els punts forts en els que de manera tradicional ha basat la seva capacitat de creixement econòmic. En aquest sentit, és necessari dur a terme un treball que permeti la consolidació i desplegament del nostre entramat productiu i sectorial de manera equilibrada i sostenible territorialment.

És necessari també, de forma paral·lela, mantenir un bon nivell de prestació dels serveis públics bàsics, ja que sobre el seu eficaç funcionament recau en gran mesura la possibilitat de fer realitat el principi d’igualtat d’oportunitats i el manteniment de la cohesió social.

L’economia de Catalunya ha de fer front al repte de la internacionalització. De fet, la nostra economia és ja avui una economia altament internacionalitzada i tenim tots els motius per afrontar aquest repte amb optimisme, si adoptem les mesures i polítiques apropiades.

Hem d’encarar aquest procés mirant endavant. Confiant en les nostres possibilitats, en la capacitat dels nostres treballadors i dels nostres empresaris per dur a terme les adaptacions necessàries. I en el paper del Govern per adoptar les polítiques precises.

Les transformacions i adaptacions que suposa aquesta nova etapa basada en el coneixement i la innovació no estan exemptes de riscos i desequilibris, el que fa que calgui acompanyar-les amb un clar compromís social. Per això, cal establir els mecanismes apropiats per tal de prevenir els efectes que aquest procés pot produir en els sectors més exposats i per adoptar, quan correspongui, les mesures pal·liatives pertinents per minimitzar-ne els costos socials i econòmics.

El Govern de Catalunya ha promogut en les darreres setmanes nombrosos contactes amb els responsables dels sindicats i la patronal, per tal d’abordar aquesta problemàtica i dur a terme un seguiment constant dels diversos esdeveniments que s’han anat produint. Al llarg d’aquestes trobades s’ha pogut constatar una àmplia coincidència tant en el diagnòstic com en les línies d’acció que cal emprendre.

En especial, existeix un ampli acord sobre la necessitat d’impulsar un procés de concertació que permeti:

definir els objectius estratègics que han de permetre articular adequadament l’economia catalana en l’actual dinàmica internacional. especificar i impulsar les mesures, els instruments i les polítiques que caldrà adoptar per assolir aquests objectius.

Al Govern de Catalunya li correspon una especial responsabilitat a l’hora d’impulsar aquest procés, i per això vol promoure i donar un paper estratègic a la concertació i al diàleg social del qual les organitzacions empresarials i els sindicats en són els protagonistes principals.

Així mateix, caldrà incorporar-hi, en la forma apropiada, altres entitats especialment representatives, per tal de fer d’aquesta iniciativa un instrument operatiu i un referent compartit pel conjunt de la societat catalana.

Per tal de poder avançar en aquests objectius, és convenient emprendre de forma immediata dues iniciatives:

A. Impulsar un Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana que proposi les línies estratègiques fonamentals i les mesures, instruments i polítiques a adoptar en els àmbits que condicionen de manera més decisiva aquesta competitivitat:

 la dotació d’infrastructures, tant de transports i comunicacions com de telecomunicacions, adequades a les necessitats de la nostra economia.  la garantia de subministraments energètics suficients i de qualitat, el que comporta la millora de determinades xarxes de distribució i l’impuls de noves fonts energètiques compatibles amb el medi ambient i amb el disseny territorial i paisatgístic del país. la modernització i integració de les polítiques actives d’ocupació i la formació de les persones, tant a nivell de l’educació general (millorament dels sistemes educatius des de primària a la universitat) com de la formació professional, en les seves diferents vessants (reglada, ocupacional i contínua) i a nivell d’oferta d’educació infantil (0 a 3 anys).  la innovació tecnològica a tot nivell, àmbit al que cal donar la màxima importància juntament amb la innovació de productes, processos i estructures organitzatives (potenciació de les estructures en xarxa, nous sistemes de motivació, etc.). la inversió en la recerca (bàsica i especialitzada) i el desenvolupament aplicat dels fruits d’aquesta recerca, tant per part del sector públic com del sector privat. l’establiment de canals de concertació que permetin garantir una millora de les condicions de vida (especialment en els àmbits de l’habitatge, la sanitat i l’atenció a les persones). l’establiment de mesures i serveis que facilitin la conciliació de la vida laboral amb la vida personal i familiar. el millorament de la qualitat dels serveis de sanitat que evitin les ineficiències que repercuteixen negativament en l’àmbit empresarial i en les persones. un sistema de protecció social que afavoreixi la inclusió (complements de pensions, renda ciutadana garantida, etc.). aprofundir el desenvolupament del marc català de relacions laborals i la negociació col·lectiva i els seus instruments per a la millora de la qualitat del mercat de treball, com a instrument bàsic d’aquest procés de transformació i canvi (millorant qualitativament les relacions laborals, reduint la sinistrabilitat laboral, aprofundint en la negociació col·lectiva, promovent la igualtat de gènere així com la incorporació en termes acceptables dels immigrants). la potenciació de criteris de sostenibilitat ambiental i de responsabilitat social en el desenvolupament de les empreses. la disponibilitat de recursos financers assequibles per finançar l’aplicació de les innovacions i els reajustaments necessaris per adaptar-se als nou contextos econòmics. la necessitat de projecció internacional de l’economia catalana, abastant tant la exportació com la implantació productiva en altres espais econòmics i la inversió a l’estranger. la consolidació d’un entorn que afavoreixi l’activitat empresarial, amb un marc normatiu i institucional estable i generador de confiança i amb la potenciació de valors que contribueixin a crear una nova cultura del treball. el foment i la promoció de xarxes d’excel·lència i creativitat, així com l’impuls d’instruments facilitadors i estimuladors de la capacitat emprenedora.

Per tal de coordinar els treballs preparatoris d’aquest Acord es crea una comissió de treball integrada pels representants que designin CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC-SEFES i FEPIME, així com els Departaments de Treball i Indústria, Comerç, Turisme i Consum i Economia i Finances de la Generalitat, que n’assegurarà la coordinació. Aquesta comissió convidarà a participar en els treballs a les entitats i experts i altres àmbits de l’administració que es consideri convenient, en funció de les línies de treball tractades.

B. Constituir Taules sectorials per fer el seguiment acurat de la realitat empresarial concreta dels sectors més exposats a la competitivitat internacional. Aquestes Taules tractaran les mesures necessàries per abordar la transformació dels diferents sectors.

De manera immediata, es constitueixen les Taules del sector de l’electrònica de consum, del sector de l’automòbil i del sector tèxtil. Les Taules estaran integrades pels representants que designin CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC-SEFES i FEPIME, així com el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, que n’assegurarà la coordinació. També s’hi podran incloure, a proposta de les parts, empresaris i experts dels sectors en qüestió.

Els Secretaris generals de Comissions Obreres i d’UGT, els Presidents de Foment del Treball, PIMEC-SEFES i FEPIME i els Consellers d’Economia i Finances, de Treball i Indústria i de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya asseguraran la direcció i coordinació de les iniciatives esmentades i de les altres que es puguin promoure en el marc d’aquest procés.

Barcelona, 17 de febrer de 2004