Cultura

El Govern d'avui ha aprovat el projecte de conveni de constitució de l'Institut Ramon Llull.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern d'avui ha aprovat el projecte de conveni de constitució de l'Institut Ramon Llull.

La llengua catalana és un element fonamental de la identitat i un patrimoni cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen des de fa gairebé vuit segles.La Generalitat de Catalunya promou, des de fa anys, una política de projecció exterior de la llengua catalana per mitjà de la Comissió per a la promoció del català a les universitats de fora del domini lingüístic i amb altres actuacions, com són el suport a l’ensenyament del català a les comunitats catalanes a l’exterior, l’administració de les proves del certificat internacional de català, el suport a la traducció a llengües estrangeres d’obres literàries escrites en català i les actuacions del Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura.Igualment la comunitat autònoma de les Illes Balears ja realitza des de fa temps activitats de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa.Amb aquest conveni es podran assentar les bases per compartir els esforços amb les Illes Balears per impulsar la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa a fi de contribuir a llur millor difusió arreu del món, mitjançant la constitució d’un nou organisme que serà l’Institut Ramon Llull.L’Institut Ramon Llull, que estarà integrat inicialment per les administracions de la Generalitat de Catalunya i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tindrà com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, en especial la literària, en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i l’aprenentatge fora el domini lingüístic respectant les aportacions de totes les terres que la comparteixen.Per complir aquesta finalitat, s’ocuparà de:- Promoure l’ensenyament del català i de la literatura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors fora del domini lingüístic.- Promoure aquests mateixos ensenyaments al públic adult en general.- Promoure la difusió del coneixement de la literatura que s’expressa en la llengua pròpia de les comunitats autònomes consorciades per mitjà del foment i el suport de traduccions a les llengües més difoses del nostre entorn cultural, de les seves edicions comercials i del suport publicitari adequat.- Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l’exterior, i elaboració i edició comercial d’estudis acadèmics i de divulgació sobre la llengua i la literatura catalanes en llengües estrangeres, així com la traducció al català d’estudis sobre la literatura i la cultura catalanes i els estudis culturals catalans realitzats per autors estrangers.- Promoure i donar suport a l’elaboració i difusió de gramàtiques de la llengua pròpia en llengua estrangera, de diccionaris bilingües de llengua general o especialitzada i de mètodes per a l’aprenentatge del català com a segona llengua.- Promoure la projecció exterior de les manifestacions culturals produïdes a l’àmbit de les comunitats autònomes consorciades en coordinació amb d’altres organismes que tinguin aquesta finalitat.Els òrgans de direcció de l’Institut Ramon Llull són el Patronat, el Consell de Direcció i la Direcció.Pel que fa al Patronat, la seva presidència correspondrà de manera rotatòria, per període d’un any, al president de la Generalitat de Catalunya i al president de les Illes Balears. A més, formaran part del Patronat:- Els consellers responsables de les àrees de Cultura, Universitats i Relacions Institucionals dels governs de les comunitats autònomes consorciades.- El president de l’Institut d’Estudis Catalans.- Les persones titulars del rectorat de la Universitat de les Illes Balears i de tres universitats de Catalunya elegides pel Consell Interuniversitari.- La persona titular del deganat de la Institució de les Lletres Catalanes.- Els directors generals responsables de la Política Lingüística i de la Promoció Cultural i de la Universitària de les comunitats autònomes consorciades.- Sis represenatnts de l’Instituto Cervantes.- Vint-i-una persones, en representació de les lletres, la filologia i la cultura catalanes.- El director de l’Institut Ramon Llull, que actuarà com a secretari.Correspon al Patronat, entre d’altres funcions, proposar les prioritats d’actuació de l’Institut i proposar les actuacions concretes i l’adopció de les mesures adequades per al compliment de les finalitats de l’Institut.L’Institut Ramon Llull tindrà la seva seu compartida entre la ciutat de Barcelona i la ciutat de Palma.Al projecte d’Estatuts del Consorci també es contempla la possibilitat futura de què s’integrin d’altres comunitats autònomes en què la llengua catalana, en qualsevol de les seves modalitats, hi tingui la consideració d’oficial o hi sigui reconeguda en tot el seu territori o només en una part.L’Institut Ramon Llull comptarà amb uns recursos d’uns 800 MPTA (4.808.096,84 euros) per dur a terme les seves activitats i seran aportats majoritàriament pel Govern de la Generalitat i el Govern de les Illes Balears.Aquest projecte de conveni serà tramés al Parlament de Catalunya per a la seva aprovació.