Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableixen les normes per al control i la millora de la qualitat de la llet crua de vaca produïda, tractada o transformada a Catalunya.

query_builder   1 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret pel qual s'estableixen les normes per al control i la millora de la qualitat de la llet crua de vaca produïda, tractada o transformada a Catalunya.

El Govern de la Generalitat ha manifestat reiteradament la seva voluntat de promoure, garantir i difondre la qualitat dels productes alimentaris a Catalunya, a la vegada que pretén avançar-se a les exigències que, en matèria de sanitat i seguretat dels consumidors estableix la normativa vigent, per aconseguir que els productors i els transformadors posin a disposició de la societat catalana els seus productes amb les màximes garanties de qualitat, sanitat i seguretat.L’objecte d’aquest Decret és establir les normes aplicables al conjunt d’actuacions que s’han de realitzar per promoure la millora de la qualitat de la llet, per verificar que la llet crua de vaca que es destini al consum directe, a l’elaboració de productes lactis o a la llet de consum tractada tèrmicament, compleixi les condicions de qualitat fixades per la normativa estatal i comunitària, i per promoure la millora integral de les explotacions lleteres de Catalunya, mitjançant l’adopció de plans col·lectius i plans específics de cada explotació.Aquesta disposició s’aplicarà a les explotacions de llet de vaca ubicades a Catalunya i als establiments que envasin, tractin i/o transformin llet crua de vaca procedent d’aquestes explotacions o procedent d’explotacions ubicades fora de Catalunya.Amb la finalitat de garantir l’homogeneïtat i fiabilitat dels resultats de les anàlisis de llet, aquestes es faran en principi al Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya o a d’altres autoritzats.La Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, per tal de garantir l’aplicació de la normativa recollida en aquest decret, durà a terme, entre d’altres, les següents actuacions:- Que els animals de les explotacions estan correctament identificats i mantenen l’estat sanitari correcte i que la neteja, la higiene desinfecció i manteniment de les estacions de munyida i recollida de llet són correctes.- Que els establiments de tractament i/o transformació i les primeres persones compradores disposen dels resultats analítics obtinguts pel laboratori corresponent amb els paràmetres de qualitat pertinents.- Que el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya porti a terme la realització de les anàlisis de les mostres corresponents a totes les explotacions de vaquí lleter de Catalunya.Cal destacar que es contempla la realització del Pla de millora de la qualitat de la llet a Catalunya amb l’objectiu de que totes les explotacions de vaquí lleter de Catalunya produeixin llet crua de vaca de la màxima qualitat i en condicions correctes de respecte al medi ambient i al benestar dels animals.Aquest Pla es constituirà en tres eixos:- Els programes de millora desenvolupats per les primeres persones compradores, els productors o les seves organitzacions que bàsicament contemplaran actuacions de formació dels productors, promoció i millora de la qualitat i assessorament tècnic.- Els plans de recollida de mostres i determinacions analítiques efectuades per les primeres persones compradores en coordinació amb els laboratoris corresponents.- Les actuacions de seguiment i control de l’administració., tant dels programes sanitaris o de control de residus als productes d’origen animal com en la higiene, l’alimentació i el benestar dels animals.