Justícia

El Govern de la Generalitat ha acordat la presentació al Parlament de Catalunya d'un projecte de Proposició de llei orgànica al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat ha acordat la presentació al Parlament de Catalunya d'un projecte de Proposició de llei orgànica al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial

Aquest projecte s’ha generat en el marc de la Moció 38/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política lingüística en l’àmbit del dret i la justícia, si bé, en coherència amb els plantejaments defensats pel Govern, s’ha proposat una reforma en profunditat de la Llei orgànica esmentada, que permeti assolir, d’una banda, la normalització lingüística de l’Administració de justícia i, de l’altra, l’atribució de competències plenes a les comunitats autònomes en matèria de personal al servei de l’Administració de justícia, com a premissa necessària per assolir aquesta normalització.Pel que fa a l’ús del català en l’àmbit judicial, aquesta proposta inclou una nova regulació de la llengua que ha de regir en les actuacions judicials, que pretén equiparar el tracte jurídic de les dues llengües oficials a Catalunya i garantir els drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes en les seves relacions amb l’Administració de justícia, com a drets vinculats amb el dret a la tutela judicial efectiva que consagra l’article 24 de la Constitució.Així mateix, es fa una nova redacció dels preceptes d’aquesta llei orgànica que fan referència al coneixement i a l’ús de les llengües oficials per part dels jutges i magistrats, secretaris judicials i del conjunt del personal al servei de l’Administració de justícia destinat a una comunitat autònoma que, com és el cas de Catalunya, disposi de llengua pròpia.En aquest sentit, la regulació proposada pel que fa a jutges, magistrats i secretaris judicials preveu que, en cas d’assignació forçosa de destinació en una comunitat autònoma amb llengua pròpia, el seu coneixement suposarà un mèrit; en el cas, però, d’una sol·licitud de destinació voluntària en un dels esmentats territoris, tindrà la consideració de requisit de capacitat. La mateixa regulació es preveurà pel que fa al coneixement del dret propi.Pel que fa al personal que està al servei de l’Administració de justícia, en els concursos i en les convocatòries de proves selectives per a la provisió de places en el territori de les comunitats autònomes que tinguin una llengua oficial pròpia, ha d’ésser exigit com a requisit el coneixement d’aquesta llengua.La nova regulació de la Llei orgànica del poder judicial que es proposa també té en compte la necessitat de suprimir el caràcter nacional dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia, permetent l’operativitat plena de les clàusules subrogatòries previstes en la majoria d’estatuts de les comunitats autònomes, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, el personal esmentat dependrà o bé del Ministeri de Justícia o bé de les comunitats autònomes amb competències en matèria de justícia.L’objectiu és permetre també l’assumpció per les comunitats autònomes de competències legislatives respecte del personal esmentat, en el marc dels principis, bases i directrius fixats per la llei estatal.Així mateix, la modificació que es proposa estableix una nova organització de l’oficina judicial, i dissenya un nou model d’oficina, en què als secretaris judicials se’ls atribueixen funcions estrictament processals, d’impuls i ordenació del procés, i de fe pública judicial, i se’ls eximeix de les seves funcions de cap de personal de la secretaria.Tanmateix, cal que es doni una nova redacció a tot el Llibre VI de la Llei orgànica del poder judicial per tal que aquesta reguli l’estatut bàsic del personal al servei de l’Administració de justícia, en els termes abans indicats. En aquest sentit, s’inclou una disposició addicional per la qual el Congrés dels Diputats insta el Govern de l’Estat perquè presenti un projecte de llei orgànica del poder judicial que reguli l’estatut bàsic del personal esmentat, en concordança amb els principis establerts en aquesta proposició.