Justícia

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció i de regulació de l'atenció especial a adolescents en conflicte social.

query_builder   25 setembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció i de regulació de l'atenció especial a adolescents en conflicte social.

En l’actualitat, l’entitat de protecció de menors ha d’atendre cada vegada més adolescents i menys infants, perquè hi ha menys abandonaments i més adopcions i perquè els adolescents, amb problemes familiars o sense aquests, tot sovint són més conflictius i refractaris a l’aplicació de les mesures de protecció que necessiten per a la seva atenció i el desenvolupament integral de la personalitat.Entre els adolescents hi ha una problemàtica creixent dels que han deixat la llar, alguns procedents d’altres països i a vegades, indocumentats, i que rebutgen sistemàticament les mesures de protecció previstes a la legislació vigent. Aquests menors tenen un elevat risc de ser víctimes de l’explotació per part d’adults o de caure en la delinqüència que cal mirar d’evitar.Amb la present Llei es pretén d’una banda actualitzar la regulació d’aquella part de la protecció que afecta els adolescents que es troben en conflicte social, i d’altra banda, regular l’increment de respostes protectores i de recursos que s’han d’articular, i alhora, arbitrar els mecanismes perquè en els casos de gran mobilitat geogràfica i desarrelament, també es gaudeixin dels recursos de l’administració sanitària, educativa, de l’atenció social primària, etc.S’entén per adolescents en conflicte social aquells menors la conducta dels quals alteri de forma greu les pautes de convivència i comportament social generalment acceptades, amb risc de causar-se danys ells mateixos i també perjudicar terceres persones.Entre les noves mesures específiques respecte d’adolescents i joves indocumentats que rebutgen les mesures de protecció de la Llei, es contempla:- L’organisme competent de protecció de menors n’ha de procurar la identificació, la de la família i el reagrupament familiar, atenent l’interès del menor.- Assistència diürna a menors sense llar, adreçada a què abandonin la permanència al carrer de manera progressiva. Aquests programes es duran a terme en els centres de dia que ofereixen tant serveis assistencials, com tallers preparatoris per a un treball, amb la finalitat que els menors assoleixin majors recursos i autonomia personal i habilitats socials.- Allotjament nocturn de curta durada adreçat a satisfer les necessitats assistencials dels menors que no accepten l’internament en centres residencials o l’acolliment en famílies.- Internament en centres o unitats amb restricció o supressió de sortides per un temps limitat, de manera que es puguin desenvolupar programes individuals, quan aquesta sigui l’única mesura possible per intentar l’acceptació voluntària de les mesures de protecció.Per a les mesures anteriorment descrites es procedirà a la creació de:- Centres assistencials diürns- Centres d’allotjament nocturn de curta durada- Centres o unitats dotats amb mesures estructurals de contenció.També es preveu la creació de centres d’urgència o d’unitats d’urgència dins dels centres d’acollida que, tot i mantenint el caràcter d’oberts, afavoriran l’efectivitat de l’acció de l’entitat protectora.La Llei regula també l’atenció especial als adolescents en conflicte social estimant prioritària l’acció preventiva i educativa, afavorint des de l’Administració el treball d’educadors de carrer, equips bàsics de serveis socials i equips d’atenció a la infància i a l’adolescència i promovent programes preventius i educatius. La derivació a un centre d’acollida o residencial ha de ser sempre l’últim recurs a emprar.Queda palès que tota intervenció amb adolescents en conflicte social ha de ser respectuosa amb els drets que l’ordenament jurídic els ha reconegut, amb prevalença de l’interès superior del menor sobre qualsevol altre concurrent.També es regula un estatut dels menors internats que contempla els drets i deures, l’incompliment dels deures i les mesures educatives correctores.Pel que fa als drets, en podem destacar:- Dret a ser atesos sense discriminació per qualsevol raó, condició o circumstància personal o social.- Dret a rebre un tracte digne tant del personal del centre com dels altres residents.- Dret a tenir cobertes les necessitats fonamentals de la vida quotidiana que els permetin el desenvolupament personal adequat.Pel que fa als deures, en tenen els següents:- Complir les normes de funcionament i convivència dels centres.- Respectar la dignitat i les funcions del personal del centre i dels altres residents.- Desenvolupar amb dedicació i aprofitament les activitats educatives, laborals i de formació.L’incompliment dels deures (vegis incomplir les normes de convivència, promoure i participar en aldarulls, agredir físicament o verbalment a les persones, abandonar el centre sense autorització,’) tindran l’aplicació de mesures educatives correctores com ara:- Amonestació- Privació d’activitats quotidianes d’oci, esportives o de caràcter lúdic.- Realització d’activitats d’interès per a la col·lectivitat en el mateix centre (màxim un mes).- Separació del grup amb privació o limitació d’incentius (màxim tres dies).