Justícia

El Govern acorda aprovar el Decret que regula els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda aprovar el Decret que regula els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics

Aquest Decret té com a objecte regular els serveis de vigilància per vetllar per la seguretat de les persones i el normal desenvolupament dels espectacles i les activitats recreatives.Els espectacles i activitats recreatives regulats per aquest Decret son els següents:- Concerts- Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, cafè teatre i cafè concert.- Revetlles i similars- Aquells espectacles i/o activitats recreatives que tinguin caràcter extraordinari.No es contemplen en aquest Decret les activitats recreatives de jocs i atraccions, els espectacles taurins i les activitats esportives que es regeixen per les lleis i altres normes que els regulen específicament.En base a la Llei de Seguretat Privada de l’any 1992 i al reglament de seguretat Privada de l’any 1994 queda establert que únicament les empreses de seguretat privada degudament acreditades i el seu personal format i que hagi superat les corresponents proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessària podran exercir les seves atribucions de vigilància i seguretat en els àmbits abans esmentats.Segons aquesta nova regulació, durant el seu horari de funcionament és obligatori tenir, com a mínim, un vigilant de seguretat a partir de 150 persones d’aforament, dos a partir de 450, tres a partir de 750, quatre a partir de 1.000 i, en endavant, un més per cada fracció de 1.000 persones.En aquelles zones determinades, tancades i perfectament delimitades, en què es concentrin diversos locals que, pel seu aforament, no estan obligats a disposar de serveis de vigilància, però que la suma total dels aforaments de cadascun comporta la necessitat d’establir aquests serveis, s’ha de complir els barems abans exposats.Estaran exemptes d’aquestes mesures aquells espectacles i activitats recreatives organitzats per un ens local, on la seguretat dels usuaris quedi garantida per la Policia Local.La delegació territorial del Govern de la Generalitat corresponent podrà establir tant mesures complementàries com extraordinàries als serveis de vigilància obligatoris establerts quant la ubicació del local, la naturalesa de l’activitat que s’hi desenvolupa o qualsevol altra circumstància ho facin necessari per garantir la seguretat del públic assistent.També es faculta als ajuntaments, d’acord amb les competències que tenen en aquesta matèria, per dictar els seus reglaments, que tindran el caràcter de complementaris d’acord amb el que estableix la Llei sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.