Relacions Institucionals i Participació

El Govern acorda la formulació d'objeccions a l'aprovació del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2001

query_builder   9 gener 2001 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda la formulació d'objeccions a l'aprovació del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2001

Examinats els pressupostos de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2001, cal efectuar les consideracions i acords següents:1. En aquests pressupostos hi figura una dotació econòmica en concepte d’aportació d’aquesta corporació al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de 251.250.000 PTA (1.510.043 euros), dotació que no s’ajusta a la xifra de 6.987.386.658 PTA (41.995.040 euros) que com a mínim caldrà que aporti per aquest concepte, segons el que s’estableix en la Llei 23/1987 de regulació del PUOSC.2. En el pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2001 es preveuen una sèrie de partides relatives a finançament en inversions d’obres i serveis de competència municipal, les quals pel seu caràcter, i previ informe de la Comissió Local, han d’incloure’s en el PUOSC com un dels seus programes específics. Es vulnera la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, en la qual es disposa que el Pla i els programes d’execució es formulen per la Comissió de Cooperació Local.Aquestes partides han de ser sotmeses a informe de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.3. D’altra banda, la Diputació de Barcelona, infringint la Llei 5/1987 de règim provisional de les competències de les diputacions provincials, dota econòmicament un instrument de cooperació local denominat "Xarxa de Barcelona" independentment del PUOSC.Impossibilita així l’efectiva coordinació de tots els instruments de cooperació de les inversions locals, infringint el principi d’eficàcia en establir un instrument de cooperació diferent del PUOSC però, en part, amb idèntic objectiu. I, en paraules del Tribunal Constitucional "buida de contingut" el propi PUOSC pel que fa al territori de la Diputació de Barcelona, qüestió infranquejable, segons la seva sentència 109/1998 de 21 de maig, i l’invalida com a instrument harmonitzador.La formulació d’aquest pressupost ignora la Sentència del Tribunal Constitucional.4. El Govern considera prioritari garantir el finançament del Plà Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i, en aquest sentit, farà l’esforç que sigui necessari per aconseguir-ho.Per tot el que s’exposa, els pressupostos aprovats inicialment per la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2001 vulneren, entre d’altres, les prescripcions del que disposen la Llei 5/1987; la Llei 8/1987; la Llei 23/1987 modificada per la Llei 13/1988 i totes les normes en vigor i d’aplicació al present cas. Aquesta actuació no únicament significa una vulneració de les competències de la Generalitat pel que fa al PUOSC, sinó l’obstaculització del seu desenvolupament i la infracció dels principis constitucionals de col·laboració mútua i lleialtat institucional.Per tot això, el Consell Executiu notificarà aquest acord a la Diputació de Barcelona.