Territori i Sostenibilitat

El Govern aprova el Projecte de Llei de Transport per cable

query_builder   28 agost 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de Llei de Transport per cable

Aquesta Llei té per objecte la regulació de la construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable que discorren íntegrament pel territori de Catalunya.Els principals objectius que es desenvolupen i concreten són els de garantir la seguretat de les persones en el transport per cable, fer compatible la construcció i explotació de les instal·lacions amb el respecte al medi ambient i protegir els drets dels usuaris.Les instal·lacions que es regiran per aquesta Llei són les següents:- Els funiculars i altres instal·lacions els vehicles de les quals es desplacen sobre rodes o altres dispositius de sustentació i mitjançant tracció d’un o més cables.- Els telefèrics, els vehicles dels quals són desplaçats i/o moguts en suspensió per un o més cables. Aquesta cadira inclou els telecabines i telecadires.- Els telesquís que, per mitjà d’un cable, arrosseguen els usuaris.Pel que fa a la seguretat de les instal·lacions cal que la seva construcció i explotació s’ajusti a les especificacions tècniques previstes a la normativa de la Unió Europea, així com a la resta de normes que resultin d’aplicació.En aquest aspecte cal esmentar que les instal·lacions s’hauran d’adequar a les normes de millores en seguretat que s’aprovin i que els serveis tècnics de la Generalitat podran requerir aquesta adequació.Per tal de garantir la seguretat dels usuaris, el titular de l’explotació de la instal·lació ha d’acreditar anualment davant la inspecció que s’han superat els controls i revisions preceptius. Aquestes instal·lacions hauran de disposar d’un pla d’autoprotecció en el qual es preveguin riscos i emergències.Les instal.·acions s’han de subjectar als principis de sostenibilitat, de respecte al medi ambient i d’aplicabilitat de l’avaluació d’impacte ambiental.La Llei contempla la creació de la Comissió Consultiva de Transport per Cable com a òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en matèria de transport per cable.Aquesta Comissió haurà d’estar formada per representants dels departaments de la Generalitat corresponents, dels ens locals, les empreses que exploten instal·lacions de transport per cable, les associacions sindicals i empresarials, les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i col·legis professionals afectats, les associacions d’usuaris i altres entitats que hi puguin tenir un interès legítim.Cal destacar que la Llei contempla que les instal·lacions hauran d’adoptar les mesures necessàries per tal de garantir l’accessibilitat a la instal·lació de les persones amb mobilitat reduïda.També cal fer esment que les empreses explotadores han de tenir a disposició dels usuaris un llibre o full de reclamació.Les infraccions molt greus com ara transportar més persones de les autoritzades, incomplir les condicions de seguretat o bé no mantenir vigents les assegurances obligatòries, podran tenir una sanció de fins a 150.000 euros (24.957.900 pessetes) podent també comportar la retirada de l’autorització per a la seva explotació.