Territori

Medi Ambient edita una publicació sobre l'àmbit fiscal en què s'emmarca l'activitat forestal

query_builder   19 març 2003 16:31

event_note Nota de premsa

Medi Ambient edita una publicació sobre l'àmbit fiscal en què s'emmarca l'activitat forestal

 El Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient, edita la publicació per ajudar els titulars de les explotacions a gestionar els impostos que afecten l’activitat forestal i assenyalar les exempcions que genera

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, ha presidit aquest matí la presentació del llibre “La Fiscalitat dels boscos a Catalunya”, que publica el Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient.

Tot i que Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma que ha optat clarament per aplicar els mecanismes fiscals per donar suport a la gestió forestal sostenible, un dels trets que caracteritzen la fiscalitat forestal que afecta els nostres boscos és la dispersió, atès que la normativa que la recull no es troba en una única disposició, sinó que s’ha anat introduint d’una forma indirecta i, fins i tot de vegades residual. Així doncs, resulta de vegades difícil conèixer la totalitat de disposicions que incideixen en la fiscalitat forestal, i d’això es deriva el possible desconeixement per part dels interessats en el moment d’aplicar-la i beneficiar-se’n, alhora que tampoc resulta fàcil trobar assessors especialistes en el tema. Amb la intenció de donar una visió general de l’àmbit fiscal en el que s’emmarca l’activitat forestal, el Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient, recull en aquesta publicació i presenta d’una manera esquematitzada els trets més importants de cada impost que afecten a la activitat forestal, i les exempcions que genera. S’explica qui està obligat a declarar, els mètodes de càlcul del rendiment, les subvencions exemptes, les obligacions formals, i les entitats en règim d’atribució de rendes. Els objectius de la publicació són:

 Elaborar un recull exhaustiu i clarificador dels impostos que graven l’activitat forestal, així com dels beneficis fiscals previstos;

 Fer més entenedor el sistema tributari d’aplicació a l’activitat forestal;

 Exposar, mitjançant casos pràctics, de quina manera s’apliquen els impostos i els beneficis fiscals corresponents;

 Ser una eina útil per als silvicultors i per als professionals que intervenen en la gestió administrativa, econòmica i patrimonial dels terrenys forestals de titularitat privada.

D’aquesta manera els principals impostos que s’analitzen en la publicació són:

L’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques

 L’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars. Constitueix la renda del contribuent, als efectes de l’IRPF, la totalitat del seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials, com també les imputacions de renda establertes per llei, independentment del lloc on s’hagin produït i de la residència del pagador. L’impost sobre la renda de les persones físiques sotmet a gravamen la renda disposable del contribuent, que és el resultat de restar a la renda total obtinguda l’import dels mínims personals i familiars.

L’Impost sobre el Valor Afegit

L’Impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost de naturalesa indirecta perquè recau sobre una manifestació indirecta de la capacitat econòmica, concretament sobre el consum de béns i serveis. Aquest impost grava tres classes d’operacions diferents:

 Lliurament de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals.

 Adquisicions intracomunitàries de béns que, en general, també seran realitzades per empresaris o professionals encara que en ocasions puguin ser realitzades per particulars (per exemple: adquisició de mitjans de transport nous).

 importacions de béns, ja siguin fetes per empresaris, professionals o particulars.

L’Impost d’Activitats Econòmiques

L’activitat forestal es caracteritza per la no subjecció a aquest impost, en virtut de l’article 79 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). L’Impost de Béns Immobles L’impost sobre béns immobles (IBI) és un tribut directe de caràcter real. El seu fet imposable està constituït per la propietat dels béns immobles de naturalesa rústega i urbana situats en el terme municipal respectiu o per la titularitat d’un dret real d’usdefruit o de superfície o d’una concessió administrativa sobre aquests béns o sobre els serveis públics als quals estiguin afectats i grava el valors dels béns immobles referits. La definició de l’impost es recull a l’article 61 de la Llei 39/1988 de 31 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Estaran exempts de tributació els béns següents:

 Forests comunals

 Forests poblades amb espècies de creixement lent públiques o privades que tinguin com a aprofitament principal la fusta o el suro (exempció de caràcter indefinit, total i automàtic).

 Les superfícies repoblades de forests i els trams de regeneració de masses arbrades amb un instrument d’ordenació aprovat per l’Administració (exempció per 15 anys que s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament corresponent).

L’Impost de Societats

L’Impost de Societats (IS) es regula mitjançant la Llei 43/1995, de 27 de desembre, i pel seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant RD 537/1997, de 14 d’abril. Es tracta d’un gravamen estatal i periòdic. El fet imposable de l’Impost sobre Societats consisteix en l’obtenció de renda, qualsevol que sigui la seva font o origen, per part del subjecte passiu. Són subjectes passius per aquest impost, les persones jurídiques, excepte les societats civils. Les especificitats més rellevants d’aquest impost en l’àmbit de l’activitat forestal es refereixen a les comunitats titulars de forests comunals. D’acord amb l’article 7 de la Llei que regula l’IS, aquestes entitats són subjectes passius de l’impost, éssent l’article 135 bis el que tracta les seves especialitats i que estableix el següent:

 Una reducció de la base imposable equivalent a l’import dels beneficis destinats a inversions per a la conservació d’obres d’infrastructura i serveis públics d’interès social.

 El tipus de gravamen aplicable serà del 25% i no del 35% general.

 En aquells exercicis que no obtinguin ingressos ni realitzin despeses o inversions quedaran exonerats de presentar declaració d’IS.

 Les persones físiques que siguin membres d’aquests tipus de comunitats passaran a integrar a les seves bases imposables les quantitats que percebin de les mateixes, les quals tributaran també al 25%.

En aquest punt cal destacar que aquest impost cada cop més té més rellevància, donada la tendència a la constitució de persones jurídiques per gestionar les explotacions forestals, així el legislador amb la introducció d’aquesta disposició a reconegut als subjectes passius d’aquest impost, un benefici que es venia reclamant pel sector des de feia temps, benefici que ja tenien les persones físiques recollit a la disposició addicional dinovena de la LIRPF (esmentada anteriorment), i que d’alguna manera una certa discriminació, donat que aquest benefici té el seu esperit en potenciar la planificació forestal a la finca i no al subjecte passiu gestor.

Les Explotacions Agràries Prioritàries

Es defineix l’explotació agrària prioritària (EAP), d’acord amb l’article 2 de la Llei 19/1995, mitjançant una sèrie de conceptes i entre ells destacarem el de l’activitat agrària, que és el conjunt de treballs que es requereixen per a l’obtenció de productes agrícoles, ramaderes i forestals. Així observem que l’activitat forestal queda emmarcada dins l’àmbit d’aquesta Llei, per la qual cosa els titulars de finques forestals que reuneixin els requisits establerts al Títol I, capítol I de la Llei, podran adquirir la condició d’explotació agrària prioritària. Per tal d’esdevenir una Explotació Agrària Prioritària cal obtenir la qualificació corresponent. Les EAP poden gaudir de:

 Beneficis en el marc de l’IRPF (Ordre de Mòduls).

 Beneficis en el marc de l’Impost de Societat (l’IS) (article 14 Llei de Modernització de les Explotacions Agràries (LMEA))

 Beneficis en el marc de l’Impost de Transmissions Patrimonials (l’ITP) i l’Impost de Successions i Donacions (l’ISD) (articles 9,10 i 11 i Disposició Addicional 4ª LMEA).

Les transmissions de finques forestals

Les transmissions poden ser oneroses: subjectes a IVA o ITP o lucratives: subjectes a ISD. Les transmissions oneroses que quedin subjectes a IVA no ho estaran a IRPF i a l’inrevés. Existeixen bonificacions significatives en l’ITP per a les explotacions agràries prioritàries i també en els honoraris de registradors de la propietat i notaris en relació a aquestes operacions.