Agència Catalana de l'Aigua

Declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera

-Es constituirà una comunitat d'usuaris de l'aqüífer

query_builder   7 febrer 2003 10:57

event_note Nota de premsa

Declaració provisional de sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera

-Es constituirà una comunitat d'usuaris de l'aqüífer

El Departament de Medi Ambient, a través del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua reunit ahir, ha declarat provisionalment, la sobreexplotació de l’aqüífer fluvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera amb la qual cosa s’estableixen unes mesures de protecció per a aquesta zona.

La declaració definitiva de sobreexplotació, tindrà lloc, si s’escau, quan s’aprovi el Pla d’Ordenació de l’aqüífer, redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquests moments s’ha dut a terme el tràmit d’informació pública del procés i s’han recollit les al·legacions de l’Ajuntament, associacions i particulars.

 El Decret 328/1998 establia normes de protecció per a diferents aqüífers de Catalunya i una sèrie de determinacions aplicables a l’aqüífer aluvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la Baixa Tordera. L’any 2000 el Consell d’Administració de l’ACA va establir el règim d’explotació d’aquest àmbit i entre les mesures adoptades destaca una moratòria de dos anys per a la tramitació de totes les sol·licituds d’autorització de noves extraccions per a qualsevol ús, incloses les captacions fins a 7.000m3/any, així com les modificacions de concessions, les autoritzacions d’investigació d’aigües subterrànies i les autoritzacions per a noves extraccions d’àrids. Arran d’aquest acord, l’ACA va continuar la realització d’estudis sobre aquests aqüífers mitjançant un model matemàtic. A partir de tots aquests anàlisis es va fer evident la situació de sobreexplotació i es va arribar a la conclusió de que s’estaven realitzant extraccions anuals superiors o molt properes al volum mitjà de recursos renovables que posen en perill immediat la subsistència dels aprofitaments existents.

Donades aquestes condicions l’informe de l’ACA diu que “l’aqüífer es troba sobreexplotat o en risc d’estar-ne, per la qual cosa cal procedir a la seva delcaració provisional de sobreexplotació”. La declaració de sobrexplotació comporta els efectes següents:

 Paraltizació de tots els expedients d’autorització d’investigació d’aigües subterrànies i de concessió i de modificació de característiques de les concessions d’aigües subterrànies i superficials que comportin un increment dels cabals a utiltzar.

 Suspensió del dret d’obertura de noves captacions establert en l’article 52.2 de la Llei d’Aigües.

 Constitució forçosa de la comunitat d’usuaris de l’aqüífer.

Si transcorregut un any des de la data d’entrada en vigor de la declaració de sobreexplotació no s’hagués constituït la comunitat d’usuaris , l’ACA la constituirà d’ofici, o encomanarà les seves funcions amb caràcter temporal a un òrgan representatiu des interessos concurrents. Així mateix, els titulars de concessions administratives d’aigües i tots qui en tinguin el dret per al seu ús privatiu, estan obligats a instal·lar i mantenir els correponents sistemes de mesura que garanteixin informació precisa sobre els cabals d’aigua utilitzats. Les autoritzacions d’activitats que puguin afectar el domini públic hidràulic hauran d’anar acompanyades d’un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals i particularment dels efectes sobre el domini públic hidràulic. En el termini màxim de tres mesos des de la data del present acord, l’ACA sotmetrà a informació pública un pla d’ordenació per a la recuperació de l’aqüífer de l’al·luvial de la Tordera mitjans i els aqüífers de la Baixa Tordera. Per a l’aprovació de l’esmentat pla d’ordenació s’escoltarà amb caràcter previ la comunitat d’usuaris de l’aqüífer o l’òrgan que la substitueixi.