Des d’avui mateix, dimecres 1 d’octubre, les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya poden escollir lliurement l’equip d’atenció primària arreu del territori. L’equip d’atenció primària (EAP) està format pel conjunt de professionals sanitaris (metge de capçalera, pediatre, odontòleg, personal d’infermeria i de treball social) i d’atenció a l’usuari responsables de l’atenció primària de salut d’una població i que treballen en un CAP o en consultoris locals.

El model vigent fins avui preveia que, inicialment, a tot assegurat amb dret a les prestacions d’atenció primària se li assignava territorialment l’EAP corresponent a l’àrea bàsica de salut (ABS) de l’adreça de residència declarada. Cada usuari només podia tenir un EAP assignat i només es preveien les possibilitats de canvi següents:

-  canvi de metge dintre del mateix EAP assignat territorialment i

- canvi d’assignació d’EAP (i, per tant, també de metge) per canvi d’adreça de residència.

El nou model de lliure elecció, que afecta el conjunt d’entitats proveïdores de serveis d’atenció primària, incorpora la possibilitat d’assignació, a petició de la persona assegurada, d’un EAP diferent del que li correspondria per assignació territorial. Aquesta assignació només serà revocada a petició pròpia. L’usuari també pot escollir metge de capçalera o pediatre dintre del nou EAP. La lliure elecció abasta tot el territori de Catalunya.

Per a qualsevol informació prèvia sobre el procediment de canvi els usuaris es poden adreçar des d’avui mateix als telèfons 012 o directament al Sanitat Respon 902 111 444.

La sol•licitud es pot formular a través de les unitats d’atenció a l’usuari del nou EAP escollit i la nova assignació tindrà efectes immediats des del moment de l’acceptació del canvi d’EAP. L’acceptació o denegació s’ha de resoldre en un termini màxim de 10 dies hàbils i sempre que sigui possible es farà en el mateix moment de presentació de la sol•licitud. El procés d’autorització estarà garantit en última instància pel Servei Català de la Salut.

El nou model de lliure elecció defineix un temps mínim d’un any entre dos canvis d’EAP per elecció d’un mateix assegurat, per bé que també es consideraran les sol•licituds que no respectin aquest termini quan existeixin circumstàncies prou justificades (canvi de residència o de lloc de treball, per exemple).

L’exercici de la lliure elecció no comportarà, en absolut, canvis quant al nivell de prestacions sanitàries a què té dret l’usuari.

L’EAP escollit serà el responsable de la prestació de tots els serveis d’atenció primària, excepte els que s’han d’organitzar en base territorial (atenció domiciliària, atenció continuada, atenció social i atenció comunitària). Els serveis de suport i d’atenció especialitzada (anàlisis clíniques, diagnòstic per la imatge, salut mental, atenció a la salut sexual i reproductiva, atenció especialitzada ambulatòria) seran els que corresponguin en funció de l’EAP d’elecció; la derivació, si escau, anirà a càrrec del metge assignat per elecció.

El Servei Català de la Salut avaluarà de forma continuada el desenvolupament de l’exercici del dret a la lliure elecció. De forma particular, vetllarà per la continuïtat assistencial i la coordinació entre els diferents EAP que atenguin un mateix usuari; així mateix, establirà els mecanismes de control adequats en relació amb la saturació de contingents de població assignada als EAP i a cada metge i amb la selecció de pacients.

Possibilitar l’exercici del dret a la lliure elecció d’equip d’atenció primària constitueix una de les fites més importants del model d’atenció primària, que tindrà repercussions destacables a diferents nivells:

- Des del punt de vista dels usuaris: comporta una notable millora de l’accessibilitat als serveis d’atenció primària i un acostament dels serveis sanitaris de caràcter públic als patrons d’utilització de serveis existents en la nostra societat (capacitat d’elecció, flexibilitat, proximitat, personalització en el tracte, qualitat tècnica, confort de les instal•lacions, temps d’atenció adequat, temps d’espera òptim, etcètera).

- Des del punt de vista dels professionals assistencials: permet millorar la relació de confiança entre el pacient i el seu metge de capçalera i en facilita el reconeixement de la vàlua professional.

- Des del punt de vista de les entitats proveïdores: aporta elements objectius de reconeixement de la qualitat dels serveis que és percebuda per la població usuària i afavoreix l’assoliment dels objectius de millora continuada.

- Des del punt de vista de l’Administració: la implantació del nou model de lliure elecció constitueix un element de millora de la satisfacció dels usuaris i confereix coherència al model de diversificació de la provisió dels serveis d’atenció primària.

Situació de la lliure elecció a Espanya

El nou model de lliure elecció que comença a funcionar a Catalunya es diferencia dels que funcionen en altres comunitats autònomes pel fet que abastarà tot el territori.

D’acord amb la Llei general de sanitat de l’any 1986, la lliure elecció de metge està limitada a l’àrea de salut (regió sanitària a Catalunya). En els nuclis de població de més de 250.000 habitants es pot escollir en el conjunt de la ciutat.

Amb aquests criteris, la lliure elecció està implantada en les comunitats autònomes d’Andalusia, Navarra i en l’antic territori de l’INSALUD (Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, La Rioja, Madrid, Múrcia, Ceuta i Melilla).

En aquestes comunitats, la lliure elecció es limita, doncs, a l’àmbit de la regió sanitària i no abasta, per tant, tot el territori de la comunitat. 

Prova pilot a Catalunya: 7.923 usuaris ja se n’han beneficiat

El Departament de Sanitat i Seguretat Social, a través de l’Institut Català de la Salut, va iniciar el 4 de juny de l’any passat una prova pilot del nou model de lliure elecció de metge. La prova ha permès escollir metge de família o pediatre dels equips d’atenció primària de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa i Reus (tots gestionats per l’ICS, a excepció d’un gestionat per la Fundació Assistencial Sanitària i Social).

Sobre uns 400.000 habitants residents en aquest àmbit territorial, i fins al 30 de setembre de 2003, s’hi han acollit 7.923 usuaris.

Equips d’atenció primària (EAP) per regions sanitàries. Catalunya, 2003

REGIÓ SANITÀRIA EAP HABITANTS

Lleida 29 346.994

Tarragona 36 467.848

Terres de l’Ebre 9 136.115

Girona 36 552.855

Costa de Ponent 57 1.223.421

Barcelonès Nord i Maresme 40 708.118

Centre 73 1.403.875

Barcelona 66 1.503.884

Catalunya 346 6.343.110