Salut

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri legionel·la, que es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots epidèmics que poden afectar grups de persones de la comunitat.Aquest és un microorganisme associat al medi hídric que en ocasions pot colonitzar algunes instal·lacions que requereixen l’ús d’aigua per al seu funcionament. Si aquestes no tenen un manteniment adequat poden actuar com a possibles focus multiplicadors de la legionel·la proporcionant els nutrients i la temperatura adequada per a la seva multiplicació, a més de dispersar l’aigua contaminada a l’aire en forma d’aerosols.La importància sanitària dels brots de legionel·losi justifica que es reguli amb el màxim detall que sigui possible les actuacions necessàries per controlar les condicions higienico sanitàries de tots aquells elements i estructures que puguin generar casos d’aquesta malaltia, doncs, al marge de les actuacions de control que s’han de posar en marxa quan apareix un brot, s’han d’adoptar mesures preventives que permetin minimitzar la presència de la legionel·la. Aquest nou decret s’adequa a la normativa bàsica estatal de juliol de 2001 per la qual s’estableixen criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, la complementa i a més contempla aspectes no previstos en el Decret aprovat amb caràcter d’urgència pel Govern de la Generalitat amb anterioritat (desembre de 2000), i que ara queda derogat per aquesta nova normativa, pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.Entre d’altres aspectes, d’una banda s’amplien considerablement la diversitat d’instal·lacions que per les seves característiques són susceptibles de considerar ’ se de risc, i que es contemplen en l’anterior decret, i d’altra part introdueix especificacions a alguns aspectes que s’esmenten de forma genèrica o no es citen en el text aprovat pel Reial decret del 2001.Un dels fets diferencials respecte de la normativa estatal vigent és que el decret que avui s’aprova divideix les instal·lacions en tres grups: alt risc, que han de ser objecte d’un especial seguiment; baix risc, amb uns controls adequats a la complexitat de la instal·lació i, per últim, altres instal·lacions de risc on s’inclouen els equips mèdics que, per les seves característiques no poden tenir els mateixos sistemes d’autocontrol i de control extern que la resta d’instal·lacions objecte d’aquest decret, diferenciant així les possibles actuacions a realitzar i concretant les activitats d’inspecció sobre aquestes instal·lacions.Així doncs, es contemplen com a instal·lacions d’alt risc les torres de refrigeració i condensadors evaporatius que afecten l’ambient exterior dels edificis, i les instal·lacions que afecten l’ambient interior dels edificis: humificadors que generin aerosols i equips similars de refredament de l’aire per pulverització com ja es recollia en l’anterior Decret, i s’afegeixen coma novetat les següents:- Els sistemes d’aigua sanitària calenta i freda (xarxa, dipòsits, acumuladors, calderes, escalfadors, cisterna, pous) dels centres hospitalaris i de les instal·lacions d’ús col·lectiu que disposin de dutxes (presons, allotjaments turístics, instal·lacions esportives i saunes, entre d’altres).- Instal·lacions termals.- Banyeres d’hidromassatge i piscines climatitzades amb moviment.Les instal·lacions considerades de baix risc són les fonts ornamentals, sistemes urbans de reg per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure, sistemes d’aigua contra incendis, sistemes d’aigua sanitària (freda i calenta) no contemplats com a d’alt risc, conductes d’aire acondicionat i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.Es consideren també instal·lacions de risc els equips de teràpia respiratòria, respiradors, nebulitzadors i altres equips mèdics que entrin en contacte amb les vies respiratòries.Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret les instal·lacions que estiguin ubicades en habitatges dedicats a l’ús exclusiu d’habitatge.El decret estableix que la responsabilitat del manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc així com l’execució de controls analítics periòdics pertany als titulars d’aquestes. En aquest sentit trobem una de les novetats més destacades, doncs s’estableix que les actuacions que han de dur a terme els titulars o responsables de les instal·lacions d’alt risc quedaran recollides en un sistema d’autocontrol que es fonamentarà en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics. A més aquests quedaran obligats a disposar d’un registre de les operacions de manteniment, neteja i desinfecció.En aquest aspecte el Decret estableix l’obligatorietat de realitzar revisions periòdiques per una entitat o servei extern autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, per a les instal·lacions d’alt risc. Les persones responsables de la instal·lació han de sol·licitar la revisió cada 2 o 4 anys segons el tipus d’instal·lació. Aquests serveis de revisió han de comprovar que les persones responsables porten a terme les mesures preventives adients per a la prevenció de la legionel·losi.Aquesta normativa reguladora també recull els requisits que han de tenir les entitats públiques o privades que han de fer els tractaments per a la prevenció de la legionel·losi, així com el nivell de formació del seu personal dins el nostre àmbit territorial, el qual haurà de superar un curs de capacitació específic.Els titulars de torres de refrigeració i condensadors evaporatius hauran de notificar als ajuntaments el seu nombre i característiques així com les modificacions que afectin al sistema.Així mateix en el nou decret es distribueixen les competències que les autoritats sanitàries han de dur a terme per a donar compliment al disposat en el seu articulat. La funció inspectora de les instal·lacions d’alt risc la podran fer els serveis tècnics del Departament de Sanitat i Seguretat Social i dels ajuntaments de manera coordinada. Pel que fa a les instal·lacions de baix risc la inspecció correspondrà als ajuntaments.L’incompliment del que queda establert en aquest decret comportarà sancions fins els 3.005 euros per a les infraccions lleus, d’aquesta quantitat fins a 15.025 euros per a les greus arribant als 601.012 euros per a les molt greus.Com a exemples d’aquestes infraccions podem veure:- Infracció lleu: La simple negligència en el manteniment, control de les instal·lacions o equipaments i en el tractament de l’aigua, quan a l’alteració o risc sanitari produïts siguin de poca entitat. També la simple irregularitat de l’observació del que es preveu al decret sense transcendència directa per a la salut.- Infracció greu: La manca de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius a l’Ajuntament del municipi on estiguin ubicades o bé la no realització de les mesures de manteniment, neteja i desinfecció.- Infracció molt greu: Quan les infraccions realitzades de manera conscient i deliberada produeixin danys greus a la salut pública o bé la negativa a col·laborar amb els serveis de control i inspecció.