Salut

Agència de Salut Pública de Barcelona

Un nou instrument per a la salut pública a Barcelona

query_builder   31 gener 2003 16:48

event_note Nota de premsa

Agència de Salut Pública de Barcelona

Un nou instrument per a la salut pública a Barcelona

De l’Institut Municipal a l’Agència de Salut Pública de Barcelona

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Ley General de Sanidad, la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1990 i la seva reforma de 1995, configuren una situació real de concurrència competencial en matèria sanitària entre la comunitat autònoma i els municipis.

 Els municipis participen, juntament amb la Generalitat de Catalunya, en la protecció del medi ambient, la defensa dels usuaris i dels consumidors, la protecció de la salut pública, el control sanitari de subministrament, la distribució i el transport d’aliments, el control sanitari de les indústries i les activitats sorolloses, el control sanitari d’edificis, habitatges i centres públics, així com en la gestió de l’atenció primària de salut.

 L’any 1995 s’aprovà la modificació de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya que, entre altres punts, creà el Consorci Sanitari de Barcelona, adscrit al Servei Català de la Salut, com a ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. La funció del Consorci és gestionar els centres i serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona assumint directament les funcions previstes per a les regions sanitàries de l’àmbit de la ciutat de Barcelona.

Com a pas intermedi, durant el temps d’espera d’aprovació de la Carta Municipal, l’Ajuntament de Barcelona va decidir la creació de l’Institut Municipal de Salut Pública (I.M.S.P.) el juny de 1996, unificant en un sol organisme autònom les activitats de salut pública i drogodependències del municipi, amb l’excepció de les relacionades amb la salut escolar, descentralitzades anteriorment en cadascun dels deu districtes de la ciutat.

Per últim, la Carta Municipal de Barcelona, aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 1998, acordà la constitució, per part del Consorci Sanitari de Barcelona (C.S.B.), d’un organisme autònom responsable de la gestió de la salut pública de la Regió Sanitària de Barcelona: l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

El primer pas per a la constitució de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es produeix el maig de 2001, amb la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona, mitjançant el qual l’Institut Municipal de Salut Pública s’adscriu al Consorci Sanitari de Barcelona, fent així efectives les previsions contingudes en la Carta Municipal de Barcelona.

L’acord financer va ser ratificat per la conselleria de Sanitat i l’Ajuntament i els estatuts van ser sotmesos a informació pública el juliol de 2002. El mes d’octubre d’aquest mateix any, la Comissió Permanent del CSB va procedir a l’aprovació definitiva dels estatuts de l’Agència i a la creació formal de la mateixa.

També el juliol de 2002, el Govern de la Generalitat va adscriure al C.S.B. el Laboratori de Salut Pública de la Delegació Territorial de Barcelona i el seu personal, així com diverses competències i dependències per a la seva integració en la futura Agència de Salut Pública de Barcelona. El passat mes de desembre es va realitzar la integració real de l’esmentat laboratori en el Laboratori Municipal de Salut Pública.

 Funcions de l’Agència

Les funcions de l’ASPB, segons defineixen els seus estatuts són:

a) Sistemes d’informació sanitària. Recollida i anàlisi de les dades relacionades amb la salut i els seus determinants (registre de malalties, enquestes poblacionals, estadístiques vitals, etc.), així com l’elaboració de projeccions i la valoració de necessitats, a més de l’anàlisi d’intervencions i serveis i la seva accessibilitat, efectivitat i eficiència.

b) Vigilància epidemiològica a la ciutat de Barcelona, i el control de malalties transmissibles i de brots de qualsevol causa, amb les intervencions adients. Aquest servei tracta directament els següents aspectes: - Programa de prevenció i control de la tuberculosi. - Vigilància i control de la meningitis i l’hepatitis. - Vigilància i control de la sida/VIH. - Vigilància i control d’altres malalties de transmissió. - Vigilància i control de brots epidèmics. - Vigilància de la salut ocupacional.

c) Prevenció i promoció de la salut. Inclou la garantia de la prestació i/o coordinació de determinats serveis preventius de caire clínic i personal (vacunacions, cribatges, prevenció de les drogodependències) o en entorns o col•lectius que precisen intervencions (laboral, escoles, immigració, etc.).

d) Atenció a les drogodependències, amb la gestió de recursos ambulatoris, de reducció de risc, mòbils i residencials.

e) Seguretat i higiene dels aliments, cobrint el control sanitari de la distribució i el subministrament d’aliments i begudes i altres productes directament o indirectament relacionats amb el consum humà, i també els mitjans de transport, el control del compliment de les reglamentacions tecnicosanitàries en relació amb els productes de vendes no sedentàries, el control sanitari dels centres d’alimentació i el control sanitari en l’àrea d’higiene alimentària, escorxadors i indústries del terme municipal. Així, el servei té cura dels següents punts: - Control sanitari dels mercats centrals i llotja de peix. - Control sanitari de l’escorxador. - Control d’indústries i comerç a l’engròs. - Control sanitari d’establiments minoristes i mercats. - Control sanitari d’establiments de restauració col•lectiva. - Control i inspecció d’activitats alimentàries a la via pública. - Resposta a alertes, denúncies o notificacions de brots.

f) Control de zoonosi i vectors, incloent-hi els aspectes sanitaris relacionats amb els animals de companyia.

g) Altres activitats de protecció de la salut, incloent-hi el control sanitari dels aspectes ambientals amb rellevància per a la salut, l’avaluació de l’impacte del medi sobre la salut de les persones, la seva vigilància i la proposició de mesures preventives o correctores.

 h) Laboratori de salut pública, garantint la disponibilitat de les determinacions analítiques de recolzament a les activitats de salut pública.

 i) La coordinació i l’enllaç dels serveis de salut pública amb els altres serveis sanitaris i els altres serveis públics de la ciutat, incloent-hi el suport a la coordinació d’activitats i recursos sanitaris, en ordre a facilitar la planificació i la programació, així com l’impuls a la informació i la participació ciutadana en totes les activitats que puguin incidir en la salut a la ciutat.

j) Totes aquelles que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades i que acordi el Consorci Sanitari de Barcelona. En qualsevol cas, l’Agència de Salut Pública de Barcelona podrà prestar els serveis o projectes sol•licitats per altres agents, sempre que aquests aportin un finançament suficient per subvenir al seu cost.

Per altra banda, el dia 12 de desembre del 2002 es va constituir la Junta de Govern de l’ASPB, sota la presidència d’Imma Mayol, presidenta de l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona i la vicepresidència de Ramón Massaguer, secretari general del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona, presidida per Imma Mayol, assoleix les funcions de l’Institut Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona així com les derivades del Departament de Sanitat i Seguretat Social.