Territori

La Generalitat promou una llei que condicionarà l'urbanisme a la mobilitat [Actualitzada]

query_builder   4 novembre 2002 14:31

event_note Nota de premsa

La Generalitat promou una llei que condicionarà l'urbanisme a la mobilitat [Actualitzada]

·        L’avantprojecte de Llei de Mobilitat vol canviar la tradició  de legislar i planificar en funció dels modes i les vies de transport per a fer-ho en funció de les necessitats de mobilitat, de present i futur, que es requereixin en cada zona.

·        La nova llei permetrà la creació d’Autoritats Territorials de Mobilitat en cada zona que coordinaran  les actuacions de les diferents administracions públiques, impulsaran el transport públic i avançaran cap a integracions tarifàries.

·        Les planificacions de nous projectes hauran d’incorporara estudis de mobilitat generada. D’aquesta manera l’urbanisme es coordinarà amb la mobilitat.

·        Aquesta iniciativa legislativa és la primera d’aquesta naturalesa que es redacta a tot Europa. 

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha presentat avui l’avantprojecte de Llei de Mobilitat. Aquesta llei, que és pionera a tot Europa, supera la tradició actual basada en legislar, actuar i planificar en funció dels mitjans i vies de transport i passa a legislar en funció de la mobilitat. La llei permetrà establir uns objectius i unes directrius per a la mobilitat del conjunt de Catalunya i analitzar les necessitats de present i futur de cada territori per tal d’actuar de forma global i integrada. A més, aquesta legislació permetrà definir criteris de sostenibilitat, de seguretat i de la qualitat del servei per al transport terrestre.

Tots els indicadors corroboren que el fenòmen de la mobilitat va en alça. A Catalunya l’evolució és molt més accelerada per motius geoestratègics (terra de pas), per motius econòmics (regió motor) i per motius polítics (recuperació de gaps respecte Europa). Tots aquests factors fan que la coordinació del planejament territorial i del transport siguin una prioritat.

Aquesta serà una llei marc que definirà els objectius principals i que marcarà els instruments necessaris per tirar endavant aquests objectius. Els objectius bàsics de la llei són:

·        Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, per  minimitzar els desplaçaments habituals

·        Prioritzar i fer més atractiu el transport públic i la mobilitat sostenible.

·        Augmentar la seguretat i lluitar contra la congestió i la contaminació.

·        Primar la intermodalitat.

·        Introduir noves tecnologies per tenir un transport més eficient i segur i informar millor els ciutadans.

Els eixos bàsics sobre els que s’articula la nova llei de mobilitat són: Planificació, Gestió, Avaluació i seguiment, i Participació.

Planificació

L’avantprojecte que ha elaborat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques preveu tres escales de planificació: Nacional, Regional i Local.

Pel que fa a l’àmbit Nacional, la llei marca que el Govern de la Generalitat haurà de redactar les Directrius Nacionals de Mobilitat amb caràcter de Pla Territorial Sectorial.

A nivell Regional, s’establiran diferents àrees en tot el territori català. Cada una d’aquestes àrees haurà de tenir un Pla Director de Mobilitat  que segueixi les directrius nacionals. Aquests plans directors estaran elaborats per les diferents Autoritats Territorials de Mobilitat que hi haurà en cada una d’aquestes àrees.

Finalment, a nivell Local, es crearan els Plans de Mobilitat Urbana. La competència per elaborar i aprovar aquests plans, d’acord amb les directrius nacionals, serà dels ajuntaments amb l’informe no vinculant de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’àrea a la qual pertanyin cada un dels ajuntaments. L’elaboració d’aquests plans urbans no serà obligatori excepte en els municipis que la llei municipal els atorgi competències per donar servei de transport públic.

Gestió

La llei dóna caràcter legal als programes d’inversió i els plans de serveis que actualment ja estan elaborats. D’altra banda, la llei promourà la creació d’Autoritats Territorials de Mobilitat en cada una de les àrees designades. Aquestes autoritats  tindran caràcter de consorci i estaran formades per la Generalitat de Catalunya i pels ajuntaments d’aquestes àrees. La seva funció principal és la de coordinar i executar els diferents plans directors. Així l’Autoritat del Territorial de Mobilitat coordinarà el transport públic amb origen i destinació en el seu àmbit i coordinarà les polítiques i les integracions tarifàries.  Eventualment podran gestionar serveis de transport públic si el titular d’aquest servei així ho designa.

Evolució i seguiment

Amb la finalitat d’avaluar i seguir el desenvolupament de la mobilitat en general i els diferents Plans que estableix la llei, la nova normativa contempla diferents instruments.

D’una banda la llei potenciarà l’Observatori de Mobilitat. Aquest Observatori és un espai públic d’informació i participació sobre la mobilitat a Catalunya i sobre la seva evolució. L’Observatori haurà de presentar informes periodics sobre seguretat, costos i qualitat del servei entre altres.

Així també la llei que ha elaborat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques marca la necessitat de crear diversos tipus d’estudis. En primer lloc, la llei preveu que les Directrius Nacionals i els Plans Directors se sotmetin a avaluació ambiental estratègica. D’altra banda, davant el planejament de noves infraestructures caldrà elaborar estudis de viabilitat econòmica, social i ambiental.

I finalment la llei obliga a que cada nou planejament urbanístic ha de portar incorporat en la seva memòria un Estudi de Mobilitat Generada. Aquest estudi analitzarà la mobilitat que genera cada nou desenvolupament urbanístic i com les infraestructures i els serveis existents poden assumir i absorvir la nova mobilitat que es generarà en el seu entorn. En cas que les infraestructures existents no puguin suportar l’increment de mobilitat, l’estudi haurà de preveure les propostes necessàries per assumir aquest increment.

Participació

L’avantprojecte de Llei de Mobilitat que avui ha presentat el conseller Felip Puig preveu la creació del Consell Català de Mobilitat. Aquest serà un òrgan d’assessorament del Govern de la Generalitat en matèria de mobilitat. Aquest òrgan estarà participat per diferents sectors de la societat civil aplegant empresaris, sindicats, organitzacions de consumidors i usuaris, entre altres.

En aquest mateix àmbit, la llei preveu també la creació voluntària de Consells Territorials de Mobilitat. Aquests consells es crearien a iniciativa dels ajuntaments.

En aquests moments l’avantprojecte de llei ja ha passat les consultes institucionals, ha passat per la comissió de govern local i ha estat analitzada per sectors del transport, sindicats i altres associacions. L’avantprojecte ha rebut prop de 200 observacions que s’han tingut en compte en la seva majoria. Ara només queda l’aprovació per part del Govern català i la seva tramitació parlamentària on esperem que sigui el més consensuada possible.

Presentació de la nova llei de mobilitat