Empresa i Treball

El Govern aprova el Decret de regulació dels centres de bronzejat artificial.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de regulació dels centres de bronzejat artificial.

Aquesta norma ha estat aprovada pel Govern de la Generalitat a l’objecte de garantir la informació que reben els usuaris dels centres de bronzejat artificial, en relació a l’ús responsable i segur dels mateixos, doncs en cas contrari pot comportar algun tipus de perill associat per a la salut.Aquesta norma és d’aplicació a tots els centres de bronzejat artificial, és a dir, centres on s’utilitzin bancs solars o qualsevol tipus de maquinària o instal·lació que inclogui un emissor d’ultraviolats, així com a les persones que s’ocupen de les seves activitats.Aquest Decret estableix els requisit que han d’acomplir els bancs solars i de les instal·lacions, concretant uns coneixements mínims de formació del personal que treballa en els centres de bronzejat i preveient la informació mínima que s’ha de donar a les persones usuàries, sobretot pel que respecta a la seva salut i seguretat.Així doncs s’estableix que tots els bancs solars hauran de complir la normativa de seguretat comunitària que sigui d’aplicació i, pel que fa al seu manteniment, deixa patent que caldrà efectuar les revisions, canvis de tubs i altres operacions de manteniment pertinents sota responsabilitat dels titulars dels centres de bronzejat.Pel que fa a les instal·lacions destinades a aquesta activitat, obligatòriament aquestes hauran de reunir els següents requisits:- Cal que disposin d’ulleres de protecció solar per tal de lliurar-les de forma gratuïta als usuaris.- Cal que disposin d’una farmaciola equipada adequadament amb pomades i medicaments pel tractament de cremades de la pell i altres riscos provocats per una excessiva exposició als raigs ultraviolats, per poder garantir l’assistència de primers auxilis a les persones usuàries en cas d’una reacció per una excessiva exposició.- També disposaran de lloc suficient perquè els usuaris puguin canviar-se de roba.- Aquells centres que tinguin com activitat principal l’explotació de bancs solars, disposaran de dutxes suficients.El personal que s’encarregui de l’activitat dels bancs solars, que com a mínim serà un individu, tindrà d’haver superat els cursos de formació en el camp de les emissions ultraviolades i sobre la seva incidència dermatològica en les persones, homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut, per tal d’aconseguir una prevenció efectiva dels riscos per a la salut. Aquest requisit s’haurà de complir per part dels establiments en el termini màxim d’un any.Aquest Decret recull la prohibició de la utilització d’aquests serveis a menors de 16 anys, excepte en el cas que aportin un informe mèdic favorable.El Decret també detalla l’aspecte informatiu als usuaris dels riscos que comporten aquestes activitats. Així doncs, obliga a l’existència d’un rètol visible al públic on s’indiqui les obligacions i precaucions que han de tenir en compte els usuaris com ara l’obligació de la utilització d’ulleres de sol, de desmaquillar-se, o bé de treure’s les joies i altres elements ornamentals del cos, i recomanacions com ara la no utilització d’aquests serveis per part de dones embarassades, la no aplicació de cremes de protecció solar o bé, la no exposició a raigs ultraviolats en períodes en que es prenguin medicaments com ara antibiòtics, somnífers, ’ doncs augmenten la sensibilitat als raigs.També s’especifica que en la recepció, sala d’espera o entrada a l’establiment hi haurà un cartell d’informació dels diferents fototipus de pell, efectes biològics de les radiacions segons els tipus de pell, permanències màximes a l’exposició dels raigs i temps d’espera entre les sessions en funció de les característiques tècniques del banc solar i l’emissor ultraviolat. Els bancs solars també faran constar en lloc visible advertències al respecte.El Decret contempla també l’obligació per part dels responsables dels bancs solars, de facilitar als nous usuaris un fulletó amb text explicatiu que inclourà recomanacions, prohibicions i precaucions en les línies anteriorment exposades.Els nous usuaris certificaran que han tingut coneixement d’aquest text, signant un document de reconeixement a la persona responsable de la instal·lació i esmentant els termes ’llegit i aprovat’ sota la signatura.Tota la informació exposada estarà com a mínim en català.