El projecte de Llei de serveis socials, aprovat ahir pel Consell Executiu de Govern, ha estat qualificat per la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, com un pas crucial i un pas de gegant pel que representa de compromís d’universalitzar els serveis socials de Catalunya. L’objectiu de la Llei està en fer arribar els serveis socials a totes les persones que ho necessitin.En aquest sentit, el projecte de Llei que ara es remet al Parlament posa les bases del quart pilar del benestar, fent especial èmfasi en treballar. Per una banda, per disminuir les desigualtats socials a Catalunya i, per l’altra, per garantir una qualitat de vida digna per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Entre les novetats més importants de la Llei cal destacar:

La modificació de l’accés als serveis socials, eliminant d’entrada el filtre de renda i el fet que els familiars dels usuaris no hauran de cofinançar el servei, a més que l’usuari cofinançarà el servei, si s’escau, en funció dels seus ingressos. L’increment de l’oferta de serveis, amb un procés gradual d’universalització dels serveis socials i augmentant notablement el volum de serveis, com per exemple l’increment del 17% en atenció residencial i del 950% en atenció domiciliària, fins l’any 2008. La garantia de drets per Llei, com ara la figura d’un professional de referència, la llibertat d’elecció de l’usuari, la carta de drets i deures, la simplificació del sistema o la mateixa cartera de serveis. L’assistent personal per a les persones adultes amb alta discapacitat física que ho demanin. Una opció alternativa als serveis institucionalitzats (residències, centres de dia, i també l’ajuda a domicili) per facilitar la llibertat d’elecció. La pròpia persona (amb finançament públic) contracta una persona per ajudar-la per a moltes activitats de la vida diària. Aquesta opció té un important pes econòmic i de generació d’ocupació. Serà l’únic servei social en què el propi usuari serà l’empresari (formador i contractador) del professional que treballi en serveis socials. L’objectiu per al 2008 és que un 30% de les persones de 18 a 64 anys amb discapacitat física i alta dependència que viuen al domicili puguin optar-hi amb un promig de 8 hores setmanals. L’increment de la inversió en serveis essencials. Entre els anys 2007 i 2008, s’invertiran 1.049 milions d’euros, dels quals prop de 400 milions seran aportació extraordinària per a la implementació de la Llei de serveis socials. L’augment del nombre de persones beneficiàries amb una previsió d’incorporació de 500.000 noves, que caldrà sumar a les 850.000 actuals.

Òbviament, la Llei de serveis socials tindrà un impacte clar i directe en l’economia productiva de Catalunya. L’informe elaborat pel Departament de Benestar estima que, en l’horitzó de l’any 2015, haurà generat a Catalunya prop de 53.000 nous llocs de treball.

D’aquests nous contractes directes, 2.769 seran tècnics superiors (psicòlegs, pedagogs, metges, sociòlegs, advocats, economistes, informàtics), 9.173 seran tècnics mitjans (treballadors socials, educadors socials, infermers, informàtics) i 40.961 seran auxiliars tècnics i personal d’oficis (treballadors familiars, assistents personals, auxiliars geriàtrics i d’altres).

La generació de nous llocs de treball es farà palès ja durant els primers anys d’entrada en vigor de la Llei. Així, l’any 2008 es calcula que hi haurà 1.450 llocs de treball de diplomats en treball social, dels quals 545 seran nous, representant un increment del 60% respecte de l’any 2005. De la mateixa manera, s’incrementarà un 90% els llocs de treball per a educadors socials, arribant a 966 treballadors. També es registrarà una pujada significativa del nombre de professionals dels equips de valoració (60%), passant del 2005 al 2008 de 173 a 276 professionals.

La memòria econòmica aprovada pel Govern preveu un augment tant de les hores dedicades a l’atenció domiciliària per a la gent gran com dels recursos que s’hi destinaran. Així, l’any 2008 s’assolirà la xifra de 6.500.000 hores d’atenció domiciliària (203% d’increment respecte l’any 2006) i 81.755.497 euros destinats des del Departament (950% d’increment respecte l’any 2006).

Aquest increment de recursos també es deixarà notar en la creació de places residencials per a la gent gran i per a persones discapacitades en l’horitzó 2008. En el primer dels casos s’arribarà a les 27.055 places públiques, un 17% més que l’any 2005. Hi haurà també 5.371 places públiques per a persones amb discapacitats, que representa un increment del 85% respecte el 2005.

Un cop aprovat el projecte de Llei de serveis socials de Catalunya, el text es remetrà immediatament al Parlament de Catalunya per tal que segueixi el procés de debat parlamentari. La previsió del Departament de Benestar és que la Llei sigui aprovada per la Cambra catalana durant el primer semestre de 2006 i que entri en vigor l’1 de gener de 2007.

L’article 22.2 preveu que la tipologia i la població destinatàries de les prestacions garantides per la Cartera de serveis socials s’especifiquin en els programes pressupostaris de les lleis de pressupostos per a cada any. El projecte de Llei incorpora una disposició addicional amb la que ha de ser la primera cartera de serveis, que es detalla a continuació. S’adjunta també l’informe econòmic del projecte que marca una inversió per desplegar la Llei de serveis socials de Catalunya de més de 2.000 milions d’euros.

3  

Fitxers adjunts

Comunicat amb els annexos explicatius i dades desplegament Llei

Comunicat amb els annexos explicatius i dades desplegament Llei
DOC | 87

Text de l'articulat del projecte de Llei

Text de l'articulat del projecte de Llei
DOC | 229

Informe econòmic amb gràfics sobre el desplegament de la Llei

Informe econòmic amb gràfics sobre el desplegament de la Llei
DOC | 91