Territori

El conseller Nadal compareix al Parlament per exposar el Pla director urbanístic del sistema costaner

query_builder   22 juny 2005 17:56

event_note Nota de premsa

El conseller Nadal compareix al Parlament per exposar el Pla director urbanístic del sistema costaner

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha comparegut avui a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya per exposar el Pla director urbanístic del sistema costaner, aprovat definitivament el passat 25 de maig, amb què el Govern protegeix de manera definitiva 23.500 hectàrees costaneres. El conseller també ha presentat el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2). Aquest segon pla està ara a informació pública i complementa el primer amb la protecció addicional de 656 hectàrees.

Espais definitivament protegits

El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) és l’instrument de planejament urbanístic supramunicipal, contemplat en la legislació urbanística catalana (Llei 2/2002 modificada per la llei 2/2004) adequat per ordenar el sòl de la costa catalana des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i en defensa de l’interès general.

Així, el Pla protegeix definitivament la pràctica totalitat de sòl no urbanitzable i de sòl urbanitzable no delimitat situats bàsicament dins els 500 metres d’amplada de la línia de la costa, i estableix la condició de sòl no urbanitzable costaner. El Pla regula diversos tipus de protecció segons el valor ambiental d’acord amb cada un dels àmbits considerats.

Objectius

El Pla director té per objectius identificar, protegir i posar en valor els espais costaners lliures actualment d’ocupació, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament urbanístic harmònic de la costa catalana. Per això, els seus propòsits generals són de quatre tipus: a) Urbanístics: evitar la consolidació d’un continu edificat que podria arribar a cobrir la pràctica totalitat de la línia de la costa. b) Patrimonials: preservar els espais costaners pels seus valors paisatgístics, culturals i simbòlics. c) Ambientals: possibilitar la preservació d’un medi particularment fràgil com és el costaner i la seva continuïtat amb el sistema d’espais oberts de l’interior. d) Econòmics: gestionar l’espai com un recurs essencial per al desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de vida.

Una franja de protecció costanera ampla i coherent

El Pla no s’ha limitat només a la protecció del sòl que encara no ha sofert un procés de transformació urbanística en els primers 500 metres respecte la línia de la costa, sinó que en diversos àmbits s’estén més enllà, en sòls d’influència de la costa. Això es fa així, per tal d’assegurar la connexió d’espais naturals, preservar les planes fluvials i els entorns dels espais PEIN, garantir el compliment dels objectius del Pla i l’eficàcia de les seves determinacions.

En conjunt, el Pla preveu la protecció definitiva de més de 23.500 hectàrees com a sòl no urbanitzable costaner. A aquestes, s’hi podrien afegir unes 1.000 hectàrees més, cas que els ajuntaments així ho decideixin per tractar-se de sòls inclosos en l’àmbit del Pla director però que no necessàriament han de ser sòl no urbanitzable costaner (identificat amb el codi CE). Del total, 7.050 hectàrees són espai PEIN i unes 16.500 són sòl no urbanitzable costaner amb diferents nivells de protecció segons les seves característiques (que s’identifiquen amb els codis C1, C2, C3).

Procés d’aprovació

El procés d’aprovació, que es va iniciar el 28 de maig del 2004 i ha culminat el passat 25 de maig, ha comportat un període de converses i contactes amb els ajuntaments i les entitats concernides a través del qual s’han concretat les decisions adoptades.

D’altra banda, durant el període d’informació pública, s’han recollit uns 670 escrits i al·legacions presentats per part de particulars i dels ens locals compresos dins de l’àmbit territorial del Pla, a més dels informes emesos pels departaments interessats i els organismes afectats, per raó de llurs competències sectorials. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha estudiat i avaluat el conjunt de qüestions al·legades que ha estimat en els casos que així s’ha considerat, enriquint i perfeccionant aquest Pla, sense modificar, però, els seus continguts i objectius essencials.

 Adaptació dels plans municipals

Una vegada ja s’ha aprovat definitivament, les determinacions del PDUSC són executives i vigents des del moment de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments disposen d’un termini de 6 mesos per aprovar inicialment l’adaptació dels seus plans municipals i un màxim de 2 anys perquè s’aprovin definitivament.

 El PDUSC-2

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal ha exposat també avui al Parlament el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2). Aquest segon Pla neix amb la voluntat de complementar i completar el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC-1). La necessitat d’ordenar aquestes noves àrees del territori costaner sorgeix quan al llarg del procés d’elaboració del Pla director urbanístic del sistema costaner, es constata que hi ha sòls, que si bé estan classificats avui de sòl urbanitzable delimitat, no disposen de pla parcial definitivament aprovat i que, per la seva posició immediata en relació a la costa, així com pels seus valors intrínsecs, fan preveure que la seva incorporació al procés edificatori podria generar un impacte important. És en aquest sentit, que es decideix elaborar aquest nou Pla que completa amb nous sectors els objectius del primer, protegint el sòl costaner, preservant el seu paisatge, evitant un continu urbà, afavorint corredors ecològics, interconnectant espais lliures i en definitiva, garantint una major qualitat dels espais de la costa catalana. El passat 6 de juny el Pla era aprovat inicialment. Ara el document és sotmès a informació pública per un període d’un mes i a audiència dels ajuntaments durant un altre mes. Posteriorment, el Pla serà aprovat definitivament pel conseller de PTOP.

Àmbits de protecció del PDUSC-2

L’àmbit territorial del Pla director proposat, comprèn 44 sectors de sòl urbanitzable delimitat situats en un total de 22 municipis, amb una superfície global de 656 hectàrees. El Pla director estableix dos nivells de protecció pels sectors del seu àmbit. Així, per 28 dels 44 sectors es proposa el nivell màxim de protecció que el planejament municipal classificarà com a sòl no urbanitzable costaner, amb la mateixa regulació establerta pel PDUSC-1.

1  

Fitxers adjunts

PDUSC-2 àmbits i plànols

PDUSC-2 àmbits i plànols
DOC | 213

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia