Agència de l'Habitatge de Catalunya

El Consell d'Administració de l'ACA aprova els criteris tècnics d'inundabilitat que s'inclouran en el nou reglament d'urbanisme

query_builder   2 març 2006 18:45

event_note Nota de premsa

El Consell d'Administració de l'ACA aprova els criteris tècnics d'inundabilitat que s'inclouran en el nou reglament d'urbanisme

També s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Escola de Mines de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal que estudiï alternatives d’explotació minera de la potassa que redueixin l’impacte dels runams de sal a Sallent

El consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat avui els criteris tècnics referents als usos admissibles en les zones inundables segons la seva compatibilitat, que s’inclouran en la proposta de reglament d’urbanisme que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

D’aquesta manera, s’aconsegueix que aquests criteris tinguin valor normatiu i una zonificació del territori que té com a objectius principals la disminució de riscos sobre béns i persones i, alhora, la preservació ambiental de l’espai fluvial. Cal destacar, que és el primer cop que al nostre país hi ha una proposta d’incorporar criteris sobre riscos d’inundació en una normativa d’urbanisme.

Tot i que l’ACA ja disposava d’uns criteris tècnics específics que es van aprovar l’any 2001, el temps transcorregut des de llavors amb el notable avenç dut a terme en els estudis de Planificació dels Espais Fluvials i de delimitació de zones inundables, la identificació i anàlisi de nombroses problemàtiques pràctiques concretes, han aconsellat revisar i actualitzar aquests criteris.

Així mateix, cal destacar la intensa i estreta col·laboració entre els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge, i en especial en la perspectiva de la tramitació de la modificació del reglament de la Llei d’urbanisme.

La concepció de l’espai fluvial que es proposa és una eina de gestió que concep l’espai fluvial en la seva integritat. Amb aquesta es pretén incloure la funcionalitat hidràulica i ambiental en la planificació del territori.

Zona fluvial

La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.

En aquesta zona no es pot admetre cap ús, llevat d’aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

Sistema hídric

La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.

En la zona de sistema hídric no es pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas d’avinguda.

Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents:

a)      Els usos agraris, sense que es pugui admetre cap instal·lació o edificació, ni tampoc l’establiment d’hivernacles ni cap tipus de tancament de les parcel·les.

b)      Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l’aire lliure, sense edificacions ni construccions de cap mena.

c)      Els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables.

d)      L’establiment longitudinal d’infraestructures de comunicació i transport, sempre que permeti la preservació del règim de corrents.

e)      La implantació d’infraestructures de serveis i canonades, degudament soterrades i protegides i sempre que es preservi el règim de corrents i es garanteixi la no afectabilitat a la qualitat de les aigües.

f)      Aquells altres usos previstos per la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

Zona inundable

La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de l’avinguda de període de retorn de 500 anys.

Als efectes de la regulació dels usos admissibles, cal distingir tres situacions, en funció dels paràmetres hidràulics disponibles de calat i la velocitat de l’avinguda:

·       Zona d’inundació greu: és la zona inundable on les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 1 m, una velocitat major d’1 m/s i el producte d’ambdós major de 0,5 m2/s.

·       Zona d’inundació moderada: és la zona inundable fora de la zona d’inundació greu, on les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 0,4 m, una velocitat major de 0,4 m/s i el producte d’ambdós major de 0,08 m2/s.

·       Zona d’inundació lleu: és la zona inundable on les condicions hidràuliques presenten un calat inferior de 0,4 m, una velocitat menor de 0,4 m/s i el producte d’ambdós menor de 0,08 m2/s.

En aquesta zona, atenent a les condicions d’inundació indicades en la delimitació establerta per la planificació hidrològica:

a)      En la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu no es pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació

b)      En la part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació moderada no es pot admetre àrees d’acampada ni serveis de càmping, ni cap tipus d’edificació, amb excepció de les destinades a usos industrials i d’emmagatzematge.

c)      La part de la zona inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació lleu no està subjecte a limitacions dels usos admissibles.

Runams salins del Bages

El consell d’administració de l’ACA ha aprovat també avui un conveni de col·laboració amb l’escola de mines del departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per desenvolupar un estudi que analitzi la viabilitat d’explotar la potassa subterrània de tal manera que o bé generi menys residu (menys runam a l’exterior) o bé sigui possible reintroduir dins la mina part del runam acumulat a l’exterior.

L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar des del punt de vista tècnic, ambiental i socioeconòmic, les alternatives tecnològiques d’explotació de les mines de potassa a Sallent per tal de reduir l’impacte ambiental dels runams de sal generat per aquesta activitat.

Aquest projecte, que disposa d’una assignació econòmica de 146.000 euros, es realitzarà en un període de 12 mesos, tot i que al mes de setembre és previst disposar d’un informe de viabilitat que permeti saber si es possible un canvi d’orientació en la gestió actual dels residus salins que fa l’empresa. Per aquest motiu, també es tindran en compte les experiències que sobre aquest tema s’han realitzat a altres llocs del món.

S’analitzarà la viabilitat tant a nivell tècnic com econòmic, tenint en compte les particularitats de l’empresa, el temps d’implantació i posta en marxa, el grau d’especialització que es pot requerir i el coneixement de les tecnologies proposades, accions de manteniment, etc.

Es previst establir un equip de treball multidisciplinar, independent i amb una àmplia experiència en aquest sector i en els impactes ambientals que aquest tipus d’activitat generen sobre l’entorn, i que comptarà amb la necessària participació de l’empresa Iberpotash, que ha demostrat el seu interès en participar-hi activament. Així mateix, no es descarta la incorporació de tècnics especialistes nacionals o estrangers, que es creguin adients per l’adequat desenvolupament del treball.

A la comarca del Bages la mineria potàssica explota la formació salina de la depressió Central Catalana per a l’obtenció de clorur de potassi (KCl). El material de rebuig, composat bàsicament per clorur de sodi o sal comuna (NaCl), no és retornat a l’interior de les galeries, sinó que és acumulat al costat de les explotacions, de forma que així neixen les escombreres anomenades runams salins. En aquest cas pot implicar diferents impactes com ara a les aigües superficials i a les aigües subterrànies i paisatgístics, entre d’altres. Per aquest motiu, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya es treballa en la prevenció de la contaminació i la minimització d’aquest residus.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa amb gràfics

Comunicat de premsa amb gràfics
PDF | 202

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia