Justícia, Drets i Memòria

El Departament de Justícia presenta l'Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i col·legis professionals

L'Avantprojecte de llei incorpora el tractament conjunt i sistemàtic de l'exercici de les professions titulades i de l'organització associativa (privada o col·legial) en la qual poden quedar incorporats els professionals.

query_builder   13 gener 2005 19:01

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia presenta l'Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i col·legis professionals

L'Avantprojecte de llei incorpora el tractament conjunt i sistemàtic de l'exercici de les professions titulades i de l'organització associativa (privada o col·legial) en la qual poden quedar incorporats els professionals.

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès i el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Muñoz Puiggròs han presentat avui, dijous 13 de gener, l’avantprojecte de Llei d’Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals.L’Avantprojecte, que es presenta a degans i representants dels 140 col·legis i consells de col·legis professionals de Catalunya, incorpora amb caràcter novedós el tractament conjunt i sistemàtic de l’exercici de les professions titulades i de l’ organització associativa (privada o col·legial) en la qual poden quedar incorporats els professionals.

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès i el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, Xavier Muñoz Puiggròs han presentat avui, dijous 13 de gener, l’Avantprojecte de Llei d’ exercici de professions titulades i col·legis Professionals.

L’Avantprojecte, que es presenta a degans i representants dels 140 col·legis i consells de col·legis professionals de Catalunya, incorpora amb caràcter novedós el tractament conjunt i sistemàtic de l’exercici de les professions titulades i de l’ organització associativa (privada o col·legial) en la qual poden quedar incorporats els professionals.

L’Avantprojecte de llei defineix el concepte de professió titulada com aquella que es caracteritza per l’aplicació de tècniques pròpies d’una ciència o branca i per a l’exercici de la qual cal estar en possessió d’un títol acadèmic universitari. La professió titulada pot esdevenir o no professió col·legiada.

 El règim sancionador es regula de forma detallada i, quan es tracta de professions titulades no col·legiades, la potestat sancionadora s’atribueix al Departament de la Generalitat de Catalunya que correspongui, en atenció als continguts de la professió.

L’Avantprojecte estableix també que els professionals titulats tenen el deure de cobrir els riscos de responsabilitat civil en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió mitjançant la contractació d’una assegurança.

L’Avantprojecte estableix com a primera finalitat dels col·legis la de vetllar per tal que l’actuació dels col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació a l’exercici professional de què es tracti i especialment per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

El text configura les associacions professionals, com una alternativa a l’organització col·legial que introdueix un element de flexibilitat en el sistema. Les associacions professionals permeten que els professionals s’agrupin de manera voluntària i desenvolupin activitats de participació i de relació amb l’Administració en representació i defensa dels interessos dels professionals.

A més, s’atribueix a les associacions professionals funcions pròpies i funcions delegades de l’Administració i es crea un registre d’associacions professionals.

Quant a la creació de col·legis professionals es contemplen com una excepció de la llibertat d’associació constitucionalment reconeguda, per la qual cosa el projecte té vocació restrictiva pel que fa a la creació de nous col·legis.

Els requisits per crear un nou col·legi són els següents:

a) S’ha de tractar  de professions per a l’exercici de les quals es requereixi títol universitari oficial.

b) Cal que hi hagi motius d’interès públic que justifiquin el seu caràcter col·legiat, per l’especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió.

c) Ha d’existir un nombre de professionals en exercici suficientment ampli per justificar la creació del col·legi.

d) No ha d’existir la possibilitat d’integració del col·lectiu sol·licitant en un col·legi professional existent.

e) Ho ha de demanar un nombre suficientment representatiu de professionals afectats.

L’Avantprojecte prescriu que la creació de nous col·legis professionals es faci mitjançant decret del Govern. En el procès de tramitació del Decret s’incorpora la participació del Parlament, amb caràcter previ a l’aprovació del Govern. La creació del col·legi professional pel Govern només es podrà dur a terme si el Parlament emet un pronunciament favorable al contingut de la proposta. El text configura la col·legiació amb caracter obligatori.

Quant al seu règim econòmic, es preveu la possibilitat que els col·legis percebin taxes per la prestació dels serveis que corresponen a les seves funcions públiques en els termes que determini la Llei.

A més, s’atribueixen funcions fiscalitzadores a la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa a l’aplicació dels recursos pressupostaris que, en el seu cas, hagin estat transferits al col·legis professionals per l’Administració de la Generalitat o Local.

Els col·legis tenen el deure d’elaborar i trametre a la Generalitat una memòria anual de la gestió econòmica i de les activitats realitzades.

El Departament de Justícia declararà l’adequació a la legalitat de les normes reglamentàries aprovades pels col·legis i consells i procedirà a la  inscripció en el Registre. A més, s’estableix que els consells de col·legis elaborin un codi deontològic i de bones pràctiques.

Per últim, quant a les relacions entre consells generals estatals-consells generals catalans, es declara el principi que l’organització col·legial de Catalunya  és autònoma respecte de les altres organitzacions d’àmbit estatal, sens perjudici de les relacions que es puguin establir via cooperació.

1  

Fitxers adjunts

Text de l'Avantprojecte de Llei d'Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals

Text de l'Avantprojecte de Llei d'Exercici de Professions Titulades i Col·legis Professionals
PDF | 238

`