Un 35% dels recursos del conveni entre Generalitat i caixes en matèria d’obra social es destinarà a l’atenció a la dependència

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, ha signat avui la renovació del conveni de col•laboració que la Generalitat manté, des de fa nou anys, amb la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis en matèria d’obra social. Aquest any, les deu caixes d’estalvis catalanes destinaran un total de 29.157.984 d’euros a finançar projectes de caràcter social i cultural, un 22% més que l’any passat. Els recursos vehiculats a través d’aquest acord representen un 6,8% de l’import total que el conjunt de caixes catalanes destinarà el 2006 a l’obra social.

El conveni preveu que cada entitat esculli, entre una relació de projectes prioritaris duts a terme per diverses entitats sense ànim de lucre, aquells que s’adiguin més amb l’orientació de la seva pròpia obra social. Per al 2006, la voluntat del govern és incrementar de forma substancial la participació dels projectes orientats a iniciatives de caràcter assistencial i social. Els projectes d’atenció a la dependència rebran un 35% del total de recursos gestionats a través del conveni. L’atenció a la dependència és un àmbit prioritari tant pel govern com per les caixes. Així es va posar de manifest el passat mes de desembre, quan la Comissió Mixta Generalitat - Federació Catalana de Caixes d’Estalvis va crear un grup tècnic per coordinar les accions en matèria de dependència. Arrel d’això, el conveni per al 2006 inclou un àmbit d’actuació específic per a iniciatives en aquets terreny.

Entitats                         Aportació 2006

Caixa de Pensions            20.755.500

Caixa de Catalunya            4.223.710

Caixa del Penedès                787.750

Caixa de Sabadell                664.450

Caixa de Terrassa                753.500

Caixa de Tarragona             445.866

Caixa Laietana                    297.975

Caixa de Girona                 616.500

Caixa de Manresa              502.448

Caixa de Manlleu               110.285

TOTAL                       29.157.984

Tot i la prioritat per a les accions relacionades amb l’assistència a les persones en situació de dependència, també es destinaran una part significativa dels fons a finançar activitats educatives, culturals i científiques. Durant els propers mesos, les caixes assignaran aquests recursos a projectes concrets d’acord amb les prioritats fixades per l’Administració.

Un total de 537 projectes finançats l’any 2005

Els 23 milions d’euros vinculats al conveni d’obra social de l’any 2005 es van destinar a 537 projectes. El departament de la Presidència va proposar 107 projectes a través de les àrees d’actuació de Política Lingüística, Joventut i Esport, entre d’altres. El departament de Cultura va proposar 294 projectes i el de Benestar i Família 86. Per primera vegada, els recursos vehiculats al conveni d’obra social van permetre finançar projectes tutelats pel departament de Justícia (15). Medi Ambient (33) i Economia i Finances (2). La major dotació pressupostària es va destinar als projectes relacionats amb la gent gran, que van absorbir prop de 6 milions d’euros. El Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana va proposar 205 projectes perquè obtinguessin fons provinents de l’obra social de les caixes, activitats que van rebre poc més de 4,5 milions d’euros. Destaquen, també, altres iniciatives de caràcter social, cultural i econòmic relacionades amb la infància i l’adolescència (1,4 milions d’euros), les persones amb discapacitats (2,2 milions), el patrimoni cultural (2 milions), educació mediambiental (1,8 milions d’euros9 i joventut (1 milió). El detall dels projectes finançats el 2005 s’adjunta a la pàgina següent.

Generalitat i caixes, una col•laboració estreta

El conveni de col•laboració en matèria d’obra social entre la Generalitat i les caixes catalanes s’ha anat renovant des de fa nou anys. Des de l’any 1998 fins al 2006, l’import vinculat a aquest acord ha crescut en un 142%. L’Administració catalana i les entitats financeres signen aquest conveni d’acord amb el que disposa la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, que atorga a la Generalitat una tasca orientadora en matèria d’obra social, assenyalant les mancances i prioritats però respectant la llibertat de cada caixa d’estalvis a l’hora d’escollir les inversions concretes.

La col•laboració entre la Generalitat i les caixes d’estalvis s’ha reforçat en els darrers temps. El govern entén que es tracta d’institucions clau per al desenvolupament econòmic i social del país. Així, el mes de març del 2005 la Generalitat i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi van crear una comissió mixta per examinar i informar sobre les línies orientadores de l’obra social i per estudiar aspectes estratègics per a l’economia catalana i el sector de les caixes. D’aquesta manera, es va institucionalitzar un instrument per fomentar l’intercanvi d’informació en matèria d’obra social i, per tant, per guanyar en coordinació i eficiència  a l’hora de gestionar aquest tipus de recursos.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
DOC | 116