les OGL han rebut 2.134 peticions, entre consultes, queixes i denúncies a l’entorn de l’ús del català, i l’aranès a la Vall d’Aran. De les peticions rebudes, en destaquen les queixes i denúncies sobre l’àmbit privat i empresarial. Els establiments o empreses que han estat objecte de queixa o denúncia en un tant per cent més elevat han estat: comerços de venda al detall, restaurants i empreses de telecomunicacions. Quant als aspectes que generen més queixes o denúncies, en destaquem la senyalització, l’atenció oral i els documents d’oferta de serveis

El secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo, amb la subdirectora de Política Lingüística, Elvira Riera, va presentar el dia 22 de febrer de 2006 el primer balanç de l’activitat de les oficines de garanties lingüístiques (OGL).  El seu web és http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/ogl. Les OGL atenen les persones que volen formular consultes, queixes o denúncies a l’’entorn de l’ús de la llengua catalana, i l’aranesa a la Vall d’Aran, i tramiten les denúncies perquè els organismes competents facin una inspecció i, si cal, imposin una sanció, ja que les OGL no tenen ni capacitat inspectora ni sancionadora. Totes les persones que s’adrecen a les oficines s’han d’identificar necessàriament en presentar una petició. Les dades personals es tracten d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Una actuació prevista en el Pla d’acció de Política Lingüística 2004-2005 En l’apartat de mesures per reforçar el coneixement del català El Pla de govern 2004-2007 de la Generalitat de Catalunya constata que la situació actual de l’ús social de la llengua catalana necessita una resposta urgent i decidida del Govern de la Generalitat en els seus diversos àmbits d’actuació, que es formula a través d’un pla estratègic específic. La creació d’una xarxa d’oficines de garanties lingüístiques és una de les actuacions previstes en el Pla d’acció de Política Lingüística 2004-2005 de la Generalitat, vigent fins al juny de 2005. El Pla tenia per objectiu potenciar l’ús social del català i fer fàcil viure en català (i en aranès a la Vall d’Aran), i incloïa iniciatives relacionades amb els àmbits de la immigració, les noves tecnologies, el món socioeconòmic i les activitats empresarials. Dades La documentació adjunta recull les dades de l’activitat de les oficines durant el 2005. Com es pot veure, les OGL han rebut 2.134 peticions, entre consultes, queixes i denúncies a l’entorn de l’ús del català, i l’aranès a la Vall d’Aran. De les peticions rebudes, en destaquen les queixes i denúncies sobre l’àmbit privat i empresarial. Els establiments o empreses que han estat objecte de queixa o denúncia en un tant per cent més elevat han estat: comerços de venda al detall, restaurants i empreses de telecomunicacions. Quant als aspectes que generen més queixes o denúncies, en destaquem la senyalització, l’atenció oral i els documents d’oferta de serveis. Pel que fa a les consultes, la gran majoria es refereixen a les obligacions que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que es constata que és bastant desconeguda. Assessorament i recursos per a les empreses o entitats Les OGL també ofereixen assessorament i recursos a les empreses o entitats on es produeixen aquests problemes, per facilitar-los l’ús del català. A partir dels casos atesos, fan propostes d’actuació per afavorir l’ús del català en els àmbits que generen més denúncies o consultes. L’assessorament i l’oferiment de recursos és un dels principals i més nous papers de les oficines de garanties lingüístiques, i s’ofereixen en coordinació amb els diversos organismes implicats en la normalització de la llengua, entre els quals destaca el Consorci per a la Normalització Lingüística. Durant l’any 2005 les oficines han enviat unes 650 cartes d’oferiment de serveis, que s’han traduït en unes 600 intervencions de suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, com ara visites, contactes telefònics, etc. A continuació esmentem les actuacions més destacades dutes a terme el 2005.

 Exemples de recursos oferts a les empreses Generals:

-Cursos de català per a adults: 60.000 alumnes l’any 2005 en els cursos organitzats pel Consorci.

-El Govern activarà a Internet un traductor automàtic entre diversos parells de llengües i un corrector ortogràfic i gramatical del català. Específics Comerç i restauració

– Plats a la carta. Aplicació informàtica de traducció de cartes i menús al català i quatre llengües més.

– Cursos de català per a cambrers.

– Subvencions per a la renovació de rètols dels establiments, tant de la Generalitat com de diversos ajuntaments.

– Plans de comunicació per a les empreses. Telecomunicacions Banc de recursos de veu en català, per cedir-lo a les empreses per al desenvolupament d’aplicacions de veu (a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya).

1  

Fitxers adjunts

7203.ppt

7203.ppt
PPT | 568