El Govern ha acordat prorrogar l'entrada en vigor prevista a primers d’any de la prohibició de sacrificar gats i gossos a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental.
 
La prohibició està establerta per l'article 11 de la Llei de protecció dels animals, però paral·lelament la disposició addicional tercera de la Llei de mesures en matèria de medi ambient preveu que el Govern pugui prorrogar el termini establert per a l'entrada en vigor de l'esmentada prohibició, fins a un màxim d'un any. Això en els municipis o a les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències en la matèria, i si es constata una greu dificultat per a l'aplicació de la prohibició, sempre que l'ajuntament o l'entitat supramunicipal afectat presenti un pla que comprometi l'assoliment en aquest període de temps dels objectius previstos en aquest article.
 
La Comissió Tècnica d'avaluació de la pròrroga pel sacrifici d'animals de companyia ha valorat favorablement l'atorgament d'una pròrroga fins a finals d’any a aquests municipis. Aquest òrgan ha considerat suficientment justificada la dificultat objectiva de donar compliment immediat a la Llei, tenint en compte l'increment en la recollida d'animals malgrat les actuacions efectuades, i després de presentar una proposta d'actuacions per al present any tècnicament adequada i realitzable.