La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, presideix la reunió del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques que tindrà lloc a la seu del Departament, avui dimecres, 26 d’abril. A la reunió d’aquest Consell assistiran, a més de les persones representants de les institucions que en formen part, altres organismes i institucions interessades en l’esborrany sobre edificació del nou Codi d’accessibilitat que prepara el Departament de Benestar i Família.

En aquesta reunió es presentaran les modificacions necessàries de diversos apartats del Codi d’accessibilitat per a l’adaptació a la normativa que està generant l’Estat espanyol (desplegament de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat), la que existeix a la Unió Europea, així com per incorporar les directives internacionals existents en aquest àmbit.

D’aquesta manera, el nou Codi d’accessibilitat incorporarà la definició de nous elements a tenir en compte, com ara: vies d’evacuació d’incendis adaptades, habitatges convertibles, itineraris usables amb ús d’ajudes tècniques, disseny per a tothom i accessibilitat a bens i productes, manteniment i gestió de l’accessibilitat, entre d’altres. A més, el nou Codi d’accessibilitat preveu la creació d’una Comissió Tècnica Arbitral, que estudiarà les denúncies que es presentin i que resoldrà davant de casos i situacions conflictives.

A més de l’edificació que es presenta avui, el Departament de Benestar i Família està elaborant, amb la col·laboració de les diferents administracions i sectors professionals, els esborranys de la resta d’àmbits del nou Codi d’accessibilitat, que són: urbanisme, transports, comunicació, béns i productes, gestió i manteniment i el de la creació de la Comissió Tècnica Arbitral.

Amb aquestes propostes, el Departament de Benestar i Família treballa perquè el dret a l’accessibilitat sigui un fet real a Catalunya. De fet, el plantejament de la nova normativa ha de servir per desenvolupar els mecanismes i els criteris tècnics per fer realitat el concepte d’accessibilitat universal.

El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat

El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques va ser creat per Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques (20/1991) com a òrgan de participació externa i de consulta adscrit al Departament de Benestar i Família. L’any 1995, es va publicar el Decret de desplegament de la Llei de promoció d’accessibilitat i supressió de barreres i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, que refonia les anteriors.

A la reunió d’aquest Consell estan convocades les persones representants dels següents departaments: Benestar i Família; Política Territorial i Obres Públiques; Presidència; Treball i Indústria; Educació; i Comerç, Turisme i Consum. Per part de les administracions locals, hi participen: l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i els consells comarcals. També hi participen les entitats que agrupen els diferents entitats representatives de persones amb disminució i diversos experts en accessibilitat i barreres arquitectòniques.

Les principals funcions del Consell són:

Informar sobre els avantprojectes de lleis i decrets relatius a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Assessorar sobre les propostes que facin referència a l’àmbit de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Proposar a l’òrgan competent els criteris d’actuació en matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació que siguin necessaris per a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Proposar mesures de foment.

I pel que fa al control i el seguiment:

Impuls i seguiment general de les accions de control de l’accessibilitat que portin a terme els departaments i altres òrgans o ens de la Generalitat, així com les altres administracions públiques i entitats competents en el control de l’accessibilitat. Seguiment general de les actuacions, mitjançant els informes que periòdicament presentaran les administracions públiques.ç Seguiment de les denúncies presentades a les diferents administracions. Assessorar i fomentar, en relació amb l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, les adaptacions i les ajudes tècniques.