La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha inaugurat a Tarragona, avui dimecres 1 de juny, un centre amb serveis per a joves amb dificultats socials. Aquest centre de serveis està format per 4 pisos assistits, una residència per a joves i diversos serveis d’orientació i assessorament integral. L’objectiu d’aquests nous recursos, que es posen en funcionament des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), és donar suport integral als joves tutelats i extutelats en el procès d’emancipació i adquisició d’autonomia.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el “Projecte de suport integral als joves amb dificultat social de 16 a 20 anys” i s’adreça a aquelles persones que han arribat a la majoria d’edat o que estan a punt d’arribar-hi i no poden accedir a un habitatge o a una feina perquè no tenen recursos econòmics o necessiten  orientació i assessorament. Els joves que faran ús d’aquests nous recursos són els majors de 18 anys tutelats per la DGAIA, que en el moment de la majoria d’edat han d’abandonar el centre on residien i es troben sense recursos o no han finalitzat el pla de treball. També podran fer-ne ús les persones menors de 18 anys que es troben en situació de tutela i que no tenen recursos per completar el pla de treball. Finalment, aquests serveis també estan pensats per a les persones de 16 anys amb dificultat social.

Els objectius del programa d’inserció dels joves passen per motivar-los i fer que prengui consciència de la seva situació, que es responsabilitzin i que participin activament en el seu procés d’inserció. El programa integral persegueix donar la informació i els elements necessaris perquè participin i puguin prendre decisions en el seu propi procés d’inserció. En l’àmbit laboral, el programa persegueix procurar la formació necessària personal, professional i del món laboral imprescindible per iniciar una vida laboral normalitzada. També que els joves siguin capaços de trobar i mantenir un lloc de treball pels seus propis mitjans o mitjançant el programa. Finalment, s’establiran vincles educatius per detectar i canalitzar els possibles conflictes que puguin sorgir en el lloc de treball.

En definitiva, a partir d’aquest nou centre de Tarragona s’articula un dispositiu d’inserció laboral dins del projecte de residència de joves treballadors, per acompanyar el jovent amb dificultats socials en el seu procés d’accés al mercat laboral. L’atenció serà individualitzada, tenint en compte les circumstàncies i les necessitats de cadascuna de les persones usuàries, i es crearà un itinerari personalitzat que inclourà els recursos necessaris per completar la formació i les competències perquè es pugui assolir un lloc de treball concret.

Intervenció integral de suport als joves

El servei es basa en la creació d’un punt de referència i un espai de trobada on els joves poden adreçar-se per rebre el suport necessari en diferents nivells. Les intervencions es portaran a terme en els àmbits d’assessorament jurídic i psicològic, de suport econòmic, d’integració en el medi, d’habitatge i d’inserció laboral.

L’equip de persones que portarà a terme la tasca educativa del projecte està format per professionals dels àmbits d’educació social, inserció laboral, psicològic i jurídic. L’atenció i el suport educatiu es concreta en l’assessorament i el recolzament en temes legals i jurídics, així com en el suport en la gestió de documentació. A més, des de l’àmbit de la psicologia es donarà orientació i assessorament en moments de crisi psicològica i personal i, en els casos necessaris, es plantejaran possibles derivacions a recursos especialitzats.

El projecte també contempla la necessitat de disposar de beques d’ajuda econòmica en aquells casos específics que ho requereixin per poder assolir el projecte personal en l’àmbit laboral i social. En l’àmbit d’integració i suport en el medi, l’equip intervindrà oferint suport en la resolució de situacions de risc, facilitant la comunicació i aportant un diàleg que possibiliti l’acord entre les parts implicades.

Pel que fa l’habitatge, en aquest àmbit d’actuació és donarà accés als joves a un dels quatre pisos o a la residència assistida. Una vegada finalitzada l’estada es donarà suport per accedir als habitatges del mercat. Finalment, en l’àmbit laboral aquest programa ofereix orientació i acompanyament en la recerca de feina, així com facilitar els recursos necessaris per aconseguir la plena integració en el món laboral.

Aquest nou equipament es posa en marxa després de la inauguració a Sabadell (el Vallès Occidental), el 4 de maig, d’un centre pioner residencial pera joves treballadors.

Pla de xoc per a la protecció de la infància i l’adolescència

D’acord amb el Pla de xoc per a la protecció de la infància i l’adolescència 2004-2007, que va ser presentat el 22 de setembre passat, la DGAIA ha reestructurat el Pla interdepartamental per a majors de 18 anys per adaptar-lo i actuar a partir dels 16 anys i fins més enllà de l’estricta majoria d’edat legal. Aquest pla de xoc d’intervenció assistencial per crear una àrea de suport als joves amb dificultats socials des de la DGAIA va ser anunciat per la consellera Anna Simó durant la compareixença al Parlament de Catalunya del 4 de febrer de 2004.

Aquesta nova àrea de suport permet dedicar una actuació especial al jovent adolescent que s’ha trobat en situació de risc social i que la seva perspectiva de futur passa necessàriament per treballar l’àmbit de l’autonomia personal. Casos en què, normalment, el nucli familiar no pot oferir el recolzament que seria desitjable per fer front a la vida adulta.

Els  recursos que disposa aquesta àrea de suport són: el Pla de suport als joves tutelats i extutelats des dels 16 als 20 anys; els programes d’inserció sociolaboral; el desenvolupament del II Pla Interdepertamental per a majors de 18 anys; les residències per a joves treballadors; i el seguiment d’ofici dels joves tutelats durant l’any següent a la majoria d’edat.