L'Estatut beneficiarà uns 1.400 cooperants de tot l'Estat que treballen a l'exterior i incorpora, com a principals novetats, una assegurança mèdica col·lectiva i mesures per afavorir la seva reincorporació al mercat laboral un cop finalitzada la seva estada a l'exterior.

La Llei de Cooperació de l'Estat espanyol de juliol de 1998, ja estableix l'aprovació d'un estatut que reguli la situació dels cooperants, atorgant-los uns drets i obligacions, així com també un règim de formació i l'homologació de la seva tasca.

El director de l'ACCD, David Minoves, ha valorat molt positivament que s'hagi donat compliment a allò que estableix la Llei de Cooperació de 1998 sobre l'elaboració d'un nou Estatut del Cooperant, així com també dels diversos drets que se'ls reconeix en aquest text, entre ells, els de formació i l'assegurança en relació a riscos i contingències. A més, també considera positiu que prevegi l'aplicació del règim d'indemnitzacions als participants en operacions internacionals de pau i seguretat, i l'amplitud de l'àmbit de l'aplicació de l'Estatut pel que fa a la definició de les persones o entitats promotores de cooperació internacional o acció humanitària per als quals poden treballar els propis cooperants. 

Tot i així, davant el text inicial -el primer esbós de l'Estatut- i a fi de millorar-lo, des de l'ACCD es van proposar diverses esmenes que han estat preses en consideració i, així, incorporades en part en aquest text, com ho ha estat la inclusió de l'esmena on demanava que "les administracions autonòmica i local competents en matèria de cooperació al desenvolupament puguin actuar de registre per a la presentació de la còpia del contracte i del certificat del treball". Minoves: "des de la Generalitat de Catalunya hem aconseguit que tots els cooperants catalans puguin tramitar també a Catalunya el certificat de les tasques realitzades, a banda de poder fer-ho a Madrid".

En el transcurs del mateix Consell de Ministres, també s'ha aprovat un Acord que estableix el 8 de setembre com el dia del Cooperant, el mateix dia que l'Assamblea Nacional de Nacions Unides va aprovar, al 2000, la declaració del Mil·leni, en la qual s'estableixen una sèrie d'objectius globals per aconseguir l'eradicació de la pobresa al món.