"El sector de les ONG és majoritàriament transparent i fa les coses ben fetes, i notícies com aquestes no poden minar la seva credibilitat", ha explicat el director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Andreu Felip. No es pot generalitzar ni entendre que perquè algunes ONG hagin comès presumptament irregularitats financeres, aquesta sigui una pràctica majoritària en el sector.

Intervida i ANESVAD són dues ONG privades, amb nul·la o molt poca relació amb les administracions públiques. L'ACCD, per exemple, no subvenciona cap projecte d'aquestes entitats, tot i que Intervida sí que s'havia presentat projectes a alguna convocatòria de subvencions de la Generalitat que, finalment, van ser rebutjats per motius tècnics.

El director de l'ACCD, Andreu Felip, ha explicat que "Anesvad i Intervida no treballen amb altres ONG ni actors de cooperació, no estan articulades en les diferents xarxes territorials de les ONG i no participen en la vida associativa ni entren en cap mena de diàleg polític amb altres entitats. Intervida no pertany ni a la Federació Catalana d'ONGD ni a les Coordinadores territorials d'ONG. Per tant, són aquestes entitats, i no pas tot el col·lectiu, les úniques responsables de les seves actuacions".

Les mateixes ONG són molt conscients que, pel fet de gestionar solidaritat i fons de tercers, siguin privats o públics, han de respondre a criteris de transparència, rigor, claredat i eficiència. És així que estan creant mecanismes d'autoregulació i s'agrupen en plataformes i espais que es doten de codis ètics i de conducta molt clars per evitar qualsevol mala pràctica i afavorir el treball en xarxa.

Rigor, transparència i rendició de comptes

Per la seva banda, el director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, David Minoves, ha explicat que "de la mateixa manera que l'Administració Pública exigeix a les ONG amb les quals treballa en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament uns mínims de rigor, transparència i rendició de comptes, entenem que els ciutadans i les ciutadanes que fan aportacions privades a les ONG també han de demanar els mateixos requisits a les entitats a les quals destinen els seus diners".

"A diferència de les polítiques públiques d'educació, salut o medi ambient, els beneficiaris de la cooperació al desenvolupament estan en països allunyats i tenen pocs mecanismes alhora d'exigir estàndards de qualitat en el treball. Això pot afectar els nivells d'eficiència i eficàcia de les organitzacions que les executen. Per tant, i per aquesta mateixa raó, és imprescindible que tant les administracions públiques com la ciutadania que aporta diners dels seus estalvis a les ONG, siguem el màxim d'exigents", conclou Minoves.

L'ACCD treballa amb concurrència pública mitjançant convocatòries anuals i específiques a projectes de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i construcció de pau. Tots els projectes subvencionats han de ser justificats mentre estan en execució i un cop finalitzats, mitjançant informes tècnics i comptables de seguiment i final.