Mitjançant aquest conveni, l'ACCD participa en la planificació i el seguiment de les accions en matèria de cooperació al desenvolupament i ajut humanitari del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) a fi d'impulsar l'harmonització de les polítiques públiques catalanes en aquesta matèria entre el 2006 i el 2007.

 En el document signat, es concreta el suport a:

  • La participació ciutadana als governs locals i Plans de desenvolupament local amb el foment del municipalisme, la participació ciutadana als governs locals i la generació de plans de desenvolupament local als ajuntaments del Sud, en especial a Amèrica Llatina.
  • La promoció del contacte i del treball conjunt dels agents de la cooperació catalana, en especial amb el món municipal, i de les associacions de migrants, per tal de facilitar sinergies i en particular la realització de projectes de codesenvolupament en els municipis i entitats municipalistes, en especial al continent africà.
  • L'enfortiment institucional a la principal associació d'ens locals catalans en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional mitjançant el suport a l'estructura i funcionament del FCCD en compliment del principi de coordinació, col·laboració i cooperació.
  • Així com també la posada en marxa d'actuacions conjuntes d'educació i capacitats, mitjançant l'impuls de conjunt de campanyes sobre qüestions relacionades amb l'eradicació de la pobresa, la transformació de les relacions Nord- Sud i els objectius estratègics del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament; i d'altres actuacions conjuntes, com per exemple, la definició de programes conjunts.

El director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, David Minoves, ha explicat que l'objectiu d'aquest suport és"que la cooperació municipal millori els seus mecanismes de planificació, anàlisi, seguiment i avaluació de projectes, i alhora que s'especialitzi en l'àmbit del desenvolupament local, el foment del municipalisme i de la participació ciutadana i el codesenvolupament. Per aquesta raó, en només tres anys l'ACCD ha triplicat el volum de recursos destinats a la cooperació municipalista a través del Fons Català, quan en el mateix període de temps el pressupost global en cooperació al desenvolupament tan sols s'ha multiplicat per dos".