L’Administració de la Generalitat de Catalunya i els representants dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, presents a la Mesa general de negociació de la Funció Pública, reunida en sessió extraordinària en el dia d’avui per tractar sobre les notícies de premsa relatives a cartes adreçades a alguns empleats de la Generalitat, volen traslladar a la ciutadania, a l’opinió pública i al conjunt del personal de l’Administració la declaració següent:

1.- Manifestem el nostre compromís en el suport als servidors públics i en el reforçament del seu paper fonamental en el funcionament de l’Administració pública i, en aquest sentit, defensem rotundament la seva independència respecte de qualsevol opció política.

L’accés a l’ocupació pública, la pèrdua de la condició d’empleat/ada públic/a, les circumstàncies de la vida administrativa del personal i, en general, tots els aspectes del seu règim jurídic i de relacions laborals estan sotmesos exclusivament a l’ordenament jurídic i, si és el cas, a la negociació col•lectiva, tot plegat amb subjecció als principis de mèrit, capacitat, igualtat, publicitat, imparcialitat i independència, en la defensa dels quals renovem el nostre compromís davant de qualsevol ingerència externa.

2.- Manifestem el nostre suport als Serveis d’Inspecció de Personal en les tasques d’investigació, encarregades des del Departament de Governació i Administracions Públiques per tal d’esbrinar si les informacions difoses tenen algun fonament i elaborar, si escau, un informe, del qual es donarà trasllat a la Mesa general. 

3.- Reconeixem l’àmbit del III Acord general de condicions de treball com a marc idoni per desenvolupar unes polítiques d’ocupació públiques orientades a garantir l’estabilitat en l’ocupació pública, el respecte als seus principis ordenadors i l’adopció de mesures que n’assegurin l’aplicació efectiva, en particular en els processos de selecció i provisió.

Per l’Administració:        El conseller de Governació i  Administracions Públiques 

Per les organitzacions sindicals:                 CC.OO.                                                                        IAC                                                                               UGT                                                                              CEMSATSE