Economia i Hisenda

L'Ajuntament i la Generalitat signen un conveni en matèria d'embargaments fora de Barcelona

El conveni permetrà fer embargaments a deutors per sancions de trànsit o d'ordenances municipals no tributàries

query_builder   5 octubre 2005 19:30

event_note Nota de premsa

L'Ajuntament i la Generalitat signen un conveni en matèria d'embargaments fora de Barcelona

El conveni permetrà fer embargaments a deutors per sancions de trànsit o d'ordenances municipals no tributàries

El conveni permetrà incrementar les garanties de compliment de la normativa municipal

Aproximadament la meitat dels vehicles que circulen diàriament per Barcelona no estan empadronats a la ciutat. Les infraccions sancionades, en aquests casos, queden sense efecte en no poder, l’Ajuntament, perseguir els “impagats” fora del seu terme municipal.

La llei reguladora de les bases del règim local estableix que és competències dels ajuntaments la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs propis dins el seu àmbit territorial. Aquesta llei també estableix la possibilitat, per part de l’Administració local, de delegar aquestes funcions a d’altres entitats locals d’àmbit superior o a la Comunitat Autònoma.

L’Ajuntament de Barcelona ha sol•licitat a la Generalitat que dugui a terme embargaments dels tributs i altres ingressos de dret públic que s’hagin de gestionar fora del terme municipal de Barcelona. És amb aquest objectiu que s’estableix un conveni entre les dues Institucions.

 Principals acords

L’Administració de la Generalitat assumeix les actuacions d’efectuar requerimets a tercers de sol•licitud d’informació i d’execució dels embargaments dels deutors pel concepte de sancions per infraccions a la normativa de trànsit i vulneració de les ordenances municipals en àmbit no tributari, imposades per l’Ajuntament de Barcelona i que hagin de practicar-se fora del seu terme municipal i dins de l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a iniciar el procediment contra els béns del deutor; elaborar els expedients ; investigar els béns susceptibles d’embargament; tramitar i resoldre les sol•licitud de suspensió, ajornaments i fraccionaments que es sol•licitin; execució de garanties i acordar la declaració de crèdits incobrables. Les dades, informes o antecedents obtinguts tenen caràcter reservat i només es podran utilitzar pels embargaments dels deutors pel concepte de sancions per infraccions a la norvativa de trànsit i vulneració de les ordenances municipals en àmbit no tributari. La Generalitat percebrà de l’Ajuntament de Barcelona, en concepte de rescabalment de les despeses per dur a terme el servei, l’1 % de l’import recaptat. El conveni tindrà una vigència d’un any, a comptar a partir de la seva signatura. Es podrà prorrogar de forma automàtica i entrarà en vigor l’endemà de la signatura.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia