• Complint el Pla de Sanejament previst, el dèficit es redueix un 64%, fins als 254,5 milions d’euros
 • Les polítiques socials representen un 54% de la despesa, i s’emporten 2 de cada 3 euros de l’increment
 •  El Govern consolida un volum d’inversió de 5.100 milions d’euros
 • La bona gestió dels recursos públics permet reduir el recurs a l’endeutament per al finançament de les inversions
 •  L’estalvi corrent augmenta un 18,7% i l’endeutament net de l’exercici es redueix un 20,2%
 • Els recursos destinats a les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació s’incrementen un 43,7%
 • La despesa en polítiques d’habitatge creix un 56,5%
 •  Millores fiscals en la tributació per actes jurídics documentats en hipoteques per a joves i les societats de garantia recíproca

El Consell de Govern ha aprovat aquest matí el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2007. Els comptes assoleixen la xifra de 32.218,6 milions d’euros, un 8,5% més que l’any passat. Una vegada més, els pressupostos fan especial incidència en la despesa social i en les polítiques directament relacionades amb l’impuls del progrés i la modernització del país. Així, dos de cada tres euros d’increment en la despesa pública es destinaran a polítiques socials: el pressupost per al finançament dels béns i serveis públics de caràcter social com la salut, l’educació, els serveis socials, l’habitatge i la cultura ascendeix als 16.800 milions d’euros, un 54% del total. Els recursos destinats a les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació s’incrementen un 43,7%, fins als 280 milions d’euros. Per la seva banda, els recursos destinats a les polítiques de seguretat augmenten un 19,7%. Amb unes inversions de 5.099,7 milions d’euros, els comptes també consoliden els elevats nivells d’inversió que s’han registrat des del 2005. A més, els pressupostos de la Generalitat per aquest 2007 vénen marcats pel rigor en la gestió dels recursos públics, que ha permès contenir la despesa, augmentar l’estalvi corrent, recórrer en menor mesura a l’endeutament per finançar la inversió i, finalment, continuar reduint el dèficit fins a situar-lo en 254,5 milions d’euros, complint així el Pla de Sanejament

Es redueix el dèficit fins a 254,5 milions d’euros

Els pressupostos del Govern de la Generalitat creixen aquest any un 8,5% respecte a l’any anterior. Es tracta d’un “increment moderat i molt proper al PIB nominal” que, tal com ha afirmat el conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, en la seva presentació al Parlament de Catalunya, “consolida els esforços realitzats els anys anteriors”. Castells també ha explicat que el creixement és del 7,2% si s’exclou el refinançament de préstecs que es realitzaran al llarg d’aquest exercici.

El responsable de les finances de la Generalitat ha explicat també que en tancar l’exercici 2007 s’haurà reduït un 64,1% el dèficit públic, passant de 708,7 milions d’euros pressupostats el 2006 a 254,5 milions el 2007. D’aquesta manera, es continua complint escrupolosament el Pla de Sanejament aprovat pel Govern l’any 2004, que preveia reduir el dèficit de 1.264 milions d’euros detectat a 31 de desembre del 2003 fins a assolir l’equilibri pressupostari l’any 2008. La favorable evolució dels ingressos de la Generalitat fa possible que l’estalvi corrent augmenti un 18,7% durant aquest exercici. Això permet disminuir el recurs a l’endeutament a l’hora de finançar les inversions. Així, si l’any 2005 el 26% de les inversions es finançava amb endeutament, el 2007 aquest percentatge es reduirà fins el 6,6% (en termes SEC base 1995).

Per àrees de despesa, destaquen: els serveis públics generals (justícia, seguretat i acció exterior) amb un increment del 17,1% i un volum total de 1.716,5 milions d’euros; les actuacions relacionades amb el foment i la regulació dels sectors productius que, amb 1.688,7 milions d’euros, creixen un 16,6%; i la protecció i promoció social (atenció social i ocupació) amb un volum total de 1.861,7 milions i un increment del 9%. Per capítols, les despeses de personal s’incrementen un 16,5%, bàsicament per la incorporació de més de mestres i personal dels centres docents (4.254), mossos d’esquadra i personal de comissaries (1.910), bombers (158) i metges i personal sanitari (1.095).

Inversions per valor de 5.100 milions d’euros

Els comptes per al 2007 consoliden els elevats nivells d’inversió registrats des del 2004, amb un volum total per aquest exercici de 5.099,7 milions d’euros. Durant el període 2003-2006, la inversió ha crescut un 95,4%. Enguany destaca, pel seu elevat volum, la inversió en infraestructures de transport, que amb 1.181,6 milions d’euros representa un 26,3% del total. També són importants les inversions en equipaments educatius (565,4 milions) o sanitaris (254,4 milions), les polítiques d’habitatge social (429,7 milions) i totes les infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua (354,3 milions). La reprogramació del finançament de la Línia 9 del metro ha motivat que el volum d’inversió per a aquesta infraestructura passi de 804 milions d’euros el 2006 a 438 el 2007.

Es consolida la menor utilització de formes atípiques d’endeutament

Del total d’inversions, 4.485,5 milions d’euros són inversions estrictament pressupostàries i 614,2 milions procedeixen de mètodes de finançament específics com els drets de superfície i les concessions (441,4 milions) o el pagament ajornat (172,8 milions). En aquest sentit, destaca la dràstica reducció de l’ús del mètode alemany per al finançament d’infraestructures, que aquest 2007 ha disminuït un 46,2%. Aquesta fórmula de pagament ajornat és menys transparent i resulta més cara per a l’administració. L’endeutament net de l’exercici ha disminuït un 20,2% gràcies al menor recurs al finançament aliè per fer front a les inversions i la disminució de l’ús de les formes atípiques d’endeutament. Així, el saldo viu a finals d’aquest exercici serà de 15.520,1 milions d’euros (en termes SEC 95, base 2000), un 7’4% del PIB català. En aquest camp, també s’estan complint els límits fixats pel Pla de Sanejament en vigor des del 2004.

Rebaixa del 50% en l’impost d’AJD per a les hipoteques dels joves

El manteniment dels elevats nivells d’inversió i la reducció progressiva del dèficit s’estan duent a terme sense augmentar els impostos. Una bona gestió dels recursos que es tradueix, en essència, en un augment de l’estalvi corrent, ha permès realitzar aquestes dues actuacions en paral·lel. Així, en l’àmbit fiscal el govern rebaixarà aquest any mig punt el tipus de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) per als joves menors de 32 anys que constitueixin una hipoteca. La Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els Pressupostos preveu que el tipus d’aquest tribut es rebaixi de l’1% al 0,5% per a aquest col·lectiu. S’estima que anualment prop de 100.000 joves podrien beneficiar-se d’aquesta mesura. D’altra banda, es redueix també la tributació per aquest concepte (AJD) del 0’3% al 0’1% en les sol·licituds d’avals que realitzin les petites i mitjanes empreses amb seu a Catalunya a societats de garantia reciproca veuran rebaixat el tipus de l’impost d’actes jurídics documentats del 0’3% al 0’1%. Amb aquesta mesura, el govern vol facilitar a les petites i mitjanes empreses i autònoms l’accés al finançament aliè

Els grans eixos de despesa

Els pressupostos de la Generalitat per al 2007 tenen com a eix principal les polítiques dirigides a reforçar l’estat del benestar per construir així una societat més justa i cohesionada. En aquest sentit, les polítiques socials continuen sent la prioritat bàsica dels comptes públics amb un 54% del total de la despesa. Destaquen els 8.592 milions d’euros destinats a l’àrea de salut (un 26,7% del pressupost) dirigits a mesures com la inversió en 90 nous centres d’atenció primària, set nous hospitals i cinc nous centres especialitzats en el camp de la salut mental. També es dediquen 1.361,3 milions d’euros a la protecció social, amb especial atenció a l’àmbit de la dependència. S’assoliran 18.700 places en residències per a la gent gran i s’habilitaran ajuts econòmics que beneficiaran a 40.500 persones grans dependents.

L’educació és el segon gran pilar de l’àrea social per volum pressupostari. S’hi destinen 5.317,3 milions d’euros (un 16,5% del pressupost). En aquest àmbit es preveuen actuacions com la incorporació de 4.254 nous professors i personal de centres docents per al curs 2007-2008. El finançament ordinari de les universitats públiques augmenta un 12,1%. Quant a la cultura i els esports, aquest 2007 es desenvolupa el Pla d’equipaments culturals i es continuarà amb el desplegament del Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius. Es destinaran 207,1 milions d’euros al suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural.

Pel que fa a la justícia i la seguretat, es preveu la informatització i connexió en xarxa dels 897 jutjats de pau i la incorporació de 1.910 mossos d’esquadra i personal de comissaries. Els pressupostos també permetran que s’incorporin al cos de bombers 158 nous professionals. 

El segon gran eix de despesa inclou totes aquelles accions destinades a millorar la competitivitat de l’economia catalana i a possibilitar, al mateix temps, un creixement respectuós amb el territori i el medi ambient. En aquest sentit, destaca especialment la dotació de 1.805,9 milions d’euros per a les mesures que contempla l’Acord Estratègic, un 14,1% més que l’any passat. Aquests recursos es destinaran a actuacions dirigides a millorar les condicions bàsiques de competitivitat (1.115,5 milions), a facilitar la internacionalització de les empreses catalanes (41 milions) i a augmentar la qualitat de l’ocupació i la cohesió social (649,3 milions).

El pressupost per a la política de recerca i innovació augmentarà un 43,7% respecte al 2006, fins als 279,8 milions d’euros. A més, els comptes també habiliten determinades mesures que estimulin l’activitat empresarial. En aquest sentit, són importants els 1.300 milions d’euros per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes.

Els comptes també fan de les infraestructures una de les seves prioritats ja que es tracta d’un factor clau per al desenvolupament econòmic del país. Les principals dotacions inclouen 959,5 milions d’euros per al suport al transport públic de viatgers i 815,5 milions per a infraestructures ferroviàries. Les infraestructures viàries tenen assignats  455,1 milions d’euros. L’Acord estratègic preveu, al seu torn, 293,2 milions d’euros per a les infraestructures energètiques i mediambientals. D’altra banda, les polítiques d’habitatge i actuacions urbanes aglutinen 615,8 milions d’euros, uns recursos que permetran, entre d’altres accions, l’inici de la construcció de 10.000 nous habitatges de protecció oficial.

Cal destacar, també, els 204,8 milions que es destinen a les infraestructures agràries i rurals. Es destinaran 116,5 milions d’euros a la construcció dels canals Segarra-Garrigues i Algerri-Balaguer. Els comptes preveuen 334,8 milions d’euros per a actuacions mediambientals, en què destaquen 131,6 milions per a les infraestructures vinculades al tractament dels residus. La política del cicle de l’aigua acumula un volum molt notable de recursos: les inversions en infraestructures destinades a la disponibilitat i l’abastament d’aigua augmentaran aquest exercici en 125 milions d’euros.

El tercer i últim eix posa èmfasi en incrementar l’eficàcia dels governs i institucions de Catalunya. En aquest sentit, els comptes reflecteixen la voluntat de col·laboració del Govern amb els ens locals: les transferències als ajuntaments, exclosos els recursos provinents de la seva participació en els ingressos de l’Estat, incrementaran un 19,1%. El Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments augmentarà un 17,1%, fins als 153 milions d’euros. A més, els recursos assignats al PUOSC assoliran els 99,4 milions d’euros, un 16% més.

En resum, les cinc línies d’actuació amb un creixement més destacat són:

 •  Polítiques d’habitatge (56,5%)
 • Recerca, desenvolupament i innovació (43,7%)
 • Cicle de l’aigua (33,3%)
 • Seguretat (19,7%)

Transferències als ens locals (19,1%)

Per a més informació podeu consultar la web www.gencat.net/economia