Economia i Hisenda

El Govern aprova uns pressupostos de 29.689 milions d'eruos

Més de la meitat de la despesa es destina a polítiques socials

query_builder   9 novembre 2005 18:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova uns pressupostos de 29.689 milions d'eruos

Més de la meitat de la despesa es destina a polítiques socials

Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006

L’any que ve, la Generalitat gestionarà un 12% més de recursos Es manté i consolida l’esforç inversor iniciat el 2005 amb una inversió prevista de 5.779 milions En el període 2005-2006, la inversió ha augmentat una mitjana anual del 32,8% El dèficit es redueix en un 21’5%, complint el Pla de Sanejament Pressupostari L’endeutament net de l’exercici disminueix un 18’3% i l’estalvi corrent s’incrementa un 20’6% Els pressupostos no preveuen un increment de la pressió fiscal Un 43’6% dels pressupostos es destina a les àrees de salut i educació S’invertiran 1.217 milions d’euros a la millora de les condicions de competitivitat en el marc de l’Acord Estratègic

El Consell Executiu ha aprovat aquest matí el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Els comptes s’orienten clarament cap a les polítiques socials, la millora de les condicions de competitivitat i al desenvolupament d’una societat territorialment equilibrada i sostenible. El pressupost del total del sector públic per l’any que ve ascendeixen a 29.689 milions d’euros, amb un creixement del 12% respecte al 2005. Els comptes per a l’any vivent incorporen 646 milions d’euros procedents de l’acord de finançament sanitari assolit a la Conferència de Presidents celebrada el passat mes de setembre. S’invertiran 13.722,5 milions d’euros, un 46,2% del Pressupost, als serveis i béns públics de caràcter social: salut, educació, habitatge i cultura. A més, es destinarà un 5,8% del Pressupost (1.708,6 milions d’euros) a les polítiques d’atenció social i d’ocupació.

Durant l’exercici 2006, es consolidarà el fort esforç inversor iniciat el 2005: la Generalitat invertirà 5.779 milions d’euros, un 9,5% més que l’any passat. Una bona gestió dels recursos, amb un increment de l’estalvi corrent del 20’6%, permet mantenir el volum de la despesa i d’inversió sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans. Els comptes per al 2006 no creen cap taxa ni tribut nous. El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha destacat aquest matí la reducció del dèficit prevista (-21’5%) i la disminució de l’endeutament (-18’3%) com dos elements clau per poder presentar uns comptes sanejats. Els Pressupostos per al 2006 presenten una novetat important des del punt de vista metodològic: s’estructuren per programes i s’orienten a objectius i resultats. Aquesta tècnica pressupostària permet al govern presentar uns comptes més transparents i farà possible avaluar l’eficiència en la utilització dels recursos públics.

Un marc macroeconòmic sòlid

Els Pressupostos per a l’any vinent s’inscriuen en un entorn de sòlid creixement de l’economia catalana. Les previsions del govern són que el PIB català creixerà el 2006 un 3,3%, el mateix percentatge que el conjunt de l’Estat. D’aquesta manera, Catalunya tanca definitivament el diferencial de creixement que havia mantingut amb Espanya durant els darrers anys. Destaca el bon comportament de les exportacions, que creixeran un 5,1%, un punt més que el 2005. Aquest fet, juntament amb un menor increment de les importacions, explica el descens de la contribució negativa al creixement del sector exterior (-1’2%).

L’any que ve es crearan 74.500 nous llocs de treball equivalents a temps complet, fet que, segons les previsions, situarà la taxa d’atur al 6,2%, la més baixa de la història. Aquesta dada es 2,9 punts més baixa que l’atur previst per a tot l’Estat i 1,9 punts més baixa que la xifra estimada per a la zona euro. La taxa d’ocupació a Catalunya es situava al 70’8% a finals de setembre d’aquest any, gairebé 6 punts per sobre d’Espanya (64’9%). D’aquesta manera, Catalunya ha assolit cinc anys abans del previst els objectius d’ocupació definits per l’Agenda de Lisboa.

El conseller Castells ha destacat el bon moment econòmic en què s’han elaborat aquests comptes. L’economia catalana va créixer un 3,3% el segon trimestre d’aquest any, el creixement més alt dels darrers onze trimestres. A finals d’any, el PIB català haurà registrat el creixement més alt des del 2000 (3,3%). Tot i aquesta situació optimista, el responsable de la política econòmica del govern ha assenyalat la millora de la competitivitat de l’economia com el principal repte per als propers anys. En aquest sentit, ha explicat que per al 2006 es preveu una dotació de 1.217 milions d’euros per donar compliment a les mesures de l’Acord Estratègic.

Els pressupostos augmenten un 12% i el dèficit es redueix en un 21,5%

El conjunt del sector públic català incrementarà un 12% (un 8,2% en termes homogenis) els seus recursos l’any 2006 amb un volum total de 29.689 milions d’euros. El bon comportament del ingressos, que es deu a la bona marxa de l’economia i a la incorporació de fonts de recursos addicionals com les transferències derivades de l’acord per al finançament de la sanitat, permeten reduir el dèficit en un 21,5%, situant-lo en 510’7 milions d’euros en termes SEC amb base 1995 (524,8 milions amb base 2000). Aquesta xifra representa un 0’05% del PIB espanyol, cosa que permet al govern complir amb el Pla de Sanejament aprovat l’any 2004 i que preveu l’equilibri pressupostari l’any 2008.

Més inversió amb menys endeutament

L’esforç inversor iniciat pel govern l’any 2005, que va implicar un increment del 65% d’aquesta partida, es manté i consolida en els comptes del 2006. Aquest any, la Generalitat invertirà 5.779 milions d’euros, un 9,4% més que el 2005 i un 84,2% més que el 2004. La inversió del pressupost representa una inversió per habitant de 691 euros, xifra que contrasta clarament amb els 365 euros per habitant invertits l’any 2003. Entre el 1995 i el 2004, la inversió a Catalunya va créixer anualment una mitjana del 5%, mentre que en el període 2005-2006 l’increment ha estat del 32,8% anual. L’any 2006, les inversions de la Generalitat representaran un 2’6% del PIB català.

L’endeutament net de l’exercici es redueix en un 18’3%, passant de 1.143 milions d’euros a 933 milions, amb un pes sobre el PIB català del 8%. Una gestió més eficaç dels recursos ha permès un estalvi del 20’6% en la despesa corrent. Aquest fet ha facilitat un millor finançament de les inversions previstes reduint les necessitats d’endeutament. Així, mentre l’any 2004 un 41’4% de les inversions de la Generalitat es varen finançar amb endeutament, el 2006 aquest percentatge baixa fins al 16’7%. El Pressupost per al 2006 preveu que un 70’7% de la inversió es finançarà gràcies a l’estalvi corrent.

Quant a les inversions amb sistemes de finançament específics, el finançament d’inversions mitjançant el sistema de pagament ajornat (mètode alemany) es redueix en un 32,3% respecte al 2005. Dels 474 milions d’euros compromesos per aquest sistema el 2005 es passa als 321’2 milions al 2006.

Els grans eixos de despesa

Els pressupostos de la Generalitat del 2006 tenen una clara orientació a les polítiques socials, la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana i l’equilibri territorial i la sostenibilitat. El Govern destinarà el 26’8% del pressupost del sector públic a les despeses de l’àrea de salut, amb un volum total de 7.994 milions d’euros. Tot i que la comparació amb el pressupost del 2005 entre àrees no és possible pel canvi de metodologia, el departament de Salut veu incrementat el seu pressupost específic en un 10’2%. Entre les actuacions previstes en aquest àmbit, destaquen la construcció de 60 nous Centres d’assistència Primària, 5 hospitals i el desplegament de l’Agencia de Salut Pública de Catalunya. Els professionals de l’ICS augmentaran fins a situar-se en 40.869.

El govern destinarà 4.998 milions d’euros a l’educació. D’aquests, 4.034 a l’ensenyament general i 803 a l’educació universitària. El pressupost en educació, que representa un 16’8% del total, permetrà incorporar 6.035 nous professors durant el curs 2006-2007, crear 8.000 noves places en llars d’infants públiques i posar en marxa 938 aules d’acollida. El finançament de les universitats públiques incrementa en 67,9 milions d’euros. Els departaments d’Educació i Universitats, Recerca i Societat de la Informació incrementen els seus pressupostos en un 11’1% i un 11’7% respectivament.

En l’àmbit de la justícia, el pressupost total és de 693,1 milions d’euros, que permetran, entre altres actuacions, la posada en marxa de 20 nous òrgans judicials i la construcció de 3 nous centres penitenciaris i d’un nou centre de justícia juvenil. El personal adscrit a aquest àmbit s’incrementarà en 1.190 persones. L’increment del pressupost específic del departament de Justícia és del 12’7% respecte al 2005. Els comptes també destinen 799,5 milions a seguretat i protecció civil. El plans d’actuació en aquest àmbit preveuen la construcció de 14 noves comissaries així com un increment de 1.727 Mossos d’Escuadra i la convocatòria de 125 places de bomber.

1.217 milions d’euros per a l’Acord Estratègic

Un dels eixos prioritaris del pressupost per a l’any vinent és el destinat a la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, complint el que estableix l’Acord Estratègic signat l’any 2005 entre el Govern de la Generalitat i tots els agents econòmics i socials. La dotació per aplicar les mesures de l’Acord és de 1.217,3 milions d’euros davant els 486’4 destinats a aquest capítol l’any 2005. D’aquests, 865,5 milions es destinaran a la millora de les condicions bàsiques de competitivitat amb actuacions en els camps de les infrastructures de transport i la mobilitat (69 milions), infrastructures energètiques i mediambientals (245’9), infrastructures i política de telecomunicacions (134’2) i impuls de la R+D+I (55’3), entre d’altres. A les mesures dedicades a la internacionalització de l’economia s’hi destinaran 39’8 milions d’euros i, finalment, 312 milions es dedicaran a les accions que preveu l’Acord per a la millora de la qualitat de l’ocupació i la cohesió social.

Al marge de les incloses a l’Acord, destaquen també d’altres actuacions dedicades a la millora de la competitivitat de l’economia catalana. Entre les principals partides dins d’aquest àmbit sobresurten els 194’5 milions d’euros que s’invertiran en R+D i Innovació de forma directa, els 392’9 milions per al foment de l’ocupació, els 299’7 milions per la millora de les infrastructures de telecomunicacions i els 45’7 per a la internacionalització, la promoció i el foment del comerç exterior. Es destinaran 3,8 milions d’euros al programa Crèdit Plus per al finançament de les petites i mitjanes empreses. Els comptes preveuen una partida de 10 milions d’euros per a l’ampliació de la Fira de Barcelona. La política de Turisme aglutina 58,8 milions d’euros, la d’Indústria 42,2 milions, la d’energia 27,8 milions i la d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 78,3 milions.

Per a la millora del transport s’ha establert una partida pressupostaria de 2.862’9 milions d’euros, que inclou 1.433 milions d’inversió en infraestructures ferroviàries, 844 milions en suport al transport públic de viatgers i 511 milions en carreteres. Quant al transport públic, són importants els 88,2 milions d’euros destinats  al construcció de la línia 9 del metro així com la inversió de 20 milions per a la millora de la línia Lleida-La Pobla de Segur. El govern també invertirà 154,7 milions d’euros en infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua i 317 milions a actuacions ambientals, entre les que ressalten les infraestructures per a la gestió i el tractament de residus (120 milions).

Per impulsar la cohesió social, el govern destinarà 1.221,5 milions d’euros a accions de protecció social. S’invertiran 428,1 milions a l’atenció a la gent gran amb dependència, que permetrà, entre d’altres actuacions, que 54.000 persones es beneficiïn del programa “Viure en família”. En aquest sentit, també està prevista la creació de l’Agència catalana de la Dependència. Es destinaran 307,2 milions a l’atenció a les famílies a la infància i a l’adolescència; 253,6 a l’atenció a les persones discapacitades. El programa de pensions i prestacions socials estarà dotat amb 45’3 milions i permetrà que 80.000 persones vídues obtinguin complements addicionals a la seva renda.

Un altre dels eixos centrals per a la millora de la cohesió social és la política d’habitatge i barris, a què es destinaran 393’5 milions d’euros. D’aquests, 60 milions subvencionaran la rehabilitació de barris i nuclis antics. El programa d’habitatge disposarà d’un pressupost de 333,5 milions d’euros, que possibilitarà la construcció de 9.700 habitatges de protecció oficial i la rehabilitació de 74.000 pisos.

Les partides destinades a l’àrea de cultura sumen 247,6 milions d’euros, amb actuacions com el programa de suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (147’1 milions), la protecció del patrimoni cultural (73,1 milions). També es destinaran 27,4 milions d’euros a la construcció millora d’equipaments culturals. El pressupost específic del departament de cultura registrarà durant l’exercici 2006 un increment del 15% respecte a l’any anterior. Amb un pressupost de 44 milions d’euros, l’Agència de Cooperació al Desenvolupament incrementa en un 52% els seus recursos.

En una clara aposta per millorar el finançament dels ens locals, els Fons de Cooperació Local incrementarà un 37,1% el 2006 (186,2 milions d’euros). El PUOSC incrementa la seva dotació un 20,6%.

Nova metodologia per guanyar en eficàcia i transparència

Per primera vegada el govern ha elaborat uns pressuposts orientats a objectius i a resultats. Els recursos s’han començat a assignar a programes que transcendeixen els àmbits estrictament departamentals. D’aquesta manera, els comptes s’estructuren en 9 grans àrees, 34 polítiques de despesa i 109 programes. Per a cada un dels programes s’estableixen uns indicadors per mesurar l’acompliment dels objectius marcats, de tal manera que es fa molt més fàcil el rendiment de comptes i es guanya en eficàcia i eficiència.

A banda del canvis en l’estructuració del pressupost, els comptes presenten una altra novetat important: l’ampliació del seu àmbit amb la incorporació de nous organismes al sector públic, passant de 93 entitats a 112. Destaca el fet que s’han afegit a l’àmbit SEC 15 consorcis i dues fundacions. L’ampliació de l’àmbit dels pressupostos i l’homogeneïtzació de les estructures econòmiques de totes les entitats permet tenir una visió global del conjunt del sector públic i presentar uns comptes més transparents.

Expectatives de millora del marc financer

Les expectatives del govern preveuen una sèrie d’accions que haurien de millorar el marc financer d’actuació de la Generalitat. El conseller Castells ha destacat la reforma de la Llei d’estabilitat Pressupostaria, l’aplicació de les mesures acordades per al finançament de la sanitat i la revisió del model de finançament en el marc del nou Estatut.

Antoni Castells també ha destacat avui la positiva evolució del compliment de les mesures previstes en l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de l’Ocupació i la Competitivitat de l’economia catalana. Ha explicat que al final del 2006 s’hauran implementat el 85% de les mesures que preveu aquesta iniciativa. Pel conjunt del període 2005-2007, l’Acord té assignada una dotació pressupostaria de 2.369 milions d’euros.

Per a més informació podeu consultar la web www.gencat.net/economia

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia