El director de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), Xavier Marcé, ha presentat avui als representants de les indústries culturals catalanes un nou servei que entrarà en funcionament a començaments d’any. El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) vol contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses culturals catalanes, facilitant unes condicions favorables a la innovació en la gestió.

            El SDE, que neix amb un pressupost de 200.000 euros, es singularitza dins l’àmbit de l’ICIC pel fet d’oferir prestació directa de serveis a la globalitat dels sectors culturals i és un model viu i obert que es basarà en el diàleg permanent amb el sector. El SDE vol donar resposta en temps real a necessitats actuals i concretes  de les empreses culturals, mitjançant l’externalització de serveis i tenint l’eficiència com a principi, concretada en la complementarietat de serveis existents.

Els tres eixos d’actuació són: la formació directiva, la consultoria i les sinergies empresarials. La formació directiva pretén incidir sobre les realitats específiques de les empreses i parteix de les necessitats expressades pel propi sector.  En segon terme, la consultoria oferirà tractament individualitzat per part d’experts externs, per donar resposta a les necessitats reals de les empreses per tal que des de l’anàlisi de les seves singularitats sigui possible innovar i millorar la gestió. En l’àmbit de sinergies empresarials, s’inclouen les actuacions necessàries per les empreses culturals que no poden ser assumides de forma individual ja que es tracta de recursos i instruments que precisen de la col·laboració interempresarial. El repte del SDE és, en aquest cas, el d’actuar com a catalitzador d’aquestes iniciatives.

 

Previsió programació

Durant el primer trimestre de l’any s’han previst tres sessions dins l’apartat de formació directiva. Al mes de gener es parlarà de ‘Les derivacions de la sentència de la llei de prorrata de l’IVA, seguit del tema ‘Un nou marc legal per a les subvencions’ al febrer i ‘Incentius fiscals per R+D+I’ al març. També ja s’han previst d’altres temàtiques generals i més específiques de cada sector per a la resta de l’any. Pel que fa a consultoria, durant el primer trimestre es procedirà a l’homologació de consultors i es farà la primera convocatòria per consultoria. Respecte a sinergies empresarials, durant els primers tres mesos de l’any es dialogarà amb el sector per establir necessitats i es definiran els primers projectes.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2005