El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha demanat a la Diputació i a l’Ajuntament de Barcelona la incorporació d’una sèrie de mesures al conveni que regeix l’aportació econòmica de les tres administracions a la Fira d’Abril orientades a donar les màximes garanties de transparència de les subvencions.

El secretari de Cultura, Eduard Voltas, ja va exposar per carta el passat dia 28 de març a la Diputació i a l’Ajuntament de Barcelona el contingut d’aquestes mesures, que encara es troben en fase de negociació. En aquest sentit, doncs, a dia d’avui, les tres administracions continuen les converses a l’espera d’un acord que passi, necessàriament, per donar a la ciutadania plenes garanties de transparència en l’assignació dels recursos públics.

En aquest sentit, les mesures que segons el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació hauria de contemplar el conveni són les següents:

1) Amb anterioritat a la celebració de la Fira, els organitzadors presentaran a les tres administracions un pressupost detallat de despeses i ingressos, incloent-hi la valoració econòmica de les aportacions en espècies per part de les administracions.

2) Al mateix temps, els organitzadors presentaran la programació artística prevista, perquè el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació pugui avaluar l’interès cultural de les activitats a subvencionar, atès que qualsevol aportació del Departament serà de caràcter finalista i sempre relacionada amb activitats que contribueixin clarament a reforçar el caràcter cultural de la Fira amb propostes de qualitat.

3) En un termini màxim de tres mesos a partir de la data de finalització de l’edició del 2007, els organitzadors presentaran a la comissió de seguiment les factures i justificants relatius al total del pressupost de la Fira i no únicament les corresponents a les partides subvencionades.

4) Un cop rebuts els justificants, la comissió de seguiment encarregarà a una entitat especialitzada independent la corresponent auditoria sobre el total dels comptes de la Fira. L’informe favorable de l’entitat auditora serà preceptiu per completar el pagament de les quantitats compromeses i estimar l’oportunitat de futures aportacions.

5) L’ocupació del sòl per a totes les activitats de la Fira es farà d’acord amb el que s’estableix en el règim d’usos del sòl i garantint per part dels ajuntaments concernits la màxima equitat i transparència en els procediments de concessió. En aquest sentit, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació entén que el cobrament als firaires per l’ocupació del sòl s’hauria de gestionar des dels ajuntaments concernits.

6) Les administracions col·laboradores de la Fira podran instal·lar els seus estands corporatius dins del recinte firal sense cap sobrecost.

La voluntat del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació és que la Fira d’Abril, una manifestació d’enorme força popular, es pugui celebrar amb èxit i en condicions de màxima transparència, amb la convicció que la introducció en el conveni dels punts citats ho garantirà plenament.

Barcelona, 19 d’abril de 2007