A proposta de les conselleries d'Economia i Finances i d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat autoritzar préstecs a través de l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) per al finançament dels costos de la nova campanya en les explotacions agràries que hagin sofert situacions extraordinàries de davallades de renda, a fi d’allargar el termini per poder repercutir aquests costos en els resultats futurs de l’explotació. El període per presentar les sol·licituds de préstec finalitzarà el 31 d’agost de 2007.

 

D’aquesta manera, l'ICCA atorgarà aquests préstecs per al finançament de situacions extraordinàries de davallades de renda en explotacions agràries de sectors productius que, puntualment, puguin travessar crisis de producció o de mercat que produeixin unes fortes davallades dels ingressos.

 

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural considera prioritari preveure aquestes dificultats financeres per tal d’evitar la possibilitat d’abandonaments per part dels titulars més joves que hagin realitzat inversions per a la modernització de les seves explotacions o bé la reducció de la competitivitat d’altres explotacions que puguin tenir dificultats per afrontar noves inversions i fins i problemes de cara a la realització de les feines mínimes del conreu a l'inici de la nova campanya.

 

Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d'interès variable igual a l'EURIBOR a un any més un diferencial de 0,75 punts. El termini d'amortització serà d'un màxim de 5 anys amb el primer any de carència d'amortització de capital i venciments trimestrals. En aquests préstecs, s'aplicarà únicament una comissió d'obertura del 0,50 % de l'import del préstec formalitzat i no es cobrarà cap comissió d'estudi.

17 d’abril de 2007