El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha presentat avui a la seu del DAR a Lleida els pressupostos de l'any 2007. Llena, acompanyat del secretari general, Jordi Bertran, ha explicat que els pressupostos del 2007 seran de 344.508.040,74 euros, és a dir, un 8,04% més respecte els de l'any 2006, que es van situar en 318.870.170,01 euros.

L'exercici del 2007 serà el quart consecutiu des de l'entrada a la Generalitat del govern d'esquerres en què augmenta el pressupost del DAR, la qual cosa suposa un increment acumulat del 65% respecte el pressupost del 2003, l'últim any del govern de Convergència i Unió.

Si es tenen en compte totes les entitats, societats i consorcis que formen part del grup DAR el pressupost pel 2007 s'eleva fins els 477.515.110,84 euros. En aquest grup, es troba l'INCAVI, l'IRTA, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el Consell Català de la Producció Integrada, PRODECA, REGSA i REGSEGA, finalment, el Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER).

Context actual

El responsable del DAR ha assenyalat que aquest pressupost s’ha elaborat en el marc d’un nou Estat d’Autonomia de Catalunya, que amplia l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i desenvolupament rural i en un procés de canvi d’organització i orientació arrel de la publicació del decret 421/2006, que ha suposat no només un canvi en el nom del departament sinó una ampliació de competències en l’àmbit de la indústria agroalimentària. D’altra banda, Llena ha volgut ressaltar que “ens trobem en l’any de l’inici d’un nou Programa de Desenvolupament Rural, pendent encara d’aprovar, i per tant amb incertesa sobre els fons comunitaris que rebrem, en aquest primer període, per cofinançar les actuacions incloses en aquest programa”. El responsable de l’Administració agrària catalana també ha dit que “hem de tenir clar que estem en el marc d’un pressupost prorrogat” i per tant “aquest fet implica que tinguem menys temps per a executar noves actuacions i aplicar noves polítiques”. El conseller Llena també ha explicat que amb aquest pressupost des del DAR es durà a terme l’execució de les línies bàsiques i prioritàries que “vaig anunciar a la meva compareixença davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya”. En aquest sentit, Llena ha destacat:

1. La potenciació de la competitivitat de l’empresa agrària i pesquera a través de la reestructuració, el desenvolupament i la innovació. L’import destinat és de 136.205.209,44 euros.

2. L’impuls de la modernització i internacionalització de l’agroindústria, amb un import pel 2007 de 40.166.673,99 euros.

3. Garantir aliments segurs i de qualitat als consumidors. El pressupost per aquesta línea és de 16.596.445,25 euros.

4. La millora de la qualitat de vida a les zones rurals i a través de l’aplicació de mesures de millora de les infraestructures i d’equipaments bàsics que permetin una diversificació econòmica de les zones rurals. El pressupost assignat és de 26.513.528 euros.

5. La potenciació d’una administració àgil i propera al ciutadà amb 29.288.928,70 euros.

 Desglossament per capítols: VI i VII

Les inversions que portarà a terme el DAR, representades en els capítols VI d’inversions reals i el VII de transferències i subvencions de capitals, seran de 190.688.692 euros. Aquests recursos representen el 55 % de l’import del pressupost. En aquest sentit, pel que fa a les inversions reals (capítol VI), el DAR manté el ritme d’inversions d’aquests darrers anys amb 98,4 milions d’euros per aquest 2007. Això suposa un increment, respecte el pressupost del 2006, de l’1,35% (97 milions d’euros al 2006).

Els camins rurals són una eina clau per assentar la població al territori

El pressupost del DAR destina 23 milions d’euros per a infraestructures i equipaments bàsics que permetin una diversificació econòmica i una millora de la qualitat de vida al medi rural. Destaca l’impuls del DAR a la millora de camins rurals com un instrument de vertebració del territori i dinamització rural que ajudi a l’assentament de la població i la creació de noves oportunitats d’inversió al món rural. En aquest sentit, 2 milions d’euros aniran a càrrec del DAR i 21 milions d’euros seran gestionats a través de Regsa.

La política de regadius és una de les prioritats d’actuació del Govern català

Com en els darrers anys, el pressupost del DAR compta amb una partida molt important de recursos per portar a terme una gestió eficient de l’aigua que comporta no només la realització de nous regadius, amb sistemes eficients i la millora tecnològica disponible, sinó també la modernització i millora dels ja existents i la reutilització d’aigües regenerades per a l’ús agrícola. En aquest sentit, i com una de les prioritats d’actuació del Govern català en matèria agrària, el DAR incorpora una partida de 56 milions d’euros. La distribució d’aquesta inversió serà la següent: - 1M€ obres regadius DAR - 46M€ obres regadius REGSA per encàrrec DAR o Algerri-Balaguer: 29,3M€ o Terra Alta: 5,3M€ o Baix Ebre: 4,6M€ o Segrià Sud:1,3M o Xerta-Sènia: 1,3M€ o Urgell: 937.000 o Regadiu de Torres de Segre: 320.000€ o Pinyana: 215.000 - 1,63M€ concentracions parcel•làries REGSA - 7,35M€ obres regadius i concentracions parcel•làries REGSEGA

Més de 7 milions d’euros per a la millora de les instal.lacions territorials del DAR

El DAR també invertirà 7,3 milions d’euros en els més de 80 edificis adscrits al Departament. La millora de la prestació de serveis de l’administració com a objectiu per assolir una administració àgil, propera, eficaç i eficient, passa per disposar d’edificis i instal•lacions amb condicions òptimes i per ser més assequibles pels ciutadans. Per exemple, al llarg d’aquest 2007 es traslladarà a Torre Marimon l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre, que actualment es troba a l’Hospitalet de Llobregat. Altres inversions son la creació dels serveis territorials del DAR a la Catalunya Central i a l’Alt Pirineu i Aran.

Es destinaran 7,2 milions d’euros a adaptar els serveis del DAR a les noves tecnologies

La posada en marxa del Pla Director d’Informàtica del departament és una aposta del DAR per ordenar tot el procés d’informació i seguiment d’actuacions del departament i millora de les aplicacions de gestió per tal d’agilitzar els processos i donar una resposta ràpida i eficaç als usuaris. Amb 7,2 milions d’euros s’inverteix aquest any en noves aplicacions informàtiques, equips de procés de dades i telecomunicacions. Pel que fa a les transferències i subvencions de capital (capítol VII), s’ha produït un increment del 6,81% sobre el pressupost inicial de l’any 2006 (92,3 milions d’euros al 2007 respecte 86,4 milions d’euros al 2006). Les transferències de capital volen donar resposta als reptes actuals en termes de competitivitat, agroalimentació i desenvolupament del medi rural.

El Contracte Global d’Explotació

L’assessorament a les empreses agràries i el Contracte Global d’Explotació (CGE) amb 20,5 milions d’euros recullen aquelles mesures que volen potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible. El desplegament del CGE és una aposta decidida per l’increment de l’eficàcia de les empreses agràries i suposa, en el cas de mesures de modernització i d’incorporació de joves, un increment de gairebé el 10% respecte el pressupost inicial de l’any anterior per aquestes mesures. D’altra banda, cal destacar com a mesura innovadora el servei d’assessorament amb 1 milions d’euros per aconseguir una millora continuada de les explotacions. Es tracta de donar el recolzament tècnic necessari per tal que l’activitat agrària adopti noves formes i tècniques de treball i aconseguir explotacions respectuoses amb el medi, la salut pública, el benestar animal i alhora que garanteixin una producció d’alta qualitat. A banda del servei d’assessorament, dins el CGE destaquen: - 5M€ en agroambientals - 8,9M€ en modernització d’explotacions agràries - 3,2M€ en el Pla Pilot - 1M€ en indemnitzacions compensatòries - 750.000€ en joves agricultors - 250.000€ en diversificació - 300.000€ per altres (adaptació d’explotacions agràries a la normativa comunitària, inversions no productives amb finalitat agroambientals, participació producció en programes de qualitat)

Es potencien els Grups d’Acció Local per dinamitzar l’economia a nivell local

Com a complement de les actuacions directes del departament en matèria de infraestructures en camins i regadius també s’han obert línies que fomenten les actuacions que diferents agents del territori estan realitzant en aquetes àrees. També s’incorporen transferències per als Grups d’Acció Local en tant que dinamitzadors de l’economia a nivell local i com a coneixedors de la realitat territorial. L’import d’aquestes mesures es troben al voltant dels 8 milions d’euros.

El foment de les assegurances agràries comptarà amb 9,15 milions d’euros

El foment de les assegurances agràries amb una dotació de 9,15 milions d’euros promou l’estabilitat de les rendes i posa a disposició de tots els agricultors, ramaders i aqüicultors un Pla d'Assegurances Agràries, que té com a finalitat compensar la pèrdua econòmica de renda produïda per circumstàncies meteorològiques adverses i que són alienes a la voluntat del titular de l’explotació.

Potenciació de l’agroindústria perquè sigui el veritable motor del sector primari

Amb 8 milions d’euros es pretén que la nostra agroindústria sigui el motor del sector primari i que apropi la producció agrària catalana a les estructures de transformació. A més, també es pretén aconseguir que el sector agrari capti el valor afegit que suposa.

El DAR fomenta aquells sectors que han sofert greus crisis

La voluntat del DAR de fer plantejaments estratègics per situar al sector en condicions, en l’horitzó d’un escenari mundial difícil, passa per abandonar les polítiques de rendes a curt termini i aconseguir la concertació i la corresponsabilitat entre sectors, organitzacions agràries, indústries agroalimentàries i Administració. Això no implica deixar de cop de donar suport a sectors que han sofert greus crisis.

Les cooperatives comptaran amb 9,1 milions d’euros per la seva modernització i concentració

El suport a la modernització de les cooperatives agràries amb 9,1 milions d’euros pretén garantir el suport al naixement i creixement de les cooperatives catalanes com a iniciatives de concertació i integració empresarial que permetin aconseguir escales de producció adequades (intercooperació i promoció de cooperatives de 2n. grau) amb formules societàries modernes i amb la implantació de mecanismes de finançament novedosos com pot ser la creació d’un fons de capital risc mixt (públic - privat) o ajudant a que assumeixin activitats econòmiques noves com podrien ser la d’empreses de serveis al món rural.

El DAR fomenta una política pesquera basada en l’equilibri

Les mesures de foment per a la parada temporal de la flota amb 4 milions d’euros suposen una aposta per una política de gestió dels recursos pesquers basada en l’equilibri rendibilitat / sostenibilitat. D’altra banda, des del DAR s’ha posat en funcionament el Reglament del “Peix nostre, peix de qualitat”. L’objectiu del projecte és valorar i diferenciar el peix i el marisc de la nostra costa mitjançant la marca “Peix de la costa el més fresc”. Durant el 2007 es durà a terme tot el procés de formació dels responsables de les llotges i dels mariners. En aquest 2007 també es donarà impuls al Pla Quadriennal del Delta de l’Ebre que és un pla pel desenvolupament i la modernització de l’aqüicultura al delta de l’Ebre. En el pressupost està contemplada l’assistència tècnica per a la remodelació del port de l’Illa Mar, per un import de 50.000 euros, així com el control de la qualitat de les aigües per un import de més de 427.000 euros.

Els organismes adscrits al Departament com l’INCAVI i empreses públiques com PRODECA comptaran amb 32,7 milions d’euros

El suport del DAR a les empreses públiques i entitats que s’engloben en el “grup DAR” queda reflectit en l’increment que aquest capítol ha tingut de l’any 2006 al 2007 (9,5% 2007- 32,7 milions d’euros- respecte 8,32% 2006 – 26,5 milions d’euros-). En termes absoluts, l’increment ha estat de 6 milions d’euros. En aquest grup, hi figuren IRTA, INCAVI, PRODECA i GESFER.

S’incrementen en 0’8 milions d’euros els recursos destinats a les tasques de recerca, investigació i transferència tecnològica

Pel que fa a la recerca, investigació i desenvolupament el pressupost del DAR destina més d’11 milions d’euros a l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). En total, però, l’IRTA disposa d’un pressupost total pel 2007 de prop de 38 milions d’euros. Aquesta empresa, adscrita al DAR, està dedicada a impulsar la recerca i innovació tecnològica dins l’àmbit agroalimentari i a facilitar la transferència dels avenços científics entre el sector públic i privat, d’acord amb el contracte programa entre el Departament d’Agricultura i l’IRTA. Aquest programa permet endegar projectes de R+D en els àmbits de la producció vegetal, l’horticultura, els cultius extensius de biotecnologia vegetal, la producció animal que treballa en els camps de la genètica, la nutrició, la sanitat animal, l’aqüicultura i les àrees de tecnologia d’aliments per a les indústries càrnies i altres sectors alimentaris. En els comptes també s’inclou el funcionament del Centre Nacional d’Aqüicultura, que desenvolupa programes de R+D i transferència tecnològica sobre tècniques de cultiu de productes del mar. Entre les actuacions més descades que realitzarà l’IRTA al llarg d’aquest 2007, cal destacar el pla d’inversions que preveu invertir més de 4 milions d’euros en equipaments científics i experimentals. Entre aquests cal ressaltar Fruitcentre a Lleida, l’acabament del Centre de Tecnologia dels Aliments a Monells, l’adequació de granges i espais a Torre Marimón i les ampliacions de la fàbrica de pinsos i granges a Mas Bové. D’altra banda, també cal destacar la tramitació del contracte programa 2007-2010 del govern amb l’IRTA on es fixen els grans objectius i els indicadors de seguiment per aquest quadrienni.

Més de 3,5 milions d’euros per fomentar els vins catalans

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), organisme adscrit al DAR, comptarà amb més de 3,5 milions d’euros procedents del Departament, el que suposa un augment de 0’6 milions d’euros. Els seus comptes, però, s’eleven fins als 5,1 milions d’euros. Durant aquest 2007, aquest organisme continuarà amb la seva política de fomentar el coneixement de les diferents Denominacions d’Origen (DO) catalanes, a través d’una nova campanya de promoció. D’altra banda, traslladarà la seva seu actual a al Parc Àgora de Vilafranca del Penedès. Aquest nou edifici també albergarà el Centre de Recerca i Referència de l’INCAVI i la seu de l’Oficina Comarcal del DAR a l’Alt Penedès.

2 milions d’euros per a la promoció dels productes agroalimentaris catalans

 Pel que fa a la Promotora d’Exportacions Catalanes (Prodeca), la transferència que fa el Departament augmenta en 0’6 milions d’euros, i se situa en 2,5 milions d’euros. Els seus comptes pel 2007, però, son de 3 milions d’euros. Prodeca té com a finalitat promocionar els productes agroalimentaris catalans i fomentar l’obertura d’aquests en els mercats exteriors. En aquest sentit, per aquest 2007 aquesta entitat destinarà 2 milions d’euros en la promoció de fires i missions comercials tant a l’exterior com a l’interior del país.

Fort impuls al Consorci de Gestió de Fertilització Agrària de Catalunya

Des del DAR es vol donar un veritable impuls al Consorci de Gestió de Fertilització Agrària de Catalunya (Gesfer), ja que des de l’Administració Agrària catalana s’aposta per un model de gestió basat en criteris de sostenibilitat ambiental i amb el suport de les tecnologies més avançades. Per aquest motiu, aquest consorci disposarà de més de 400.000 euros, la qual cosa representa que les aportacions del DAR per aquest 2007 han augmentat en 0,4 milions d’euros respecte el del 2006. A part de la transferència del Departament, GESFER compta amb altres aportacions que eleven el seu pressupost fins els 1,07 milions d’euros.

04 d’abril de 2007