El sector dels cítrics experimenta durant la campanya 2006-2007, dificultats en la comercialització per la crisi de preus de mercat que ha repercutit en els preus percebuts pels productors que s'han mantingut inferiors respecte anteriors campanyes. A més també s'ha de tenir en compte l'abundant collita d'aquesta campanya 2006-2007 arreu de l'Estat espanyol i un hivern poc fred, que tampoc no han facilitat la recuperació dels preus ja que la demanda no ha assolit els nivells esperats.
Aquestes circumstàncies han fet que la majoria d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes al sector dels cítrics, hagin optat per acollir-se a les mesures de mercat que estableix la normativa comunitària en relació al règim d'intervencions i de retirades del mercat en el sector de fruites i hortalisses. Aquesta circumstància s'està produint en aquest moments a un ritme força elevat, que incrementa els lliuraments a indústria per a la transformació en sucs.

Una de les mesures que permeten aprofitar al màxim la retirada de cítrics és la que es preveu en la Resolució que avui ha sortit publicada al DOGC, per la qual s'estableix la retirada o la destrucció obligatòria de mandarines en camps de cítrics per evitar la difusió de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata Wiedemann).

La situació de crisi de preus descrita anteriorment ha comportat que en moltes plantacions no s’hagi collit els fruits, de manera que romanen a l’arbre o a terra i esdevenen un risc sanitari, en especial, de la plaga de la mosca mediterrània de la fruita. Així doncs, és marca l’obligació als titulars d’explotacions de mandariners de les demarcacions territorials de Tarragona i les Terres de l'Ebre, de retirada o destrucció, per aixafat o picat, dels fruits abandonats a l’arbre i dels que hi hagi a terra. Aquestes actuacions s’han de realitzar fins al 20 d’abril de 2007 i seran indemnitzades pel DAR a raó de 0,13 euros per quilogram de mandarines retirades o destruïdes per un import màxim de 78.000 euros.

D’altra banda, molts productors del sector dels cítrics no han pogut beneficiar-se de les mesures de retirada durant la campanya 2006-2007, ja que durant l’any 2006 no van presentar la declaració única agrària (DUN), requisit indispensable a Catalunya per poder percebre aquests ajuts a través de les organitzacions de productors. Per aquest motiu el DAR va publicar el passat 5 d’abril l´Ordre per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a la campanya 2006-2007 als productors de cítrics que vulguin acollir-se als ajuts a la retirada del mercat de fruites i hortalisses fresques i al lliurament amb destinació a la transformació. El DAR ha establert aquesta mesura amb caràcter excepcional únicament per a la campanya 2006-2007, la qual consisteix en eximir els productors de cítrics de l'obligació de presentar la DUN corresponent a l'any 2006, amb la finalitat que puguin beneficiar-se dels ajuts a la producció de cítrics amb destinació a la transformació i a les retirades del mercat.

10 d’abril de 2007