El Govern de la Generalitat de Catalunya té previst aprovar demà l'elaboració del Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològica per al període 2007-2011 amb l'objectiu de definir, articular i preveure tot un seguit d'accions encaminades a aconseguir l'increment de les produccions i del consum dels productes agraris i alimentaris ecològics.

Aquest acord segueix els eixos de l'apartat d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural del programa de Govern que se centra en activar les actuacions que estructurin i enforteixin les potencialitats dels diversos sectors agrícoles i ramaders, i es posa un èmfasi especial d'una banda, en el desenvolupament d'una agricultura i ramaderia ecològica; i de l'altra en afavorir la conservació ambiental, la seguretat alimentària, la traçabilitat i les bones pràctiques agropecuàries i el valor afegit de la transformació de la qualitat.

L’acord de Govern comporta també la creació d’un Grup interdepartamental, presidit pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR), i integrat per aquest mateix departament del Govern amb Presidència, Educació, Salut, Innovació, Universitats i Empresa, Ambient i Habitatge, i Economia i Finances amb la finalitat d’impulsar l’elaboració d’aquest Pla en un termini màxim d’un any des de la seva constitució, coordinar-ne l’aplicació, crear el grup de treball tècnic encarregat d’elaborar les propostes d’actuació, i fixar-ne la dotació pressupostària.

Catalunya ha estat pionera, a nivell espanyol, en la introducció i el desenvolupament de la producció ecològica. Aquesta producció ha experimentat en els darrers quinze anys un notable creixement i s’ha multiplicat per deu la superfície certificada i per cinc el nombre d’empreses elaboradores de productes ecològics. Tanmateix, tal i com reflecteixen les conclusions del Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica, (PAE), el consum intern de productes ecològics no ha seguit aquest creixement ni és equiparable a les taxes de creixement en altres zones del nostre entorn.

El Pla d’Acció te com a objectiu final el desenvolupament de les produccions i del consum d’aliments ecològics a Catalunya i articular tot un seguit d’actuacions concretes pel pròxim període 2007-2011, amb l’objectiu de donar un salt endavant i aconseguir refermar las bases sobre les quals el sector pugui desenvolupar-se.

Les accions a incloure en el Pla d’acció hauran d’incidir especialment sobre les febleses que estan dificultant el desenvolupament del sector. Això és, integrar plenament les actuacions dirigides a potenciar aquest sector dins de l’acció política del govern; reforçar la presència de la PAE, dins de la pròpia estructura del departament; fomentar actuacions en l’àmbit de la recerca i el desenvolupament de les bases tecnològiques de la PAE; activar les eines necessàries per al foment del consum, i en definitiva, millorar les condicions de la producció agrària ecològica i a la vertebració del sector per tal d’enfortir la qualitat i el mercat dels productes ecològics i a millorar la imatge dels productes ecològics.

 L’any passat, a Catalunya hi havia 722 productors, 359 indústries de productes ecològics, 31 importadors a països tercers, 59 empreses comercialitzadores. El total de superfície d’agricultura ecològica inscrita a Catalunya l’any 2006 és de 55.355 ha. de conreu. Del total d’hectàrees d’aquesta producció, Lleida n’ocupava 39.549, Barcelona 5.853, Tarragona 6.725 i Girona 3.229 ha. Els principals conreus certificats ecològics a Catalunya són l’olivera, el cereals, la vinya, els fruits secs i les hortalisses.

23 d'abril de 2007