El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues línies de préstec destinades als armadors i als mariners de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona afectats per la parada temporal decretada per la direcció general de Pesca i Acció Marítima del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Aquesta paralització té una durada de dos mesos.

 Una de les línies de préstec de l’ICCA permet avançar l’ajut per a la paralització temporal de l’activitat pesquera, corresponent a l’any 2007, de la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona per un import d’1.197.736,70 euros. Aquesta és la primera vegada que es pagarà el 100% de la prima màxima per aquest tipus d’ajut, ja que fins ara es cobria al voltant del 50%. D’aquesta manera, es dóna resposta a una reivindicació històrica del sector.

Els beneficiaris d’aquest avançament seran els armadors que acreditin que la inactivitat de l’embarcació durant el període de parada està motivada pel Pla de paralització de la direcció general de Pesca i Acció Marítima. Aquesta paralització temporal de l’activitat respon a la necessitat de promoure la recuperació dels recursos pesquers i la sostenibilitat de la nostra costa, fomentar així una explotació pesquera més sostenible. Es preveu que s’hi acullin 160 armadors dels Ports de Tarragona.

Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d'interès fix igual al 5,25 % anual, i amb un termini màxim d'un any amb amortització de capital i venciment d'interessos al final del termini. En aquests préstecs no s'aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,5% de l'import formalitzat.

 

A més, el DAR concedirà un ajut de 73.000 euros a aquesta línia de finançament que es concreta en la bonificació de les despeses d'intervenció del notari, de la comissió d'obertura i dels interessos durant el termini d'aquests préstecs.

 

D’altra banda, el Govern també ha autoritzat l’ICCA a obrir una altra línia de préstecs per avançar les prestacions d’atur que han de percebre els mariners tarragonins afectats per la parada temporal abans esmentada per un import de 542.006 euros. En aquest cas, el DAR també concedirà un ajut de 14.295 euros per aquesta línia de préstecs.

 Els beneficiaris d’aquests préstecs seran les confraries de pescadors de les comarques de Tarragona, ja que seran aquestes les que faran arribar els ajuts als mariners de la flota d’arrossegament afectats per la parada temporal. Es preveu que uns 800 mariners s’acollin a aquesta mesura.

 Els préstecs seran concedits per l'ICCA a un tipus d'interès fix igual al 5,25 % i a 5 mesos de termini, no se’ls aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,25% de l'import formalitzat. Tots aquests costos financers són bonificats pel DAR.

 17 d’abril de 2007