El director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Antoni Díaz, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural del DAR, Josep Maria Besora, ha presidit, aquest matí, la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural que ha servit per presentar l'esborrany de l'Ordre de Contracte Global d'Explotació, (CGE) i ajuts associats al contracte del 2007 que impulsa el Departament d'Agricultura com a nou model de gestió d'ajuts per tal de millorar la competitivitat i sostenibilitat mediambiental de les explotacions.

L’Ordre del Contracte Global d’Explotació estableix el procediment per materialitzar un acord de compromisos entre l’Administració i el pagès basat en una proposta d’actuacions que realitza el sol•licitant i que l’Administració aprova quan aquest compleix els objectius d’orientar l’explotació agrària cap a una major competitivitat i sostenibilitat. Així mateix, la norma estableix els compromisos assumits pel productor i la contrapartida econòmica en concepte d’ajut públic que atorga l’Administració quan es compleixen aquests i d’acord amb els criteris de prioritat i disponibilitats pressupostàries existents.

 El director general de Desenvolupament Rural, ha explicat que “amb aquesta disposició normativa es desplega el Decret 50/2007, de 27 de febrer, i s’impulsa un nou model de gestió d’ajuts que pretén fomentar una major viabilitat de les explotacions agràries i establir un sistema de gestió i tramitació dels ajuts més àgil i simplificat”. En el decurs de la Taula de Foment i Modernització s’ha indicat que s’estableixen dos procediments de tramitació:

El procediment abreujat, que inclou els ajuts associats a les pràctiques agroambientals, les indemnitzacions compensatòries, les inversions no productives, el suport als programes de qualitat, així com l’ajut per a l’assessorament tècnic i en condicionalitat. Amb la declaració DUN, s’inicia el procediment de signatura del contracte, que es formalitzarà amb l’estimació de qualsevol dels ajuts associats.

 El procediment general, que s’estableix per la tramitació dels ajuts a les inversions productives i la incorporació de joves a les explotacions. Aquest procediment inclou el compromís de disposar d’assessorament tècnic específic i l’execució d’un pla de viabilitat tècnic i econòmic de l’explotació. Aquest assessorament el realitzen entitats acreditades del DAR i registrades amb caràcter integral, agrari i rural dins els sistemes d’assessorament agrari de Catalunya. En contrapartida, l’Administració atorgarà ajuts econòmics als productors durant la vigència del compromís.

L’Ordre també convoca els ajuts per l’any 2007 que fan referència a la utilització dels serveis d’assessorament per part d’agricultors, les indemnitzacions compensatòries, les pràctiques agroambientals, el foment de la ramaderia ecològica, la modernització de les explotacions agràries, la instal•lació de joves agricultors, la diversificació a activitats no agrícoles, i, finalment, l’adaptació del pla pilot del Contracte Global d’Explotació al Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013.

Besora ha recordat que “en aquests contractes s’estableix un sistema d’assessorament a les explotacions beneficiàries proposant orientacions i recomanacions de millora per a l’explotació i realitzant-ne el seguiment al llarg de la durada del contracte. Igualment es preveu que els beneficiaris del contracte hauran de complir els requisits de condicionalitat i traçabilitat que preveu la normativa vigent”. A més, pretén implantar una nova manera de gestionar els ajuts on consideri l’explotació en la seva globalitat.

“Amb la integració del CGE a la DUN s’inicia un dels objectius i reptes de la posta en marxa d’aquest projecte, que és la simplificació administrativa alhora de sol•licitar i gestionar els ajuts de desenvolupament rural” tal com ha indicat Besora. Amb aquest model de gestió de finestra única s’evita la duplicitat en la gestió i en els tràmits innecessaris, a d’estandarditzar aquest procediment, tot unificant el marc normatiu i evitant la dispersió legislativa. També es concentra en un període de l’any la informació al productor, així com, les comunicacions administratives.

04 de maig de 2007